Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 23 lipca 2024
Imieniny: Bogna, Brygida, Apolinary
pochmurno
18°C

PSZOK

 


 

Wszelkie informacje dotyczące pracy PSZOK udzielane są na terenie PSZOK przy Al. 600–lecia 69, pod numerem telefonu 46 862–82–30 lub 604-627-567, na stronach internetowych www.zwik.sochaczew.pl, www.sochaczew.pl/smieciponowemu, w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miejskiego w Sochaczewie ul. 1 Maja 16, tel.: (46) 8622235 wew. 410, 411, 412, e-mail: SmieciPoNowemu@sochaczew.pl

 

PSZOK – Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Mieszkańców Miasta Sochaczew czynny od 6 czerwca 2020r. w sobotę w godzinach 9:00 – 15:00.  

 

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 

dla Mieszkańców Miasta Sochaczew

 

§ 1

1. Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów  komunalnych (tzn. odpadów powstających w gospodarstwach domowych ) z wyłączeniem odpadów wymienionych w § 5 oraz odpadów wytworzonych w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej przez  Punkt  Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,  zlokalizowany w Sochaczewie przy Al. 600-lecia 69 (zwany dalej PSZOK).

2. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Sochaczew, będących w ewidencji systemu gospodarki odpadami Miasta Sochaczewa.  

3. Odpady przywożone są do PSZOK przez Mieszkańców na własny koszt.

4. Odpady w PSZOK gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych, odpowiednio oznakowanych kontenerach i pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach, w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska. 

5. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, zasad BHP i ppoż. oraz poleceń pracownika obsługi PSZOK. 

 

§ 2

 

1. PSZOK przyjmuje odpady od Mieszkańców Miasta Sochaczew w każdą sobotę (za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 15:00.

2. W uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z Urzędem Miejskim w Sochaczewie przyjmowanie odpadów komunalnych może być okresowo wstrzymane,  o czym Mieszkańcy będą wcześniej poinformowani poprzez portal informacyjny Miasta Sochaczew www.sochaczew.pl/smieciponowemu.

3. Odpady będą  odbierane od Mieszkańców po okazaniu dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za ostatni okres rozliczeniowy.   

4. Pracownik obsługujący PSZOK dokonuje ważenia odpadów komunalnych i identyfikacji ich rodzaju. 

5. Pracownik obsługujący PSZOK nie wyjmuje przywiezionych odpadów komunalnych z pojazdu, jedynie wskazuje miejsce ich rozładunku, wyjątek stanowią odpady niebezpieczne, które zostają umieszczone przez pracownika obsługującego PSZOK w przeznaczonym do tego miejscu. 

 

 §3

1. Odpady komunalne należy dostarczyć do PSZOK posegregowane i niezanieczyszczone innymi odpadami. 

2. Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących i nieuszkodzonych) opakowaniach oraz posiadać informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania. 

 

§4

 

  1. PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów w następujących ilościach:
Lp.    Nazwa odpadu   

Maksymalna masa odpadu przekazana do PSZOK z jednej nieruchomości

 [kg]/[szt.] na rok

                                                                     

1. Papier 50 kg
2. Tworzywa sztuczne 30 kg
3. Szkło 30 kg
4. Odpady wielomateriałowe 5 kg
5.

 

Odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek

 0.5 kg
6. Chemikalia 5 kg
7. Zużyte baterie i akumulatory 10 kg
8. Zużyte sprzęt elektryczny i elektroniczny 100 kg
9. Meble i inne odpady wielkogabarytowe 200 kg
10. Zużyte opony

8 szt.

(w tym maksymalnie 4 sztuki opon z samochodu osobowego) 

11.

Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów

                                                                                                                                                       

250 kg

 

 §5

1. W PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

a. zmieszane odpady komunalne,

b. bioodpady, 

c. materiały zawierające azbest, 

d. materiały zawierające smołę,

e. uszkodzone odpady w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania;

f. szyby samochodowe,

g. szkło zbrojone i hartowane,

h. części samochodowe,

i. pojazdy wycofane z eksploatacji, 

j. opony z samochodów dostawczych, ciężarowych i maszyn rolniczych, 

k. styropian budowlany,

l. odpady nieoznaczone bez możliwości wiarygodnej identyfikacji,

m. inne, wskazujące na to, że nie powstały w gospodarstwach domowych,

2. PSZOK nie przyjmuje odpadów z działalności gospodarczej, w stosunku do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.

 

§6

1. Prowadzący PSZOK nie wystawia Mieszkańcom kart przekazania odpadu oraz faktur.

2. Pracownicy obsługi PSZOK przyjmując odpady sporządzają dokument potwierdzający dostarczenie odpadów wg załącznika nr 1 do Regulaminu, który zawiera:

a. adres nieruchomości, z której pochodzą odpady,

b. rodzaj dostarczonych odpadów,

c. masę dostarczonych odpadów,

d. kod odpadu,

e. datę dostarczenia odpadów,

f. wskazanie dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za ostatni okres rozliczeniowy,

3. Prowadzący PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu niezgodnego z listą przyjmowanych odpadów lub jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa lub mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu.

4. Prowadzący PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów jeżeli osoba przywożąca odpady odmówi czynności określonych w pkt § 2 ust. 3 niniejszego regulaminu.

5. Prowadzący PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów jeżeli osoba przywożąca nie wyjmuje przywiezionych odpadów z pojazdów. 

 

§7

1. Oddający odpady do PSZOK może poruszać się tylko po wykazanych częściach obiektu zgodnie z oznakowaniem.

2. W przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana do ich natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z przepisami prawa.

3. Każdy korzystający z PSZOK zobowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu.

4. Odpady do PSZOK mogą być dostarczone samochodami osobowymi z przyczepami, ciężarowymi o masie całkowitej do 3,5 Mg. 

 

§8

1. Teren PSZOK jest pod stałym monitoringiem.

2. Osoby korzystające z PSZOK są zobowiązane do przestrzegania zasad BHP.

3. Na terenie PSZOK obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i używania otwartego ognia.

4. Wjazd pojazdem na teren PSZOK następuje w momencie otrzymania zgody obsługi PSZOK.

5. Kierowca pojazdu jest zobowiązany do zabezpieczenia jego przed samowolnym przemieszczeniem.

6. Na czas rozładunku pojazdu silnik w pojeździe musi być unieruchomiony.

7. Zarządzający PSZOK nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane:

1)      niewłaściwym rozładunkiem odpadów, w tym rozładunkiem odpadów niewłaściwie zabezpieczonych,

2)      zabrudzeniem lub zniszczeniem odzieży w trakcie rozładunku odpadów,

3)      uszkodzeniem pojazdu dostawcy przez pojazd lub postępowanie innego dostawcy.

 

 

§9

1. Administratorem danych osobowych osób dostarczających odpady do PSZOK jest „Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp z o. o. w Sochaczewie. 

2. Dane osobowe osób (zakres: adres nieruchomości), będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. (t. j.  Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).  Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 2023 r. 1469 z późn. zm.). Prowadzenia ewidencji zbieranych odpadów zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (t. j. Dz. U. z 2023 r.  poz. 1587 z póżn. zm.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020  r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U.  z 2020 r. poz. 10). i dodatkowo art. 6 ust. 1 lit. e RODO w zakresie realizowanych zadań publicznych związanych z wywozem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych. Szczegółowe informacje na temat przetwarzaniu danych osobowych zawarte są w Załączniku nr 2 do Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla Mieszkańców Miasta Sochaczew.

§10

1. Wszelkie informacje dotyczące pracy PSZOK udzielane są na terenie PSZOK przy Al. 600 – lecia 69,  pod numerem telefonu 46 862–82–30 lub 604-627-567, na stronach internetowych www.zwik.sochaczew.pl, www.sochaczew.pl/smieciponowemu, w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miejskiego w Sochaczewie  ul. 1 Maja 16, tel.: (46) 86222235 wew. 410, 411, 412, e-mail: SmieciPoNowemu@sochaczew.pl

 

§11

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2024 roku.

Regulamin_PSZOK 

Załącznik_nr_1_do_Regulaminu_PSZOK 

Załącznik_nr_2_do_Regulaminu_PSZOK 

 

 

DO GÓRY
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.