Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 23 lipca 2024
Imieniny: Bogna, Brygida, Apolinary
pochmurno
19°C

PRZETARGI 2023

 

Sochaczew, dn. 18 grudnia 2023 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW I ARMATURY WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH NA POTRZEBY „ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI – SOCHACZEW” SP. Z O.O. – ZP.2.12.2023

Prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w „Zakładzie Wodociągów    i Kanalizacji  – Sochaczew” Sp. z o.o.

1.       Zamawiający:

„Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o.

Ul. Rozlazłowska 7

96-500 Sochaczew

NIP: 837-16-66-938

REGON: 015625292

Tel. (46) 862-82-30, fax (22) 112 12 40

http://zwik.sochaczew.pl/

zwik@zwik.sochaczew.pl 

2.       Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.

3.       Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://zwik.sochaczew.pl/przetargi.html. 

4.       Przedmiot zamówienia: 

Wspólny słownik zamówień (CPV): 

44163000-0        Rury i osprzęt

44470000-5        Wyroby z żeliwa

42131000-6        Krany, kurki i zawory

44167110-2        Kołnierze

42 131160-5      Hydranty

42131230-7        Zawory zasuwowe

      Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów i armatury wodociągowo-kanalizacyjnych na potrzeby „Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zestawienie materiałów i armatury, wraz z ilościami oraz specyfikację materiałową i wymagania dla oferowanych materiałów i armatury) przedstawia załącznik nr 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu dostawy poszczególnych materiałów i armatury określonych w załączniku nr 8 do specyfikacji według jego rzeczywistych potrzeb, bez możliwości zgłaszania roszczeń wobec Zamawiającego z tego tytułu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych poszczególnych materiałów i armatury (zwiększenia i zmniejszenia ilości) określonych zgodnie z formularzem cenowym i wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia przy zachowaniu cen jednostkowych zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnej łącznej wartości przedmiotu zamówienia określonej w formularzu ofertowym, bez możliwości zgłaszania roszczeń wobec Zamawiającego z tego tytułu. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego w oparciu o zlecenia cząstkowe składane telefonicznie lub mailowo. Zamówienia cząstkowe realizowane będą w terminie do 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Materiały i armatura wodociągowo - kanalizacyjne muszą być nowe i dobrej jakości. Wykonawca jest zobowiązany udzielić co najmniej 12-miesięcznej gwarancji jakości na dostarczony towar. Wszystkie materiały i armatura powinny posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie    do    obrotu    i    powszechnego    stosowania    w    budownictwie (certyfikaty,  aprobaty  techniczne)  oraz  atesty  higieniczne  PZH  w  przypadku części, które będą miały kontakt z wodą pitną. Materiały i armatura  powinny znajdować się w ciągłej ofercie Wykonawcy.  Dostawa materiałów i armatury do siedziby Zamawiającego odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca musi dysponować minimum jednym punktem handlowym, zapewniającym w przypadku wystąpienia awarii możliwość odbioru niezbędnych materiałów osobiście przez przedstawiciela Zamawiającego, zlokalizowanym na terenie miasta Sochaczew lub w odległości do 10 km od granicy miasta Sochaczew. 

5.       Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6.       Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7.       Termin realizacji zamówienia: 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

8.       Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania w zakresie: 

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

W tym zakresie Zamawiający nie wymaga wykazania spełnienia przez Wykonawcę żadnego odrębnego warunku.

Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia: 

W tym zakresie Zamawiający nie wymaga wykazania spełnienia przez Wykonawcę żadnego odrębnego warunku.

Dysponują lub będą dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje przynajmniej jednym punktem handlowym zlokalizowanym na terenie miasta Sochaczew lub w odległości do 10 km od granicy miasta Sochaczew.

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 100 000,00 złotych (słownie: sto tysięcy zł 00/100).

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych w postępowaniu, a wymaganych przez Zamawiającego w punkcie VII SIWZ. Ocena ofert w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie oparta na ocenie spełniania przez Wykonawców wszystkich kryteriów określonych w niniejszej SIWZ na zasadzie „spełnia / nie spełnia", tzn. każdy z Wykonawców musi spełniać wszystkie enumeratywnie wymienione warunki pod rygorem odrzucenia oferty lub wykluczenia Wykonawcy.

9.       Wadium: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

10.   Kryteria oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: Cena ofertowa - 100%.

11.   Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, „ZWiK -  Sochaczew” Sp. z o.o. ul. Rozlazłowska 7. Termin składania ofert upływa dnia 28 grudnia 2023 r. o godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania ofert  o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego.

12.   Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Ogłoszenie_-_sukcesywna_dostawa_materiałów_i_armatury_wod-kan_(ZP-2-12-2023) 

SIWZ_-_sukcesywna_dostawa_materiałów_i_armatury_wod-kan_(ZP-2-12-2023) 

Kopia_Załącznik_nr_2_-_Formularz_cenowy 

Informacja_z_otwarcia_ofert_-_ZP-2-12-2023 

Zawiadomienie_o_wyniku_postępowania_-_ZP-2-12-2023 

 

 
Sochaczew, dnia 12 grudnia 2023 r.

            ZAPYTANIE   OFERTOWE

Dotyczy: Sukcesywna dostawa wodomierzy z systemem odczytu radiowego dla potrzeb

               „Zakładu Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew” Sp. z o.o. w 2024 r.

I. ZAMAWIAJĄCY

„Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o.

ul. Rozlazłowska 7, 96-500 Sochaczew

NIP: 837-16-66-938, REGON: 015625292, KRS: 0000191418

II. TRYB 

Postępowanie ofertowe prowadzone w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w „Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o. o., w trybie zapytania ofertowego dla zamówień o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (kod CPV): 38421100-3 Wodomierze

1.       Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych wodomierzy do wody zimnej od 0,1oC do + 50oC z systemem odczytu radiowego dla potrzeb Zamawiającego zgodnie  z zestawieniem pkt.3.

2.     Wodomierze: 

a)       muszą być zgodne z:

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz.U. 2007 nr 209 poz. 1513                z późn. zm); 

- Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U. 2019 poz. 759);

- powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-ISO 4064:2014 lub PN-EN 14154:2007.

b)      muszą posiadać aktualne zatwierdzenie typu EWG lub certyfikat badania typu WE wg. MID
w dowolnej pozycji zabudowy obowiązujące na terenie całej UE. 

c)       muszą posiadać aktualny atest higieniczny PZH;

d)      typ wodomierza – dla DN15-DN20 suchobieżne objętościowe lub statyczne elektromagnetyczne  z liczydłem elektronicznym lub mechanicznym z wbudowanym zintegrowanym modułem radiowym gotowym do bezprzewodowej komunikacji. Z zasilaniem bateryjnym o trwałości baterii min. 12 lat. Liczydło powinno być odporne na zaparowanie i zabezpieczone ochronną powłoką, w pełni hermetyczne (IP68). Minimalne parametry metrologiczne: zgodnie z MID-R315 w dowolnej pozycji zabudowy

e)      typ wodomierza – dla DN25-DN40 statyczne elektromagnetyczne z liczydłem elektronicznym lub mechanicznym z wbudowanym zintegrowanym modułem radiowym gotowym do bezprzewodowej komunikacji. Z zasilaniem bateryjnym o trwałości baterii min. 12 lat. Liczydło powinno być odporne na zaparowanie i zabezpieczone ochronną powłoką, w pełni hermetyczne (IP68). Minimalne parametry metrologiczne: zgodnie z MID-R400 w dowolnej pozycji zabudowy.

f)       typ wodomierza – dla DN50-150 suchobieżne jednostrumieniowe lub przemysłowe z liczydłem elektronicznym lub mechanicznym z modułem radiowym. Liczydło powinno być odporne na zaparowanie i zabezpieczone pokrywką ochronną. Minimalne parametry metrologiczne: zgodnie z MID-R315 przy zabudowie w pozycji poziomej.

g)       komunikacja radiowa przygotowana do aplikacji odczytu pieszego oraz odczytu z  samochodu charakteryzująca się cechami:

- częstotliwość nośna w wolnym od opłat paśmie 868-869 MHz,

- transmisja danych: jednokierunkowa z możliwością zdalnej dwukierunkowej radiowej konfiguracji modułów,

- moc modułów radiowych 25mW,

- klasa szczelności modułów radiowych IP68,

- zasilanie modelu: bateria litowa o żywotności min. 12 lat,

- odczyt bieżącej wartości (indeksu) z wodomierza oraz zarejestrowanych alarmów jak np. niski poziom baterii, przepływ wsteczny, ingerencja, przepływy pod i nad progowe,

- możliwość rozbudowy w tryb odczytu zdalnego [AMR] – konfiguracja wodomierzy jako poziomej sieci radiowej (z wykorzystaniem repeaterów i bramki GSM/GPRS).

h)      Moduły radiowe zewnętrzne lub zintegrowane muszą posiadać funkcję rejestracji danych  z programowanym interwałem czasowym zapisu do pamięci, oczekiwany interwał min co 60 minut, między innymi:

- stan z wodomierza,

- indeks z wodomierza z programowanym interwałem czasowym,

- indeks bieżący,

- indeks na wybrany dzień miesiąca,

- objętość przepływu wstecznego,

- przepływ maksymalny z znacznikiem czasu,

- przepływ minimalny z znacznikiem czasu

- moduły muszą być kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego systemem radiowego odczytu wodomierzy Hydranet (WMR Mobile). Wymagania dotyczące portalu: możliwość kreowania wzoru eksportu plików, możliwość kreowania kont użytkownika, możliwość integracji z systemem rozliczeniowo księgowym Zamawiającego (UNISOFT) w układzie wymiany plików, możliwość eksportu i importu plików w formacie csv, xml, txt 

i)         maksymalne ciśnienie robocze do 1,6 MPa;

j)         materiały mające kontakt z wodą, muszą być odporne na korozję wewnętrzną i zewnętrzną;

k)       dla wodomierzy dn 15-40 korpus wodomierzy może być wykonany z materiału kompozytowego;

l)         każdy dostarczony wodomierz musi być fabrycznie nowy i posiadać aktualną cechę legalizacji, którą nadano nie wcześniej niż w roku dostawy wodomierzy do Zamawiającego;

m)     wodomierze dn 15-40 powinny posiadać możliwość montażu w pozycji poziomej i pionowej bez utraty klasy dokładności pomiaru. 

n)       konstrukcja wodomierza powinna umożliwić regenerację oraz ponowną legalizację.

3.        Zestawienie planowanych dostaw wodomierzy do wody zimnej: 

a)       Wodomierz  DN 15, Q3 = 2,5, długość 110 mm G3/4 –  80 szt.

b)       Wodomierz  DN 20 Q3 = 4,0, długość 130 mm G1 – 5 szt.

c)        Wodomierz  DN 25, Q3 = 6,3, długość 260 mm G11/4 – 20 szt.

d)       Wodomierz  DN 32, Q3 = 10, długość 260 mm G11/2 -  20 szt.

e)       Wodomierz DN 40, Q3 = 16, długość 300 mm G2 - 10 szt.

f)        Wodomierz kołnierzowy DN50, Q3=25, długość 200 mm – 6 szt.

g)       Wodomierz kołnierzowy DN50 z anteną zewn., Q3=25, długość 300 mm –2 szt.

h)       Wodomierz kołnierzowy DN65, Q3=40, długość 300 mm –1 szt.

i)         Wodomierz kołnierzowy DN65 z anteną zewn., Q3=40, długość 200 mm –1 szt.

j)         Wodomierz kołnierzowy DN80, Q3=63, długość 300 mm – 1 szt.

k)       Wodomierz kołnierzowy DN80 z anteną zewn., Q3=63, długość 225 mm –1 szt.

l)         Wodomierz kołnierzowy DN100, Q3=100, długość 350 mm – 1 szt.

m)     Wodomierz kołnierzowy DN100 z anteną zewn.,, Q3=100, długość 250 mm –1 szt.

n)      Wodomierz kołnierzowy DN150, Q3=250, długość 300 mm –1 szt.

o)       Wodomierz kołnierzowy DN150 z anteną zewn.,, Q3=250, długość 300 mm –1 szt.

 

Poz. a)-b) – minimalne parametry metrologiczne: zgodnie z MID-R 315 w dowolnej pozycji zabudowy.

Poz. c)-e) – minimalne parametry metrologiczne: zgodnie z MID-R 400 w dowolnej pozycji zabudowy.

Poz. f-o) – minimalne parametry metrologiczne: zgodnie z MID-R315 dla zabudowy   w poziomie.

 

4.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych poszczególnych wodomierzy (zwiększenia i zmniejszenia ilości) określonych zgodnie z formularzem cenowym i wskazanych w punkcie 3 przy zachowaniu cen jednostkowych zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnej łącznej wartości przedmiotu zamówienia określonej w formularzu ofertowym, bez możliwości zgłaszania roszczeń wobec Zamawiającego z tego tytułu.

5.       Rozliczenie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w oparciu o faktycznie zrealizowane dostawy zgodnie ze stawkami określonymi w formularzu ofertowym.

6.       Podane ceny jednostkowe będą obowiązujące w całym okresie trwania umowy i nie będą podlegały zmianom.

7.       Dostawa towaru do siedziby Zamawiającego odbywa się na koszt Wykonawcy w terminie 30 dni od daty złożenia zamówienia. 

8.       Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanego zlecenia.

9.       Wykonawca udzieli co najmniej 36-miesięcznej gwarancji jakości na każdą dostarczoną partię towaru.

10.   Wykonawca musi pozostać w stałej gotowości wykonywania w okresie trwania umowy.

11.   Osoby odpowiedzialne za wykonanie umowy będą szczegółowo wpisane do umowy.

12.   Wykonawca przedstawi Zamawiającemu osoby, które będą upoważnione do kontaktów i ustalania szczegółów dotyczących wykonania zamówienia, podając ich dane kontaktowe.

13.   Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę lub osoby,  którymi się on posługuje podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

14.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

15.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Od dnia podpisanie umowy do dnia 31 grudnia 2024 r.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

·          w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonali co najmniej 2 dostawy wodomierzy o wartości co najmniej 50 000,00 PLN (brutto) każda. 

·         wobec których nie zachodzą przesłanki wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. 2023  poz.  1497).

VI. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna być:

- sporządzona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania               (lub w takiej samej formie), posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez wykonawcę.

2. Załączniki do oferty stanowią:

- w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty karty katalogowe oferowanych wodomierzy

 

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.       Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: adam.pawlowski@zwik.sochaczew.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres        ul. Rozlazłowska 7, 96-500 Sochaczew do dnia 22 grudnia 2023 r. do godz. 10:00.

2.       Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. OCENA OFERT

1.       Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców spełniających warunki szczegółowo określone w punkcie V.

2.         Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Łączna wartość oferty brutto – 100 %

3.       Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta spełniająca wszystkie wymagania zamawiającego  i przedstawiająca najniższą cenę ofertową brutto za realizację zamówienia.

4.         Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o zestawienie ilościowe zgodnie z formularzem ofertowym  i będzie ona stanowiła sumę iloczynów ilości poszczególnych wodomierzy oraz ich cen jednostkowych  wraz z należnym podatkiem VAT.

5.       Ceny jednostkowe określone w formularzu ofertowym są stałe i nie ulegną zmianie w okresie realizacji umowy.

6.       Cena określona w formularzu ofertowym powinna uwzględniać wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia.

 

IX.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Ustala się 30 dniowy termin związania złożoną ofertą, liczony od ostatecznego terminu składania ofert.

X. DODATKOWE INFORMACJE

1.       Złożenie jednej   ważnej oferty, upoważnia  Zamawiającego do dokonania wyboru Wykonawcy.

2.       Zamawiający zastrzega, że może nie wybrać żadnej oferty, zamknąć lub unieważnić postępowanie bez podania przyczyn.

3.       Zamawiający zastrzega, że treść ogłoszenia oraz  warunki określone w zaproszeniu do składania ofert mogą zostać zmienione, o czym  zostanie przekazana informacja w sposób analogiczny do przedmiotowego zapytania.

4.       Oferta złożona w toku przedmiotowego postępowania przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy postępowanie zostało zamknięte bez wybrania którejkolwiek z ofert.

5.         Organizator  niezwłocznie powiadomi uczestników postępowania o jego wyniku albo o zamknięciu bez dokonania wyboru.

6.       Dodatkowych informacji udziela Adam Pawłowski pod numerem telefonu 668-629-254 oraz adresem email: adam.pawlowski@zwik.sochaczew.pl

 

Zapytanie_ofertowe_wodomierze_2024_MW 

Otwarcie_wodomierze_2024_MW 

 


 
Sochaczew, dnia 16.11.2023 r.

ZAPYTANIE   OFERTOWE

Dotyczy:     Opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami, w tym aktualizacja studium wykonalności i wewnętrznych procedur udzielania zamówień publicznych dla projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta Sochaczew – etap III” w ramach działania FENX.02.05 Woda do spożycia.

 

I. ZAMAWIAJĄCY

„Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o.

ul. Rozlazłowska 7, 96-500 Sochaczew

NIP: 837-16-66-938, REGON: 015625292, KRS: 0000191418

 

II. TRYB  

Postępowanie prowadzone w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w „Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o. dla zamówień o wartości nieprzekraczającej 130 000 PLN.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

 

1.       Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami, w tym aktualizacja studium wykonalności i wewnętrznych procedur udzielania zamówień publicznych dla projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta Sochaczew – etap III” w ramach działania FENX.02.05 Woda do spożycia.

2.       Szczegółowy zakres i sposób realizacji musi być zgodny ze wszelkimi kryteriami i wytycznymi zawartymi dla działania FENX.02.05 Woda do spożycia w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. Dokumentacja musi być sporządzona m.in. w oparciu o: aktualne wytyczne, aktualne dokumenty programowe, regulamin i dokumenty naboru, inne niezbędne dokumenty w odniesieniu do zakresu rzeczowego, w tym m.in. Program inwestycyjny w zakresie poprawy jakości i ograniczenia strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Celem Zamawiającego jest złożenie wniosku w ramach naboru FENX.02.05-IW.01-001/23.

3.       Opracowanie studium wykonalności powinno być zgodne z wytycznymi i zaleceniami programu FEnIKS na lata 2021-2027, ogłoszonym Regulaminem Konkursu dla działania FENX.02.05. Woda do spożycia oraz zakresem studium wykonalności szczegółowo wskazanym w załącznikach do ogłoszenia o naborze (w tym min. załącznik  Zakres studium wykonalności (FEnIKS 2021-2027, priorytet FENX. 02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR, działanie FENX. 02.05 Woda do spożycia) oraz dodatkowe założenia do analizy finansowej).

4.       Planowany zakres rzeczowy składający się na projekt „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta Sochaczew – etap III” obejmuje m.in. modernizację istniejących obiektów stacji uzdatniania wody, przebudowę/modernizację rurociągu wody surowej i sieci wodociągowej, prace związane bezpośrednio z ujęciami wody (w zakresie zgodnym z założeniami działania FENX.02.05 Woda do spożycia i regulaminu konkursu).  Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zakresu rzeczowego Projektu przewidzianego do dofinansowania, na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę analizy Projektu oraz modelu finansowego. Do sporządzenia analizy Zamawiający poda dane w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

5.       Zamówienie obejmuje opracowanie wszystkich niezbędnych i stanowiących komplet dokumentów aplikacyjnych (załączników do wniosku o dofinansowanie), w tym prowadzenie w imieniu Zamawiającego spraw formalnych dotyczących uzyskania deklaracji, dokumentów i uzgodnień stanowiących załączniki do Wniosku o dofinasowanie, opracowanie ich zgodnie z regulaminem konkursu dla działania FENX.02.05. Woda do spożycia oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie. Wykonawca pozostaje związany umową do momentu rozstrzygnięcia konkursu i przyjmuje na siebie obowiązek udzielania wyjaśnień i wprowadzania ewentualnych zmian w dokumentacji aplikacyjnej w toku oceny dokumentacji aplikacyjnej do momentu rozstrzygnięcia konkursu. Odpowiedzi i wyjaśnienia udzielanie będą bezzwłocznie.

6.       Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu dokumentów,  stanowiących przedmiot zamówienia:

1)      Projekt wniosku aplikacyjnego wraz z kompletem załączników (w tym studium wykonalności i wewnętrznych procedur udzielania zamówień publicznych) w 1 egz. w wersji elektronicznej (CD/pendrive/lub inna pamięć zewnętrzna). Wersja elektroniczna winna być zapisana w pdf oraz w wersji edytowalnej (np. word, excel) umożliwiającej odczyt i modyfikację. Załączniki graficzne w wersji elektronicznej należy zapisać przy użyciu programu pozwalającego na edycję rysunków, wykresów itp. Kompletna wersja elektroniczna winna zawierać również skany uzyskanych deklaracji.

2)      w 2 egz. w wersji papierowej – kompletny projekt wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami, w tym studium wykonalności i wewnętrzne procedury udzielania zamówień publicznych.

7.       Wykonawca załączy do opracowanej dokumentacji oświadczenie o należytym wykonaniu zamówienia oraz o kompletności dokumentacji, z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

8.       Zamawiający udostępni Wykonawcy studium wykonalności dla „Projektu oprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta Sochaczew – etap II cz. II” oraz wewnętrzne procedury udzielania zamówień publicznych opracowane w ramach POIŚ 2014-2020 w wersji edytowalnej.

9.       Opłaty skarbowe związane z uzyskaniem niezbędnych deklaracji (organ Natura 2000, RZGW)  będą pokrywane przez Zamawiającego. Wszelkie inne koszty związane z wykonaniem zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie ofertowej.

10.   Wykonawca nie może zlecić wykonania części prac objętych niniejszym zamówieniem podwykonawcy, bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. Akceptacja Zamawiającego dla podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia, z odpowiedzialności za realizację całości zamówienia. Wykonawca w pełni odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje własne.

11.   Wykonawca wyrazi zgodę na przeniesienie praw autorskich majątkowych na Zamawiającego. Wykonawca zezwoli Zamawiającemu na wykonywanie praw zależnych do opracowanej dokumentacji, tj. m.in. na rozporządzenie i korzystanie z dokumentacji, w tym do tworzenia kopii dokumentacji w ilości wymaganej potrzebami Konkursu dla działania FENX.02.05. Woda do spożycia.

12.   Płatność z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia będzie regulowana przez Zamawiającego na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury w terminie 14 dni od jej otrzymania, zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy.

13.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

14.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

15.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonawca zrealizuje całość Przedmiotu Zamówienia w terminie:

·         30 dni od dnia przedłożenia przez Zmawiającego ostatecznego zakresu rzeczowego – opracuje i przedstawi Zamawiającemu studium wykonalności z analizą projektu oraz model finansowy;

·         do dnia 19 stycznia 2024 r. - opracuje i przedstawi Zamawiającemu komplet dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia (wniosek w raz z kompletem załączników i dokumentami wymaganymi do sporządzenia zgodnie z treścią przedmiotowego zapytania).

W zakresie udzielania wyjaśnień i wprowadzania zmian we wniosku o dofinansowanie i załącznikach do niego Wykonawca pozostaje związany umową do dnia rozstrzygnięcia konkursu.

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej określone warunki udziału w postępowaniu:

1.       Wykonawca dysponuje/będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą doświadczenie w zrealizowaniu minimum jednej usługi, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, polegającej na wykonaniu analizy finansowo- ekonomicznej do studium wykonalności dla inwestycji infrastrukturalnej (np. budowa /modernizacja infrastruktury wodociągowej i/lub kanalizacyjnej), która uzyskała dofinansowanie ze środków zewnętrznych (np. POIŚ),

2.       Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi polegające na opracowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami, w tym studium wykonalności dla projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, które uzyskały dofinansowanie ze środków zewnętrznych (zostały pozytywnie zweryfikowane i umieszczone na liście rankingowej po zakończeniu konkursu),

3.       nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1497, 1859).

 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.       Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania (lub w takiej samej formie) i podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do działania i zaciągania zobowiązań w jego imieniu. 

2.       W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, Wykonawca wraz z ofertą składa pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień dla osoby podpisującej ofertę.

3.       Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi konkursu realizacji przedmiotu zamówienia.

4.       Wszystkie wartości określone w Formularzu oferty powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.       Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: monika.wojciechowska@zwik.sochaczew.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: ul. Rozlazłowska 7, 96-500 Sochaczew do dnia 24.11.2023 r. do godz. 09:00.

2.       Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

VI.  KRYTERIA OCENY OFERT

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Łączna wartość oferty brutto – 100 %

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta spełniająca wszystkie wymagania Zamawiającego oraz  przedstawiająca najniższą cenę ofertową brutto za realizację całego zamówienia. 

 

VII.    TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Ustala się 21 dniowy termin związania złożoną ofertą, liczony od ostatecznego terminu składania ofert z zastrzeżeniem Rozdziału VIII ust. 6.

VIII.  DODATKOWE INFORMACJE

1.       Zamawiający wymaga aby Wykonawca zawarł z nim umowę o treści zgodnej z załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania.

2.       Złożenie jednej   ważnej oferty, upoważnia  Zamawiającego do dokonania wyboru Wykonawcy.

3.       Zamawiający zastrzega sobie możliwość jednorazowego wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia złożonej w ramach przedmiotowego postępowania oferty.

4.       Zamawiający zastrzega, że może zamknąć postępowanie bez dokonania wyboru oferty bez podania przyczyn.

5.       Zamawiający zastrzega, że treść ogłoszenia oraz  warunki określone w zaproszeniu do składania ofert mogą zostać zmienione, o czym  zostanie przekazana informacja w sposób analogiczny do przedmiotowego zapytania.

6.       Oferta złożona w toku przedmiotowego postępowania przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy postępowanie zostało zamknięte bez wybrania którejkolwiek z ofert.

7.       Organizator niezwłocznie powiadomi uczestników postępowania o jego wyniku albo o zamknięciu bez dokonania wyboru.

8.       Dodatkowych informacji udziela Monika Wojciechowska pod numerem telefonu 46 862 82 30, 883 318 017.

 

Zapytanie_ofertowe_-_Wniosek_FENX-02-05_Woda_do_spożycia  

Załącznik_nr_1_-_Formularz_ofertowy_Wniosek_FENX-02-05_Woda_do_spożycia 

Uzupełnienie_informacji_-_Wniosek_FENX-02-05_Woda_do_spożycia 

Zmiana_terminu_składania_ofert 

Dotyczy_warunków_udziału_w_postępowaniu 

Informacja_o_wyniku_postępowania_-_Opracowanie_wniosku_o_dofinansowanie_FENX-02-05- 

 Sochaczew, dnia 14 listopada 2023 r.

            ZAPYTANIE   OFERTOWE

Dotyczy: Sukcesywne naprawy i powtórne legalizacje wodomierzy dla potrzeb „Zakładu  

                Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew” Sp. z o.o. w 2024 r.

I. ZAMAWIAJĄCY

„Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o.

ul. Rozlazłowska 7, 96-500 Sochaczew

NIP: 837-16-66-938, REGON: 015625292, KRS: 0000191418

II. TRYB

Postępowanie ofertowe prowadzone w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w „Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o. o., w trybie zapytania ofertowego dla zamówień o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.       Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna naprawa i powtórna legalizacja wodomierzy Itron (Aquadis+, Flowis i Flostar), Wasser-Gerate, Sensus, zdemontowanych z punktów pomiarowych na terenie miasta Sochaczew, oraz wodomierzy śrubowych Apator Powogaz zdemontowanych z ujęć wód podziemnych eksploatowanych przez Spółkę, w ilościach zgodnie z zestawieniem  z formularza ofertowego stanowiącego integralną część niniejszego zapytania.

2.       Zakres zadania obejmuje:

ü  Odbiór wodomierzy z magazynu „ZWiK-Sochaczew” Sp. z o.o. 

ü  Sprawdzenie i powtórną 5-cio letnią legalizację wodomierzy firmy Itron (Aquadis+, Flodis, Flostar) o współczynniku dokładności R160 wg. MID, Wasser-Gerate (ETW-MFS-ECO) i SENSUS/iPerl o współczynniku dokładności min R315 wg. MID

ü  Sprawdzenie i powtórną 5-cio letnią legalizację wodomierzy śrubowych Apator Powogaz dn 65-150 z poziomą lub pionowa osią wirnika o współczynniku dokładności R100 wg. MID  

ü  Zerowanie rolek pomiarowych wodomierzy (nie dotyczy wodomierzy z liczydłem elektronicznym i wyświetlaczem LCD)    

ü  Dostawę zregenerowanych urządzeń do magazynu „ZWiK-Sochaczew” Sp. z o.o. 

3.       Powtórna legalizacja wodomierzy musi być przeprowadzona zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001r. Prawo o miarach (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2063 z późn. zm.) oraz z zapisami Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U. 2019 poz. 759 z późn. zm.).

4.       Powtórna legalizacja wodomierzy musi odbywać się w Punkcie Legalizacyjnym utworzonym przez Prezesa Głównego Urzędu Miar. 

5.       Sprawdzenie wodomierzy musi odbywać się na stanowisku pomiarowym dostosowanym do sprawdzania wodomierzy o współczynniku dokładności MID min R315 (dla wodomierzy dn 15-50) lub MID min R100 (dla wodomierzy dn 65 – 150)  

6.       Po wykonaniu naprawy i powtórnej legalizacji wodomierzy Wykonawca zobowiązany jest  dostarczyć je na własny koszt i ryzyko  do Zamawiającego – miejsce dostaw ulica Rozlazłowska 7, 96-500 Sochaczew. 

7.       Realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie zgodnie z przekazywanymi zleceniami cząstkowymi.

8.       Termin legalizacji danej partii wodomierzy ustala się na  30 dni od daty przekazania zlecenia. Za jedną partię wodomierzy uznaje się 50 - 200 sztuk wodomierzy.

9.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości wodomierzy przekazanych do naprawy i legalizacji określonych w formularzem ofertowym  przy zachowaniu cen jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy oraz przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnej łącznej wartości przedmiotu zamówienia określonej w ofercie Wykonawcy, bez możliwości zgłaszania roszczeń wobec Zamawiającego z tego tytułu.

10.   Zamawiający zastrzega sobie możliwość przekazania do naprawy i legalizacji wodomierze w ilościach mniejszych niż określone w formularzu ofertowym, z powodu rzeczywistych mniejszych potrzeb, bez możliwości zgłaszania roszczeń wobec Zamawiającego z tego tytułu.

11.   Płatność z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia będzie regulowana przez Zamawiającego na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury w terminie 14 dni od jej otrzymania. Podstawę wystawienia faktury stanowi protokół przekazania podpisany przez obie strony.

12.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

13.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

14.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Od dnia 02 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których nie zachodzą przesłanki wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1497), oraz którzy posiadają ważną decyzję Głównego Urzędu Miar o utworzeniu Punktu legalizacyjnego.

VI. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być:

- sporządzona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania (lub w takiej samej formie),

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia, 

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

Załączniki do oferty stanowią:

- Kopia Decyzji Głównego Urzędu Miar o utworzeniu Punktu legalizacyjnego

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.       Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: adam.pawlowski@zwik.sochaczew.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres ul. Rozlazłowska 7, 96-500 Sochaczew do dnia 24 listopada 2023 r. do godz. 11:00.

2.       Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. OCENA OFERT

1.         Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Łączna wartość oferty brutto – 100 %

2.       Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta spełniająca wszystkie wymagania zamawiającego i przedstawiająca najniższą cenę ofertową brutto za realizację zamówienia.

3.         Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o zestawienie ilościowe zgodnie z formularzem ofertowym i będzie ona stanowiła sumę iloczynów ilości planowanych do legalizacji wodomierzy i ich cen jednostkowych wraz z podatkiem VAT.

4.       Ceny jednostkowe określone w formularzu ofertowym są stałe i nie ulegną zmianie w okresie realizacji umowy.

5.       Cena określona w formularzu ofertowym powinna uwzględniać wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia

IX.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Ustala się 30 dniowy termin związania złożoną ofertą, liczony od ostatecznego terminu składania ofert.

X. DODATKOWE INFORMACJE

1.       Złożenie jednej   ważnej oferty, upoważnia  Zamawiającego do dokonania wyboru Wykonawcy.

2.       Zamawiający zastrzega, że może nie wybrać żadnej oferty lub zamknąć postępowanie bez podania przyczyn.

3.       Zamawiający zastrzega, że treść ogłoszenia oraz  warunki określone w zaproszeniu do składania ofert mogą zostać zmienione, o czym  zostanie przekazana informacja w sposób analogiczny do przedmiotowego zapytania.

4.       Oferta złożona w toku przedmiotowego postępowania przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy postępowanie zostało zamknięte bez wybrania którejkolwiek z ofert.

5.         Organizator  niezwłocznie powiadomi uczestników postępowania o jego wyniku albo o zamknięciu bez dokonania wyboru.

6.       Dodatkowych informacji udziela Adam Pawłowski pod numerem telefonu 668-629-254 oraz adresem email: adam.pawlowski@zwik.sochaczew.pl

Zapytanie_regeneracja_wodomierzy_2024 

Protokół_z_otwarcia_ofert_i_wyboru_najkorzystniejsszej_oferty_-_regeneracja_wodomierzy_2024 


 
Sochaczew, dnia 14 listopada 2023 r.

            ZAPYTANIE   OFERTOWE

Dotyczy: Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych modułów radiowych do posiadanych przez

 „Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o. wodomierzy w roku 2024.

I. ZAMAWIAJĄCY

„Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o.

ul. Rozlazłowska 7, 96-500 Sochaczew

NIP: 837-16-66-938, REGON: 015625292, KRS: 0000191418

II. TRYB  

Postępowanie ofertowe prowadzone w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w „Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o. o., w trybie zapytania ofertowego dla zamówień o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.       Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych modułów radiowych w ilościach wskazanych w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Moduły radiowe muszą współpracować z wodomierzami typu Aquadis + dn 15-32 f-my Itron. 

2.       Urządzenia będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać niżej wskazane wymagania:

Konstrukcja modułowa (oddzielna od wodomierza). 
Montaż modułu bezpośrednio na liczydle wodomierza,
Dostęp do portalu internetowego, 
Częstotliwość nośna w wolnym od opłat paśmie 868 MHz,
Transmisja danych: jednokierunkowa,
Nie dopuszcza się rozwiązań układów zliczających opartych na nadajnikach kontaktronowych i optycznych,
Klasa szczelności modułu: IP68 uzyskiwana np. poprzez zalewanie elektroniki żywicą dielektryczną,
Zasilanie modułu: bateria litowa o żywotności powyżej 10 lat,
Funkcje modułu radiowego:
·         Podanie aktualnego wskazania wodomierza,

·         Podanie informacji o alarmach, w tym:

- użyciu magnesu neodymowego,

- demontażu modułu radiowego,

- wycieku z podaniem ilości dni w miesiącu,

- stanie baterii,

- przepływie wstecznym,

·         Aktualna data i godzina odczytu (z uwzględnieniem czasu letniego i zimowego oraz lat przestępnych),

·         Rejestr wskazań licznika z poprzednich 12 miesięcy (wskazanie, przepływ wsteczny).

ü  Funkcje programowalne modułu:

·         Aktualna data i godzina,

·         Aktualne wskazanie wodomierza,

·         Interwał czasowy pomiędzy kolejnymi transmisjami radiowymi, programowalne miesiące, dni, godziny, w których moduł radiowy dokonuje transmisji danych,

·         Próg wycieku,

·         Próg przepływu wstecznego

ü  Nakładki muszą być kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego systemem radiowego odczytu wodomierzy Hydranet (WMR Mobile) i systemu programowania nakładek LIBRA RS.

Wymagania dotyczące portalu:

ü  Możliwość kreowania wzoru eksportu plików,

ü  Możliwość kreowania kont użytkowników,

ü  Możliwość integracji z systemem rozliczeniowo – księgowym Zamawiającego (UNISOFT) w układzie wymiany plików 

ü  Możliwość importu i eksportu plików w formacie: csv, xml; .txt.

3.       Dostawy realizowane będą transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy – miejsce dostaw ulica Rozlazłowska 7, 96-500 Sochaczew. 

4.       Dostawy odbywać się będą sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, na podstawie zamówień cząstkowych zgłaszanych Dostawcy w sposób pisemny, lub za pomocą poczty elektronicznej w okresie wskazanym w rozdziale IV.

5.       Zamówienia cząstkowe realizowane będą w terminie 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

6.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych rodzajów modułów określonych w opisie  przy zachowaniu cen określonych w formularzu ofertowym stanowiącym integralną część Umowy oraz przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnej łącznej wartości przedmiotu zamówienia określonej w formularzu ofertowym, bez możliwości zgłaszania roszczeń wobec Zamawiającego z tego tytułu.

7.       Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia ilości mniejszych niż określone w formularzu ofertowym, z powodu rzeczywistych mniejszych potrzeb, bez możliwości zgłaszania roszczeń wobec Zamawiającego z tego tytułu.

8.       Płatność z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia będzie regulowana przez Zamawiającego na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury w terminie 14 dni od jej otrzymania. Podstawę wystawienia faktury stanowi protokół przekazania podpisany przez obie strony.

9.       Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

10.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

11.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Od dnia 02 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których nie zachodzą przesłanki wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1497).

VI. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być:

- sporządzona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania  (lub w takiej samej formie),

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia, 

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

Załączniki do oferty stanowią:

- karty katalogowe, deklaracje zgodności oferowanych modułów.

 

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.       Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: adam.pawlowski@zwik.sochaczew.pl,  poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: ul. Rozlazłowska 7, 96-500 Sochaczew do dnia 24 listopada 2023 r. do godz. 10:30.

2.       Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. OCENA OFERT

1.       Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Łączna wartość oferty brutto – 100 %

2.       Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta spełniająca wszystkie wymagania zamawiającego i przedstawiająca najniższą cenę ofertową brutto za realizację zamówienia.

3.       Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o zestawienie ilościowe zgodnie z formularzem ofertowym  i będzie ona stanowiła sumę iloczynów ilości planowanych dostaw i ich cen jednostkowych wraz z podatkiem VAT.

4.       Ceny jednostkowe określone w formularzu ofertowym są stałe i nie ulegną zmianie w okresie realizacji umowy.

5.       Cena określona w formularzu ofertowym powinna uwzględniać wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia.

 

IX.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Ustala się 30 dniowy termin związania złożoną ofertą, liczony od ostatecznego terminu składania ofert.

 

X. DODATKOWE INFORMACJE

1.       Złożenie jednej   ważnej oferty, upoważnia  Zamawiającego do dokonania wyboru Wykonawcy.

2.       Zamawiający zastrzega, że może nie wybrać żadnej oferty lub zamknąć postępowanie bez podania przyczyn.

3.       Zamawiający zastrzega, że treść ogłoszenia oraz  warunki określone w zaproszeniu do składania ofert mogą zostać zmienione, o czym  zostanie przekazana informacja w sposób analogiczny  do przedmiotowego zapytania.

4.       Oferta złożona w toku przedmiotowego postępowania przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy postępowanie zostało zamknięte bez wybrania którejkolwiek z ofert.

5.       Organizator  niezwłocznie powiadomi uczestników postępowania o jego wyniku albo o zamknięciu bez dokonania wyboru.

6.       Dodatkowych informacji udziela Adam Pawłowski pod numerem telefonu (46) 862-82-30 oraz adresem email: adam.pawlowski@zwik.sochaczew.pl

Zapytanie_nakładki_2024 

Protokół_z_otwarcia_ofert_i_wyboru_najkorzystniejsszej_oferty_-_nakładki_2024 


 
Sochaczew, dnia 14 listopada 2024 r.

Zapytanie ofertowe

Dotyczy:  Obsługa geodezyjna „Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o w roku 2024.

 

I. ZAMAWIAJĄCY

„Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o.

Ul. Rozlazłowska 7, 96-500 Sochaczew

NIP: 837-16-66-938, REGON: 015625292, KRS: 0000191418

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie ofertowe prowadzone w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych  w „Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o. o., w trybie zapytania ofertowego dla zamówień o wartości poniżej 130 000 zł.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.         Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu prac geodezyjnych według zleceń napływających od Zamawiającego.

2.         Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

a)            wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej dla jednego przyłącza wodociągowego lub  kanalizacyjnego -50 szt.

b)           wykonanie tyczenia i inwentaryzacji geodezyjnej sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej 

               przy zakładanej długości  sieci 500 mb:.

                -              pierwszy  hektometr -  2 szt.

                -              następny hektometr -  8 szt.

3.         Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenie mniejszych ilości usług niż określone w punkcie 2 według jego rzeczywistych potrzeb bez możliwości zgłaszania roszczeń wobec Zamawiającego z tego tytułu.

4.         Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych poszczególnych usług określonych zgodnie z punktem 2 przy zachowaniu cen jednostkowych zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnej łącznej wartości przedmiotu zamówienia określonej  w ofercie Wykonawcy, bez możliwości zgłaszania roszczeń wobec Zamawiającego z tego tytułu

5.         Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6.         Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7.         Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia – od dnia 02.01.2024 r. do dn. 31.12.2024 r.

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których nie zachodzą przesłanki wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2023 poz. 1497) oraz, którzy dysponują / będą dysponować osobą posiadającą uprawnioną do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych..

 

VI. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być:

-  sporządzona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania (lub w takiej samej formie),

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.       Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: adam.pawlowski@zwik.sochaczew.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres:             ul. Rozlazłowska 7, 96-500 Sochaczew do godz. 10.00 dnia 24 listopada 2023 r. 

2.       Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

VIII. OCENA OFERT

1.       Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Łączna wartość oferty brutto – 100 %

2.       Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta spełniająca wszystkie wymagania zamawiającego  i przedstawiająca najniższą cenę ofertową brutto za realizację zamówienia.

3.       Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o zestawienie ilościowe zgodnie z formularzem ofertowym  i będzie ona stanowiła sumę iloczynów ilości planowanych usług geodezyjnych i ich cen jednostkowych wraz z podatkiem VAT.

4.       Ceny jednostkowe określone w formularzu ofertowym są stałe i nie ulegną zmianie w okresie realizacji umowy.

5.       Cena określona w formularzu ofertowym powinna uwzględniać wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia

 

IX.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Ustala się 30 dniowy termin związania złożoną ofertą, liczony od ostatecznego terminu składania ofert.

 

X. DODATKOWE INFORMACJE

1.       Złożenie jednej   ważnej oferty, upoważnia  Zamawiającego do dokonania wyboru Wykonawcy.

2.       Zamawiający zastrzega, że może nie wybrać żadnej oferty, zamknąć lub unieważnić postępowanie bez podania przyczyn.

3.       Zamawiający zastrzega, że treść ogłoszenia oraz  warunki określone w zaproszeniu do składania ofert mogą zostać zmienione, o czym  zostanie przekazana informacja w sposób analogiczny  do przedmiotowego zapytania.

4.       Oferta złożona w toku przedmiotowego postępowania przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy postępowanie zostało zamknięte bez wybrania którejkolwiek z ofert.

5.       Organizator  niezwłocznie powiadomi uczestników postępowania o jego wyniku albo o zamknięciu bez dokonania wyboru.

6.       Dodatkowych informacji udziela Adam Pawłowski pod numerem telefonu (46) 862-82-30 oraz adresem email: adam.pawlowski@zwik.sochaczew.pl

Zapytanie_obsługa_geodezyjna_2024 

Protokół_z_otwarcia_ofert_i_wyboru_najkorzystniejsszej_oferty_-_obsługa_geodezyjna_2024 


 
Sochaczew, dnia 14 listopada 2023 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH WYTWORZONYCH W MIEJSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SOCHACZEWIE (ZP.2.11.2023)

 

Prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w „Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji  – Sochaczew” Sp. z o.o.

1.       Zamawiający:

„Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o.

Ul. Rozlazłowska 7

96-500 Sochaczew

NIP: 837-16-66-938

REGON: 015625292

Tel. (46) 862-82-30, fax (22) 112 12 40

http://zwik.sochaczew.pl/

zwik@zwik.sochaczew.pl 

2.       Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.

3.       Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://zwik.sochaczew.pl/przetargi.html. 

4.       Przedmiot zamówienia: 

Wspólny słownik zamówień (CPV): 

90513600-2 - Usługi usuwania osadów 

90513700-3 - Usługi transportu osadów

90513800-4 - Usługi obróbki osadów

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 powstałych na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Sochaczewie z zachowaniem wymogów określonych w przepisach prawa, w tym:

- Ustawa o odpadach z dn. 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1587 z późn. zm.);

- Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dn. 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2556 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 07 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz. U. 2016 poz. 1742).

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje kompleksową usługę odbioru, transportu i zagospodarowania osadów ściekowych w ilości do 300 ton osadu ściekowego uwodnionego. Podana ilość jest szacunkowa. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowego bez możliwości zgłaszania roszczeń wobec Zamawiającego z tego tytułu. Jakość osadu podlegającego odbiorowi określona została w sprawozdaniu z badań stanowiącym załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Komunalne osady ściekowe wytworzone w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Sochaczewie magazynowane są luzem pod wiatą. Zamawiający nie zapewnia załadunku osadów. Wykonawca zobowiązany jest załadować osad we własnym zakresie. Odbiór, transport i zagospodarowanie osadów będą realizowane sukcesywnie w ilościach i terminach zgłoszonych przez Zamawiającego w dniach od poniedziałku do piątku. Każdorazowy odbiór komunalnych osadów ściekowych realizowany jest na podstawie wygenerowanych kart przekazania odpadów. Potwierdzenie odbioru będzie się odbywało w oparciu o wystawioną kartę przekazania odpadu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zamawiający nie dopuszcza odzysku przedmiotowych osadów ściekowych, polegającego na ich stosowaniu w zakresie wymienionym w art. 96 ust. 1 pkt. 1-5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1587 z późn. zm.). Każdorazowo Wykonawca przejmujący odpad do zagospodarowania zobowiązany jest dokonać ważenia ilości odebranego osadu na wadze Zamawiającego zamontowanej na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków. Wykonawca zostanie obciążony kosztami ważenia osadu zgodnie z cennikiem Zamawiającego, obowiązującym w dniu ważenia. Sprzęt używany podczas świadczenia usług musi być szczelny (nie powodujący wycieków) oraz musi posiadać ładowność i wytrzymałość przystosowaną do wywozu osadów. Za transport oraz zagospodarowanie odebranych osadów zgodnie ze sposobem wskazanym w ofercie odpowiada Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia utrzymania stanu nawierzchni dróg (zakładowych i publicznych) pod względem czystości w czasie trwania usługi. Osady mają być transportowane i zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie prawa ochrony środowiska. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno-prawną za skutki ewentualnych wypadków podczas wywozu oraz naruszeń obowiązujących przepisów prawa.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia podwykonawcom prac związanych z zagospodarowaniem (odzysk lub unieszkodliwianie) osadów. 

5.       Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6.       Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7.       Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie przez okres od dn. 02.01.2024 r. do dn. 28.06.2024 r.

8.       Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania w zakresie: 

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień jeżeli: 

- posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w  art. 49 ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1587 z późn. zm.), prowadzonego przez właściwego miejscowo Marszałka Województwa, w tym m.in. w związku z art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b ww. ustawy w zakresie transportu odpadów,

- Wykonawca udokumentuje posiadanie aktualnego zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie komunalnych osadów ściekowych wydanego na podstawie Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1587 z późn. zm.) przez właściwy organ;

- Jeżeli w wyniku przetwarzania komunalnych osadów ściekowych powstaje produkt w myśl ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (t.j. Dz.U. 2023 poz. 569) Wykonawca musi posiadać decyzje Ministra Rolnictwa zezwalającą na wprowadzenie produktu do obrotu.

-  Jeżeli w wyniku przetwarzania powstają produkty, które nie będą wprowadzane do gleby, Wykonawca musi posiadać dokumenty, na podstawie których zostały one wprowadzone do obrotu.

Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia: 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej dwie usługi, których przedmiotem jest zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych w ilości minimum 300 ton każda.

Dysponują lub będą dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

W tym zakresie Zamawiający nie wymaga wykazania spełnienia przez Wykonawcę żadnego odrębnego warunku.

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 100 000 zł (słownie: sto tysięcy zł 00/100).

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych w postępowaniu, a wymaganych przez Zamawiającego w punkcie VII specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ocena ofert w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie oparta na ocenie spełniania przez Wykonawców wszystkich kryteriów określonych w SIWZ na zasadzie „spełnia / nie spełnia", tzn. każdy z Wykonawców musi spełniać wszystkie enumeratywnie wymienione warunki pod rygorem odrzucenia oferty lub wykluczenia Wykonawcy.

9.       Wadium: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

10.   Kryteria oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: Cena ofertowa - 100%.

11.   Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, „ZWiK -  Sochaczew” Sp. z o.o. ul. Rozlazłowska 7. Termin składania ofert upływa dnia  23 listopada 2023 r. o godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania ofert  o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego.

12.   Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 Ogłoszenie_-_odbiór_i_zagospodarowanie_komunalnych_osadów_ściekowych_(ZP-2-11-2023) 

 SIWZ_-_odbiór_i_zagospodarowanie_komunlanych_osadów_ściekowych_(ZP-2-11-2023) 

 Informacja_z_otwarcia_ofert_-_Odbiór_i_zagospodarowanie_komunalnych_osadów_ściekowych_(ZP-2-11-2023) 

 Zawiadomienie_o_wyniku_postępowania_-_odbiór_i_zagospodarowanie_komunalnych_osadów_ściekowych_(ZP-2-11-2023) 


 
 Sochaczew, dnia 13.11.2023r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO I ETYLINY 95 DO SAMOCHODÓW I SPRZĘTU UŻYTKOWANYCH PRZEZ „ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI – SOCHACZEW” SP. Z O.O.                  

 (ZP.1.11.2023)

Prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w „Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji  – Sochaczew” Sp. z o.o.

1.       Zamawiający:

„Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o.

Ul. Rozlazłowska 7

96-500 Sochaczew

NIP: 837-16-66-938

REGON: 015625292

Tel. (46) 862-82-30, fax (22) 112 12 40

http://zwik.sochaczew.pl/

zwik@zwik.sochaczew.pl 

2.       Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.

3.       Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://zwik.sochaczew.pl/przetargi.html. 

4.       Przedmiot zamówienia: 

Wspólny słownik zamówień (CPV): 

09134100-8             Olej napędowy

09132100-4             Benzyna bezołowiowa


Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego w ilości do 28 300 l oraz etyliny 95 w ilości do 740 l do samochodów i sprzętu użytkowanych przez „Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu dostawy według jego rzeczywistych potrzeb, bez możliwości zgłaszania roszczeń wobec Zamawiającego z tego tytułu. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego poprzez tankowanie pojazdów Zamawiającego oraz pobieranie paliwa przez osoby upoważnione na potrzeby sprzętu użytkowanego przez Spółkę na stacjach paliw Wykonawcy. Wykonawca musi dysponować minimum 1 stacją paliw czynną całodobowo i przez wszystkie dni tygodnia, zlokalizowaną w promieniu do 10 km od siedziby Zamawiającego przy ul. Wiskozowej 10 w Sochaczewie. Paliwa będące przedmiotem dostawy muszą spełniać normy obowiązujące w Polsce zgodnie z Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1314 z późn. zm.). W przypadku zastosowania kart paliwowych, zapewniających bezgotówkowy zakup paliwa, Zamawiający wymaga aby były przypisane do numeru rejestracyjnego pojazdu oraz zobowiązuje Wykonawcę do wystawienia jednej karty na okaziciela do tankowania urządzeń gospodarczych (np. kosiarka). Karty wystawione muszą być w terminie do 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o ich wydanie.  Koszty związane z wydaniem pierwszej karty dla danego numeru rejestracyjnego i karty na okaziciela oraz jednego duplikatu (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych danych etc.) dla każdej z pierwszych wydanych kart ponosi Wykonawca. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innej formy rozliczeń bezgotówkowych za zakup paliwa niż karty paliwowe. Rozliczenie za zakupione paliwo odbywać się będzie na zakończenie każdego miesiąca. Zamawiający dopuszcza rozliczenie w następujących okresach rozliczeniowych: I okres rozliczeniowy od 1 do 15 dnia miesiąca, II okres rozliczeniowy od 16 do ostatniego dnia miesiąca. Wykonawca załączy do faktury rozliczenie zawierające sumę wszystkich zakupów z danego okresu rozliczeniowego z rozbiciem dla każdego samochodu Zamawiającego i z podaniem dat tankowania. 

Wymagania stawiane Wykonawcy:

-  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczanego paliwa i jest zobowiązany do przedstawienia wraz z dostawą na żądanie Zamawiającego aktualnego świadectwa jakości paliwa, poświadczonego przez producenta paliwa lub atestu akredytowanego laboratorium, w języku polskim. Świadectwo winno być powiązane z dowodem dostawy lub wydania, poprzez umieszczenie na nim numeru i daty dostawy lub wydania.

- Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu ciągłość dostaw w okresie trwania umowy.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu osoby, które będą upoważnione do kontaktów i ustalania szczegółów dotyczących wykonania zamówienia, podając dane kontaktowe.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę lub osoby którymi się on posługuje podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

5.       Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6.       Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7.       Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia 20.12.2023 r.

8.       Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania w zakresie: 

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień jeżeli Wykonawca udokumentuje posiadanie aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi, zgodnie z wymogami ustawy z dn. 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1385 z późn. zm.).

Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia: 

W tym zakresie Zamawiający nie wymaga wykazania spełnienia przez Wykonawcę żadnego odrębnego warunku.

Dysponują lub będą dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną całodobowo działającą stacją paliw odległą od siedziby Zamawiającego (ul. Wiskozowa 10, 96-500 Sochaczew) o nie więcej niż 10 km.

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 100 000,00 złotych (słownie: sto tysięcy zł 00/100).

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych w postępowaniu, a wymaganych przez Zamawiającego w punkcie VII SIWZ. Ocena ofert w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie oparta na ocenie spełniania przez Wykonawców wszystkich kryteriów określonych w SIWZ na zasadzie „spełnia / nie spełnia", tzn. każdy z Wykonawców musi spełniać wszystkie enumeratywnie wymienione warunki pod rygorem odrzucenia oferty lub wykluczenia Wykonawcy.

9.       Wadium: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

10.   Kryteria oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: Cena ofertowa - 100%.

11.   Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, „ZWiK -  Sochaczew” Sp. z o.o. ul. Rozlazłowska 7. Termin składania ofert upływa dnia 22 listopada 2023 r. o godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania ofert  o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego.

12.   Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 Ogłoszenie_o_zamówieniu_-_dostawa_ON_i_Pb_(ZP-1-11-2023) 

 SIWZ_-_dostawa_ON_i_PB_(ZP-1-11-2023) 

 Informacja_z_otwarcia_ofert_-_dostawa_ON_i_Pb95_(ZP-1-11-2023) 

 Zawiadomienie_o_wyniku_postępowania_-_Suckesywna_dostawa_ON_i_Pb95_(ZP-1-11-2023) 


 
 Sochaczew, dnia 10.11.2023r.

Zapytanie ofertowe

Dotyczy: Dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby „Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o.

 

I. ZAMAWIAJĄCY

„Zakład Wodociągów i Kanalizacji –Sochaczew” Sp. z o.o. 

ul. Rozlazłowska 7

96-500 Sochaczew 

NIP: 837-16-66-938

REGON: 015625292                                                                                                           

Tel.  (46) 862 82 30, fax (22) 112 12 40

http://zwik.sochaczew.pl/          

zwik@zwik.sochaczew.pl

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie ofertowe prowadzone w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w „Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o. o., gdzie wartość zamówienia ustalono poniżej 130 000,00 złotych.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (kod CPV):

09135100-5         Olej opałowy

1.         Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 26 000 l do zbiorników Zamawiającego. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Dostawa oleju będzie realizowana poprzez tankowanie do zbiorników Zamawiającego zlokalizowanych przy ul. Rozlazłowskiej 7 oraz Al. 600-lecia 69 w Sochaczewie.

2.         Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu dostawy według jego rzeczywistych potrzeb, bez możliwości zgłaszania roszczeń wobec Zamawiającego z tego tytułu.

3.         Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczanego paliwa i jest zobowiązany do przedstawienia wraz z dostawą, na wezwanie Zamawiającego, aktualnego świadectwa jakości paliwa, poświadczonego przez producenta paliwa lub atestu akredytowanego laboratorium, w języku polskim. Świadectwo winno być powiązane z dowodem dostawy, poprzez umieszczenie na nim numeru i daty dostawy.

4.         Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu ciągłość dostaw w okresie trwania umowy.

5.         Dostawy oleju będą się odbywać transportem Wykonawcy (autocysterną z pompą przystosowaną do transportu oleju opałowego wyposażoną w legalizowany układ do pomiaru ilościowego) na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6.         Dostawy oleju opałowego będą odbywać się przy rozliczeniu w temperaturze referencyjnej 15oC.

7.         Dostarczony olej opałowy lekki musi posiadać właściwości zgodne z obowiązującą normą.

8.         Wykonawca przedstawi Zamawiającemu osoby, które będą upoważnione do kontaktów i ustalania szczegółów dotyczących wykonania zamówienia, podając ich dane kontaktowe.

9.         Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę lub osoby, którymi się on posługuje podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

10.     O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się wykonawcy  podlegający wykluczeniu  w oparciu o art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1497).

11.     Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

12.     Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

13.     Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Dostawy będą realizowane sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia 18.12.2023 r. lub do wyczerpania planowanej ilości paliwa lub do wyczerpania wartości przedmiotu zamówienia w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze.

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być:

- sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania lub w takiej samej formie;

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia, 

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę lub osobę upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy;

- w przypadku, gdy do oferty w formie załączników dołączone są kopie dokumentów, kopie te muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy lub inną osobę, jeżeli dokument dotyczy tej osoby;

Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty:

aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi, zgodnie z wymogami ustawy z dn. 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1385 z późn. zm.);
 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.         Oferty należy składać za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie: „ZWiK – Sochaczew” Sp. z o.o., ul. Rozlazłowska 7, 96-500 Sochaczew, bądź przesłać na adres e-mail monika.wojciechowska@zwik.sochaczew.pl .

2.         Termin składania ofert upływa dnia  20.11.2023 r. o godz. 10:00.  

3.         Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

VII. OCENA OFERT

1.         Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców spełniających warunki:

- posiadanie aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi, zgodnie z wymogami ustawy z dn. 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1385 z późn. zm.);

- dysponowania co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia ADR do przewozu materiałów niebezpiecznych;

- dysponowanie co najmniej jedną autocysterną przystosowaną do transportu oleju opałowego lekkiego wyposażoną w legalizowany układ do pomiaru ilościowego.

2.         Wymagania formalno-prawne  zostaną ocenione na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń według zasady „spełnia/nie spełnia”.

3.         Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i wagami:

Łączna wartość oferty brutto – 100%
4.         Wykonawca określi cenę w walucie krajowej (w PLN) wraz z należnym podatkiem VAT (cena brutto) zgodnie z formularzem ofertowym dla 26 000 l w celu porównania złożonych ofert. Wykonawca podaje cenę jednostkową 1 litra oleju opałowego w temperaturze 15oC.

5.         Na podstawie złożonej oferty obliczony zostanie współczynnik wynikający ze stosunku ceny netto 1l oleju opałowego przedstawionej w ofercie do ceny jednostkowej oleju opałowego ogłoszonej na portalu PKN ORLEN w dniu wszczęcia postępowania, który będzie obowiązywał w okresie trwania umowy. W przypadku braku ogłoszenia ceny jednostkowej danego paliwa na portalu PKN ORLEN w dniu wszczęcia postępowania, Zamawiający przyjmie najbliższą cenę jednostkową ogłoszoną przez PKN ORLEN, przed dniem wszczęcia postępowania

6.         Cena każdorazowej dostawy ustalona będzie w następujący sposób:

cena 1 l oleju opałowego w dniu dostawy                           cena 1 l oleju opałowego zawarta w ofercie

--------------------------------------------------                  =             ---------------------------------------------------

cena 1 l oleju opałowego zgodnie z PKN                               cena 1 l oleju opałowego zgodnie z PKN 

ORLEN w dniu dostawy                                                                 ORLEN w dniu wszczęcia postępowania

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

1.         Składający ofertę zostaje nią związany przez okres 30 dni liczony od dnia upływu terminu składania ofert.

2.         Zamawiający wymaga, aby wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

3.         Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednorazowego wezwania wykonawcy do uzupełnienia oferty o brakujące dokumenty wymagane do złożenia wraz z ofertą. 

4.         Dodatkowych informacji udziela Monika Wojciechowska pod numerem telefonu 46 862 82 30 i adresem email: monika.wojciechowska@zwik.sochaczew.pl.

5.       Złożenie jednej   ważnej oferty, upoważnia  Zamawiającego do dokonania wyboru Wykonawcy.

6.       Zamawiający zastrzega, że może nie wybrać żadnej oferty lub zamknąć postępowanie bez podania przyczyn.

7.       Zamawiający zastrzega, że treść ogłoszenia oraz  warunki określone w zaproszeniu do składania ofert mogą zostać zmienione, o czym  zostanie przekazana informacja w sposób analogiczny do przedmiotowego zapytania.

8.       Oferta złożona w toku przedmiotowego postępowania przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy postępowanie zostało zamknięte bez wybrania którejkolwiek z ofert.

9.       Organizator niezwłocznie powiadomi uczestników postępowania o jego wyniku albo o zamknięciu bez dokonania wyboru.

 

 zapytanie_ofertowe_-_dostawa_oleju_opałowego 

 Formularz_ofertowy_-_dostawa_oleju_opałowego 

 Informacja_o_wyniku_postępowania_-_dostawa_oleju_opałowego 


 
Sochaczew 21.08.2023r

Rada Nadzorcza „Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o.  zaprasza biegłych rewidentów do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2023 i 2024 rok.

Warunki przeprowadzenia badania:

Określenie firmy i siedziby Spółki: „Zakład Wodociągów i Kanalizacji-Sochaczew” Sp. z o.o., ul. Rozlazłowska 7, 96-500 Sochaczew.
Miejsce przeprowadzenia badania: siedziba Spółki
Oczekiwany termin przeprowadzenia badania:
Wstępne do 15.12.2023 r. za 2023 rok i do 16.12.2024 r. za 2024 rok
Ostateczne wraz z opinią i raportem do 31.03.2024 r.  za 2023 rok i do 31.03.2025 r. za 2024 r.
Regulamin wyboru oferty na badanie sprawozdania finansowego zamieszczono na stronie internetowej: https://zwik.sochaczew.pl w zakładce „Regulaminy”
Informacja o Spółce za 2022 rok

Przychody : 18 875 810,57 zł

Suma bilansowa 100 501 116,30 zł

Ilość zatrudnionych: 67 osób

Termin inwentaryzacji:

Kasa oraz środki trwałe w budowie na dzień 31.12.2023 r.

Należności i magazyn na dzień 30.11.2023 r.

Środki trwałe i wyposażenie na dzień 30.11.2023 r.

Kryteria oceny ofert opisano w regulaminie wyboru ofert

Oferta winna zawierać:

1/Dane podmiotu badającego, w tym :

-aktualny odpis właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

-wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,

-opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

-oświadczenie o niezaleganiu  w opłacaniu podatków oraz o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia  zdrowotne i społeczne,

-oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o niezależności od badanej jednostki.

-wykaz 10 podmiotów na rzecz których oferent lub biegły wskazany przez oferenta do wykonania badania, świadczył usługi w okresie ostatnich 5 lata wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających należyte wykonanie minimum 3 z wskazanych usług.

-oświadczenie, że podmiot jest w stanie wyznaczyć do przeprowadzenia badania osobę, która badała sprawozdania w branży wodociągowo-kanalizacyjnej, wraz z wykazem badanych przez tę osobę jednostek z okresu 5 lat.

-warunki realizacji umowy.

-prezentacja osób wyznaczonych do przeprowadzenia badania, wraz z potwierdzeniem ich kompetencji.

-Oświadczenie o nie podleganiu wykonawcy wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia w oparciu o przepisy  art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (.tj. Dz. U. 2023 poz. 1497).

Każdorazowo z tytułu badania sprawozdania za jeden rok obrachunkowy Zamawiający dopuszcza płatności w dwóch transzach: pierwsza płatność w wysokości 30 % zostanie uregulowana po wykonaniu badania wstępnego, płatności końcowej dokonamy po przedłożeniu kompletnego sprawozdania Biegłego Rewidenta z przeprowadzonego badania.  Termin płatności za wykonanie usługi wynosić będzie do 14 dni od dnia otrzymania faktury.  

Zamknięte  oferty należy składać pod adresem: „Zakład Wodociągów i Kanalizacji-Sochaczew” Sp. z o.o., ul. Rozlazłowska 7, 96-500 Sochaczew do dnia 15 września 2023 r. " oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2023-24". Datą decydującą o złożeniu oferty jest data wpływu do sekretariatu ZWiK-Sochaczew Sp.z o.o. OFERTY NIEKOMPLETNE lub nie zgodne z wyżej wymienionymi kryteriami nie będą brane pod uwagę.

 Biegły_rewident_2023_i_2024_-_OGŁOSZENIE_ZWiK_(002) 

 zasady_wyboru_biegłego_2020 


 

Sochaczew, dn. 28 czerwca 2023 r.

Zapytanie ofertowe

Dotyczy: Opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie nowej studni głębinowej na terenie dz. nr ew. 112 lub 110/4 i likwidację studni awaryjnej 8a na terenie dz. nr ew. 19 obręb Konary-Łęg (0014) wchodzących w skład ujęcia wody „Wólka Smolana – Konary”  Gmina Brochów. 

 

I.        ZAMAWIAJĄCY 

„Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew”  Sp. z o.o.

ul. Rozlazłowska 7, 96-500 Sochaczew

NIP: 837-16-66-938, REGON: 015625292, KRS: 0000191418

 

II.      TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone w drodze zapytania ofertowego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w „Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o.                 dla zamówień o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł .

 

III.    Opis przedmiotu zamówienia

1.       Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie nowej studni głębinowej na terenie dz. nr ew. 112 lub 110/4 i likwidację studni awaryjnej 8a na terenie dz. nr ew. 19 obręb Konary-Łęg (0014) wchodzących w skład ujęcia wody „Wólka Smolana – Konary”  Gmina Brochów”. Do zadań Wykonawcy należy:

a)      opracowanie projektu robót geologicznych na budowę nowego odwiertu studziennego St. II, na terenie dz. nr ew. 112 lub 110/4 oraz likwidację istniejącej studni awaryjnej 8a, usytuowanej na terenie dz. nr ew. 19, wchodzącej w skład ujęcia wody „Wólka Smolana – Konary”, zgodnie z wymaganiami prawa oraz z uwzględnieniem warunków zawartych w uzyskanych opiniach          i uzgodnieniach, jak również w wymaganiach Zamawiającego.

b)      dokumentacja i opracowania muszą spełniać wymagania: 

- Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2023 r. poz. 633)

- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1696 z późn. zm.)

- Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2625z późn. zm.)

- innych przepisów prawa we wskazanym zakresie, niezbędnych do opracowania kompletnej dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia. 

c)       w przypadku, gdy w celu realizacji przedmiotu zamówienia zastosowanie będą miały przepisy ustawy Prawo budowlane, Wykonawca zobowiązany jest je stosować tak, aby przekazany Zamawiającemu przedmiot zamówienia zapewnił możliwość wykonania odwiertu zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.  

d)      wszelkie  niezbędne  materiały  wyjściowe  do  sporządzenia  projektów (m.in. wypis 
z rejestru gruntów, mapy) Wykonawca  uzyskać  musi  we własnym zakresie i na własny koszt.

e)      Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie niezbędne warunki, zgody i decyzje oraz uzgodnienia branżowe, w tym m.in. decyzję zatwierdzającą opracowany projekt prac geologicznych przez organ administracji geologicznej, także w imieniu Zamawiającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. 

f)       w oparciu o przygotowaną dokumentację projektową Wykonawca zobowiązany jest opracować operat wodnoprawny wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na realizację  projektowanego odwiertu St. II i likwidację studni St. .8a 

g)      Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:

·         kompletny projekt robót geologicznych zatwierdzony przez organ administracji geologicznej i  zaopiniowany przez organ, o którym mowa w art. 80 ust. 5 ustawy Prawo geologiczne i górnicze wraz z kompletem pozwoleń - 4 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na nośniku CD/DVD w formacie pdf, doc i dwg;

·         operat wodnoprawny – 2 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na nośniku CD/DVD w formacie pdf, doc;

·         kosztorys ofertowy, inwestorski i przedmiar robót  - 2 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na nośniku CD/DVD w formacie PDF i .ath,

·         specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na nośniku CD/DVD w formacie edytowalnym doc 
i w PDF, 

Zamawiający  udostępni  wszelkie  posiadane materiały  dot.  istniejącego ujęcia wody,  m.in.  aktualne  pozwolenia  wodnoprawne  na  pobór  wody, ustanowienie stref ochronnych oraz operaty wodnoprawne. Zamawiający udostępni ww. dokumentację do wglądu w siedzibie Zamawiającego, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Panem Michałem Łukawskim po. Mistrza ds. Produkcji Wody tel. 696 056 278 lub Kierownikiem Działu Technicznego Panem  Adamem Pawłowskim tel. 668-629-254

2.         Lokalizacja studni w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. Preferowana lokalizacja to teren działki nr ew. 110/4,  a w przypadku braku możliwości technicznych na terenie dz. nr ew. 112 na której zlokalizowana jest pracująca studnia 2c. Studnia St. II będzie odwiertem awaryjnym, na wypadek utraty właściwości użytkowych studni 2c (rok wykonania 1987, filtr stalowy, wydajność ekslploatacyjna Q eksplo. = 90 m3/godz.). 

3.         Preferowane założenia projektowe dla nowego otworu:

a) projektowana wydajność studni ok. 100 m3/godz.   

a)      preferowaną metodą jest wiercenie udarowe o średnicy początkowej Ø508 mm 
i końcowej Ø457 mm, filtr szczelinowy PVC.

b)      preferowane jest ponowne wykorzystanie obudowy studni nr 8a jako obudowę dla nowego odwiertu.

4.       Wszystkie dokumenty powinien opracować biegły ekspert z kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem oraz wykształceniem odpowiednim do funkcji, jakie zostało mu powierzone.

5.       Charakterystyka istniejącej studni 8a usytuowanej na terenie dz.nr ew. 19:

-Studnia awaryjna

- głębokość - 37,4,0m

- wydajność eksploatacyjna Q ekspl = 39,0 m3/h przy depresji S=2,6 m

8.         Wykonawca zobowiązuje się do rzetelnego i terminowego wykonywania powierzonych prac zgodnie z przepisami prawa oraz zaleceniami Zamawiającego.

9.         Zamawiający sugeruje wykonanie wizji lokalnej przed sporządzeniem oferty w celu uzyskania pełnej wiedzy na temat przedmiotu zamówienia oraz w celu zapoznania się z dokumentacją znajdująca się w zasobach „ZWiK-Sochaczew” Sp. z o.o. Wizja ma charakter fakultatywny, wykonanie bądź brak wizji lokalnej nie będzie miało wpływu na wynik postępowania ofertowego.  

10.     Termin wykonania przedmiotu zamówienia – 4 miesiące od dnia podpisania umowy

11.     Termin płatności: 14 dni od momentu otrzymania faktury. Podstawę wystawienia faktury stanowi protokół przekazania  kompletnej dokumentacji podpisany przez obie strony.

12.     Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

13.     Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

14.     Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

15.     O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się wykonawcy  podlegający wykluczeniu  w oparciu o art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2023 poz. 129).

 

IV.    TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 4 miesięcy od daty podpisania umowy. 

 

V.      WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

a)      Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania,

b)      Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia,

c)       Dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

VI.    OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być:

- sporządzona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia, 

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

VII.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.       Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: adam.pawlowski@zwik.sochaczew.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres:
ul. Rozlazłowska 7, 96-500 Sochaczew do dnia  28 lipca 2023 r. do godziny 12:00.

2.       Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

VIII.    KRYTERIA OCENY OFERT

1.       Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Łączna wartość oferty brutto – 100 %

2.       Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta przedstawiająca najniższą cenę ofertową brutto za realizację całego zamówienia. 

3.       Cena określona w formularzu ofertowym stanowi wynagrodzenie ryczałtowe i powinna uwzględniać wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

IX.         TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Ustala się 30 dniowy termin związania złożoną ofertą, liczony od ostatecznego terminu składania ofert.

 

X.           DODATKOWE INFORMACJE

1.       Zamawiający wymaga aby Wykonawca zawarł z nim umowę o treści zgodnej z załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania.

2.       Złożenie jednej   ważnej oferty, upoważnia  Zamawiającego do dokonania wyboru Wykonawcy.

3.       Zamawiający zastrzega, że może nie wybrać żadnej oferty lub zamknąć postępowanie bez podania przyczyn.

4.       Zamawiający zastrzega, że treść ogłoszenia oraz  warunki określone w zaproszeniu do składania ofert mogą zostać zmienione, o czym  zostanie przekazana informacja w sposób analogiczny do przedmiotowego zapytania.

5.       Oferta złożona w toku przedmiotowego postępowania przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy postępowanie zostało zamknięte bez wybrania którejkolwiek z ofert.

6.       Organizator  niezwłocznie powiadomi uczestników postępowania o jego wyniku albo 
o zamknięciu bez dokonania wyboru.

7.       Dodatkowych informacji udziela 

- Michał Łukawski po. Mistrza ds. Produkcji Wody email:  michal.lukawski@zwik.sochaczew.pl,   

tel. 696 056 278

- Adam Pawłowski Kierownik Działu Technicznego email: adam.pawlowski@zwik.sochaczew.pl                

tel. 66t-629-254

 Zapytanie_ofertowe_studnia_St-_II 


 
Sochaczew, dn. 28 czerwca 2023 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE KOMUNLANYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH WYTWORZONYCH W MIEJSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SOCHACZEWIE (ZP.4.06.2023)
Prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w „Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji  – Sochaczew” Sp. z o.o.


1.    Zamawiający:
„Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o.
Ul. Rozlazłowska 7
96-500 Sochaczew
NIP: 837-16-66-938
REGON: 015625292
Tel. (46) 862-82-30, fax (22) 112 12 40
http://zwik.sochaczew.pl/
zwik@zwik.sochaczew.pl 
2.    Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.
3.    Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://zwik.sochaczew.pl/ w zakładce PRZETARGI. 
4.    Przedmiot zamówienia: 
Wspólny słownik zamówień (CPV): 
90513600-2 - Usługi usuwania osadów 
90513700-3 - Usługi transportu osadów
90513800-4 - Usługi obróbki osadów
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 powstałych na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Sochaczewie z zachowaniem wymogów określonych w przepisach prawa, w tym:
- Ustawa o odpadach z dn. 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz.U. 2022 poz. 699 z późn. zm.);
- Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dn. 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2556 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 07 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz. U. 2016 poz. 1742).
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje kompleksową usługę odbioru, transportu i zagospodarowania osadów ściekowych w ilości do 250 ton osadu ściekowego uwodnionego. Podana ilość jest szacunkowa. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowego bez możliwości zgłaszania roszczeń wobec Zamawiającego z tego tytułu. Jakość osadu podlegającego odbiorowi określona została w sprawozdaniu z badań stanowiącym załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Komunalne osady ściekowe wytworzone w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Sochaczewie magazynowane są luzem pod wiatą. Zamawiający nie zapewnia załadunku osadów. Wykonawca zobowiązany jest załadować osad we własnym zakresie. Odbiór, transport i zagospodarowanie osadów będą realizowane sukcesywnie w ilościach i terminach zgłoszonych przez Zamawiającego w dniach od poniedziałku do piątku. Każdorazowy odbiór komunalnych osadów ściekowych realizowany jest na podstawie wygenerowanych kart przekazania odpadów. Potwierdzenie odbioru będzie się odbywało w oparciu o wystawioną kartę przekazania odpadu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Zamawiający nie dopuszcza odzysku przedmiotowych osadów ściekowych, polegającego na ich stosowaniu w zakresie wymienionym w art. 96 ust. 1 pkt. 1-5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz.U. 2021 poz. 779 z późn. zm.). Każdorazowo Wykonawca przejmujący odpad do zagospodarowania zobowiązany jest dokonać ważenia ilości odebranego osadu na wadze Zamawiającego zamontowanej na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków. Wykonawca zostanie obciążony kosztami ważenia osadu zgodnie z cennikiem Zamawiającego, obowiązującym w dniu ważenia. Sprzęt używany podczas świadczenia usług musi być szczelny (nie powodujący wycieków) oraz musi posiadać ładowność i wytrzymałość przystosowaną do wywozu osadów. Za transport oraz zagospodarowanie odebranych osadów zgodnie ze sposobem wskazanym w ofercie odpowiada Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia utrzymania stanu nawierzchni dróg (zakładowych i publicznych) pod względem czystości w czasie trwania usługi. Osady mają być transportowane i zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie prawa ochrony środowiska. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno-prawną za skutki ewentualnych wypadków podczas wywozu oraz naruszeń obowiązujących przepisów prawa.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia podwykonawcom prac związanych z zagospodarowaniem (odzysk lub unieszkodliwianie) osadów. 
5.    Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6.    Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7.    Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie przez okres 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy r.
8.    Warunki udziału w postępowaniu: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania w zakresie: 
Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień jeżeli: 
- posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w  art. 49 ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2022 r. Poz. 699 z późn. zm.), prowadzonego przez właściwego miejscowo Marszałka Województwa, w tym m.in. w związku z art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b ww. ustawy w zakresie transportu odpadów,
- Wykonawca udokumentuje posiadanie aktualnego zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie komunalnych osadów ściekowych wydanego na podstawie Ustawy o odpadach przez właściwy organ;
- Jeżeli w wyniku przetwarzania komunalnych osadów ściekowych powstaje produkt w myśl ustawy z dnia 10 lipca 2007r. o nawozach i nawożeniu (t.j. Dz.U. 2023 poz. 569) Wykonawca musi posiadać decyzje Ministra Rolnictwa zezwalającą na wprowadzenie produktu do obrotu.
-  Jeżeli w wyniku przetwarzania powstają produkty, które nie będą wprowadzane do gleby, Wykonawca musi posiadać dokumenty, na podstawie których zostały one wprowadzone do obrotu.
Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia: 
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej dwie usługi, których przedmiotem jest zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych w ilości minimum 250 ton każda.
Dysponują lub będą dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
W tym zakresie Zamawiający nie wymaga wykazania spełnienia przez Wykonawcę żadnego odrębnego warunku.
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 100 000 zł (słownie: sto tysięcy zł 00/100).
Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych w postępowaniu, a wymaganych przez Zamawiającego w punkcie VII specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ocena ofert w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie oparta na ocenie spełniania przez Wykonawców wszystkich kryteriów określonych w niniejszej SIWZ na zasadzie „spełnia / nie spełnia", tzn. każdy z Wykonawców musi spełniać wszystkie enumeratywnie wymienione warunki pod rygorem odrzucenia oferty lub wykluczenia Wykonawcy.
9.    Wadium: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.
10.    Kryteria oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: Cena ofertowa - 100%.
11.    Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, „ZWiK -  Sochaczew” Sp. z o.o. ul. Rozlazłowska 7. Termin składania ofert upływa dnia  06 lipca 2023 r. o godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania ofert  o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego.
12.    Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Ogłoszenie_-_odbiór_i_zagospodarowanie_komunalnych_osadów_ściekowych_(ZP-4-06-2023) Ogłoszenie_-_odbiór_i_zagospodarowanie_komunalnych_osadów_ściekowych_(ZP-4-06-2023) 

SIWZ_-_odbiór_i_zagospodarowanie_komunalnych_osadów_ściekowych_(ZP-4-06-2023) SIWZ_-_odbiór_i_zagospodarowanie_komunalnych_osadów_ściekowych_(ZP-4-06-2023) 

Załączniki_w_wersji_edytowalnej_-_odbiór_i_zagospodarowanie_komunalnych_osadów_ściekowych_(ZP-4-06-2023) Załączniki_w_wersji_edytowalnej_-_odbiór_i_zagospodarowanie_komunalnych_osadów_ściekowych_(ZP-4-06-2023) 

Wyjasnienia_treści_SIWZ_-_odbiór_i_zagospodarowanie_komunalnych_osadów_ściekowych_(ZP-4-06-2023) Wyjasnienia_treści_SIWZ_-_odbiór_i_zagospodarowanie_komunalnych_osadów_ściekowych_(ZP-4-06-2023) 

Zawiadomienie_o_zmianie_terminu_składania_ofert_-_Odbiór_i_zagospodarowanie_komunalnych_osadów_ściekowych_(ZP-4-06-2023) Zawiadomienie_o_zmianie_terminu_składania_ofert_-_Odbiór_i_zagospodarowanie_komunalnych_osadów_ściekowych_(ZP-4-06-2023) 

Informacja_z_otwarcia_ofert_-_Odbiór_i_zagospodarowanie_komunalnych_osadów_ściekowych_(ZP-4-06-2023) Informacja_z_otwarcia_ofert_-_Odbiór_i_zagospodarowanie_komunalnych_osadów_ściekowych_(ZP-4-06-2023) 

Zawiadomienie_o_wyniku_postępowania_-_odbiór_i_zagospodarowanie_komunalnych_osadów_ściekowych_(ZP-4-06-2023)  Zawiadomienie_o_wyniku_postępowania_-_odbiór_i_zagospodarowanie_komunalnych_osadów_ściekowych_(ZP-4-06-2023) 


 

Sochaczew, dn. 16 czerwca 2023 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Sukcesywna dostawamateriałów i armatury wodociągowo-kanalizacyjnych na potrzeby "Zakładu Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew" Sp. z o.o. – ZP.3.06.2023

Prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w „Zakładzie Wodociągów    i Kanalizacji  – Sochaczew” Sp. z o.o.

1. Zamawiający:

„Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o.

Ul. Rozlazłowska 7

96-500 Sochaczew

NIP: 837-16-66-938

REGON: 015625292

Tel. (46) 862-82-30, fax (22) 112 12 40

http://zwik.sochaczew.pl/ 

zwik@zwik.sochaczew.pl

2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://zwik.sochaczew.pl/ w zakładce PRZETARGI.

 

4.  Przedmiot zamówienia:

Wspólny słownik zamówień (CPV):

44163000-0        Rury i osprzęt

44470000-5        Wyroby z żeliwa

42131000-6        Krany, kurki i zawory

44167110-2        Kołnierze

42 131160-5      Hydranty

42131230-7        Zawory zasuwowe

 

      Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów i armatury wodociągowo-kanalizacyjnych na potrzeby „Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zestawienie materiałów i armatury, wraz z ilościami oraz specyfikację materiałową i wymagania dla oferowanych materiałów i armatury) przedstawia załącznik nr 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu dostawy poszczególnych materiałów i armatury określonych w załączniku nr 8 do specyfikacji według jego rzeczywistych potrzeb, bez możliwości zgłaszania roszczeń wobec Zamawiającego z tego tytułu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych poszczególnych materiałów i armatury (zwiększenia i zmniejszenia ilości) określonych zgodnie z formularzem cenowym i wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia przy zachowaniu cen jednostkowych zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnej łącznej wartości przedmiotu zamówienia określonej w formularzu ofertowym, bez możliwości zgłaszania roszczeń wobec Zamawiającego z tego tytułu. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego w oparciu o zlecenia cząstkowe składane telefonicznie lub mailowo. Zamówienia cząstkowe realizowane będą w terminie do 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Materiały i armatura wodociągowo - kanalizacyjne muszą być nowe i dobrej jakości. Wykonawca jest zobowiązany udzielić co najmniej 12-miesięcznej gwarancji jakości na dostarczony towar. Wszystkie materiały i armatura powinny posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie    do    obrotu    i    powszechnego    stosowania    w    budownictwie (certyfikaty,  aprobaty  techniczne)  oraz  atesty  higieniczne  PZH  w  przypadku części, które będą miały kontakt z wodą pitną. Materiały i armatura  powinny znajdować się w ciągłej ofercie Wykonawcy.  Dostawa materiałów i armatury do siedziby Zamawiającego odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca musi dysponować minimum jednym punktem handlowym, zapewniającym w przypadku wystąpienia awarii możliwość odbioru niezbędnych materiałów osobiście przez przedstawiciela Zamawiającego, zlokalizowanym na terenie miasta Sochaczew lub w odległości do 10 km od granicy miasta Sochaczew.

5. Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7. Termin realizacji zamówienia: 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

8. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania w zakresie:

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

W tym zakresie Zamawiający nie wymaga wykazania spełnienia przez Wykonawcę żadnego odrębnego warunku.

Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia:

W tym zakresie Zamawiający nie wymaga wykazania spełnienia przez Wykonawcę żadnego odrębnego warunku.

Dysponują lub będą dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje przynajmniej jednym punktem handlowym zlokalizowanym na terenie miasta Sochaczew lub w odległości do 10 km od granicy miasta Sochaczew.

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 100 000,00 złotych (słownie: sto tysięcy zł 00/100).

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych w postępowaniu, a wymaganych przez Zamawiającego w punkcie VII SIWZ. Ocena ofert w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie oparta na ocenie spełniania przez Wykonawców wszystkich kryteriów określonych w niniejszej SIWZ na zasadzie „spełnia / nie spełnia", tzn. każdy z Wykonawców musi spełniać wszystkie enumeratywnie wymienione warunki pod rygorem odrzucenia oferty lub wykluczenia Wykonawcy.

9. Wadium: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

10. Kryteria oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: Cena ofertowa - 100%.

11. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, „ZWiK -  Sochaczew” Sp. z o.o. ul. Rozlazłowska 7. Termin składania ofert upływa dnia 26 czerwca 2023 r. o godz. 09:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania ofert  o godz. 09:15 w siedzibie Zamawiającego.

12. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

 Ogłoszenie_-_sukcesywna_dostawa_mat-_i_armat-_wod-kan_(ZP-3-06-2023) 

 SIWZ_-_sukcesywna_dostawa_mat-_i_armat-_wod-kan_(ZP-3-06-2023) 

 Załącznik_nr_2_-_Formularz_cenowy_Sukcesywna_dostawa_materiałów_i_armatury_wod-kan_(ZP-3-06-2023) 

 Załączniki_wersja_edytowalna_-_sukcesywna_dostawa_mat-_i_armat-_wod-kan-_(ZP-3-06-2023) 

 Zawiadomienie_o_wyniku_postępowania_-_sukcesywna_dostawa_materiałów_i_armatury_(ZP-3-06-2023) 

  

Sochaczew, dn. 16 czerwca 2023 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Odbiór i zgospodarowanie komunalnych osadów ściekowych wytworzonych w Miejskiej Oczyszczlni Ścieków w Sochaczewie (ZP.2.06.2023)

Prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w „Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji  – Sochaczew” Sp. z o.o.

1. Zamawiający:

„Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o.

Ul. Rozlazłowska 7

96-500 Sochaczew

NIP: 837-16-66-938

REGON: 015625292

Tel. (46) 862-82-30, fax (22) 112 12 40

http://zwik.sochaczew.pl/ 

zwik@zwik.sochaczew.pl

2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://zwik.sochaczew.pl/ w zakładce PRZETARGI.

4. Przedmiot zamówienia:

Wspólny słownik zamówień (CPV):

90513600-2 - Usługi usuwania osadów

90513700-3 - Usługi transportu osadów

90513800-4 - Usługi obróbki osadów

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 powstałych na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Sochaczewie z zachowaniem wymogów określonych w przepisach prawa, w tym:

- Ustawa o odpadach z dn. 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz.U. 2022 poz. 699 z późn. zm.);

- Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dn. 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2556 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 07 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz. U. 2016 poz. 1742).

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje kompleksową usługę odbioru, transportu i zagospodarowania osadów ściekowych w ilości do 300 ton osadu ściekowego uwodnionego. Podana ilość jest szacunkowa. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowego bez możliwości zgłaszania roszczeń wobec Zamawiającego z tego tytułu. Jakość osadu podlegającego odbiorowi określona została w sprawozdaniu z badań stanowiącym załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Odbiór, transport i zagospodarowanie osadów będą realizowane sukcesywnie w ilościach i terminach zgłoszonych przez Zamawiającego w dniach od poniedziałku do piątku. Każdorazowy odbiór komunalnych osadów ściekowych realizowany jest na podstawie wygenerowanych kart przekazania odpadów. Potwierdzenie odbioru będzie się odbywało w oparciu o wystawioną kartę przekazania odpadu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zamawiający nie dopuszcza odzysku przedmiotowych osadów ściekowych, polegającego na ich stosowaniu w zakresie wymienionym w art. 96 ust. 1 pkt. 1-5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz.U. 2021 poz. 779 z późn. zm.). Każdorazowo Wykonawca przejmujący odpad do zagospodarowania zobowiązany jest dokonać ważenia ilości odebranego osadu na wadze Zamawiającego zamontowanej na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków. Wykonawca zostanie obciążony kosztami ważenia osadu zgodnie z cennikiem Zamawiającego, obowiązującym w dniu ważenia. Sprzęt używany podczas świadczenia usług musi być szczelny (nie powodujący wycieków) oraz musi posiadać ładowność i wytrzymałość przystosowaną do wywozu osadów. Za transport oraz zagospodarowanie odebranych osadów zgodnie ze sposobem wskazanym w ofercie odpowiada Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia utrzymania stanu nawierzchni dróg (zakładowych i publicznych) pod względem czystości w czasie trwania usługi. Osady mają być transportowane i zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie prawa ochrony środowiska. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno-prawną za skutki ewentualnych wypadków podczas wywozu oraz naruszeń obowiązujących przepisów prawa.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia podwykonawcom prac związanych z zagospodarowaniem (odzysk lub unieszkodliwianie) osadów.

5. Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7. Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie przez okres 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy r.

8. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania w zakresie:

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień jeżeli:

- posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w  art. 49 ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2022 r. Poz. 699 z późn. zm.), prowadzonego przez właściwego miejscowo Marszałka Województwa, w tym m.in. w związku z art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b ww. ustawy w zakresie transportu odpadów,

- Wykonawca udokumentuje posiadanie aktualnego zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie komunalnych osadów ściekowych wydanego na podstawie Ustawy o odpadach przez właściwy organ;

- Jeżeli w wyniku przetwarzania komunalnych osadów ściekowych powstaje produkt w myśl ustawy z dnia 10 lipca 2007r. o nawozach i nawożeniu (t.j. Dz.U. 2023 poz. 569) Wykonawca musi posiadać decyzje Ministra Rolnictwa zezwalającą na wprowadzenie produktu do obrotu.

-  Jeżeli w wyniku przetwarzania powstają produkty, które nie będą wprowadzane do gleby, Wykonawca musi posiadać dokumenty, na podstawie których zostały one wprowadzone do obrotu.

Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej dwie usługi, których przedmiotem jest zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych w ilości minimum 300 ton każda.

Dysponują lub będą dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

W tym zakresie Zamawiający nie wymaga wykazania spełnienia przez Wykonawcę żadnego odrębnego warunku.

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy zł 00/100).

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych w postępowaniu, a wymaganych przez Zamawiającego w punkcie VII specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ocena ofert w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie oparta na ocenie spełniania przez Wykonawców wszystkich kryteriów określonych w niniejszej SIWZ na zasadzie „spełnia / nie spełnia", tzn. każdy z Wykonawców musi spełniać wszystkie enumeratywnie wymienione warunki pod rygorem odrzucenia oferty lub wykluczenia Wykonawcy.

9. Wadium: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

10. Kryteria oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: Cena ofertowa - 100%.

11. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, „ZWiK -  Sochaczew” Sp. z o.o. ul. Rozlazłowska 7. Termin składania ofert upływa dnia  26 czerwca 2023 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania ofert  o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego.

12. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 SIWZ_-_odbiór_i_zagospodarowanie_komunalnych_osadów_ściekowych_(ZP-2-06-2023) 

 Ogłoszenie_-_odbiór_i_zagospodarowanie_komunalnych_osadów_ściekowych_(ZP-2-06-2023) 

 Załączniki_w_wersji_edytowalnej_-_ZP-2-06-2023 

 Zawiadomienie_o_unieważnieniu_postępowania_-_odbiór_i_zagospodarowanie_komunalnych_osadów_ściekowych_(ZP-2-06-2023) 

 
 

DO GÓRY
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.