Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 23 lipca 2024
Imieniny: Bogna, Brygida, Apolinary
pochmurno
19°C

PRZETARGI 2024

Sochaczew, dn. 19 lipca 2024 r.

ZAPYTANIE   OFERTOWE

Dotyczy: Sukcesywna dostawa podchlorynu sodu stabilizowanego, siarczanu glinu i chloru 
w tabletkach na potrzeby „Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o. 

I. ZAMAWIAJĄCY

,,Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o.

ul. Rozlazłowska 7 

96-500 Sochaczew

NIP: 837-16-66-938, REGON: 015625292, KRS: 0000191418

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie ofertowe prowadzone w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych 
w „Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o. o., gdzie wartość zamówienia ustalono poniżej 130 000 złotych.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

24000000-4 - Produkty chemiczne

24312220-2 - Podchloryn sodowy

24313123-9 - Siarczan glinu

24962000-5 - Chemikalia do uzdatniania wody

1.       Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sukcesywnej dostawie podchlorynu sodu stabilizowanego w ilości do 10 ton, siarczanu glinu w ilości do 8 ton oraz chloru w tabletkach 
w ilości do 9 kg na potrzeby „Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o., spełniających niżej wskazane wymagania:

I.                    Podchloryn sodu stabilizowanego

Parametry:

Podchloryn sodu stabilizowany  
aktywnego chloru 168g/l- 215 g/l
wodorotlenku sodu <  2%,
węglanu sodu <  2%
Postać: Ciecz
Barwa: przezroczysta, jasnożółta
Zapach: charakterystyczny chloru
pH:   12-13 (rozcieńczone przy 20 °C)
Palność: produkt niepalny
Gęstość względna: 1,13-1,28 g/cm3 (temp. 20 °C). 
Do dezynfekcji wody pitnej
Konieczny aktualny atest higieniczny PZH 


II. Siarczan glinu

Parametry:  

Siarczan glinu stały,
Al – 9,1 +/- 0,2 %
Siarczan glinu ALK Al 2  O 3  - 17 +/- 0,5 %
§  Siarczan glinu (x14 H2O) 100-98%

§  Fe 2 O 3 – max 100 ppm

Wygląd:  Granulat 0,8-4 ; Barwa: biała
Zapach: Brak charakterystycznego zapachu
pH:  3,5 +/- 0,5
Temperatura topnienia/krzepnięcia:  Zakres: 110 ÷ 120°C
Palność:  Produkt niepalny
Zawartość kwasu siarkowego - 0,00 %
Gęstość:  1600 +/- 100kg/m 3(temp. 20 °C).  
Rozpuszczalność:  Preparat rozpuszcza się w wodzie, części nierozpuszczalne max. 0,01%
Do stosowania w procesie uzdatniania wody pitnej
Konieczny atest higieniczny PZH na produkt
Workowany
III.                Chlor w tabletkach

Parametry:

Sól sodowa kwasu dichloroizocyjanurowego – dihydrat (troklozen sodowy – dihydrat) (Dihydrat dichloroizocyjanuranu sodu) -  zawartość: 86,80 g/100 g
Kwas adypinowy - zawartość: <10%
Wygląd: Ciało stałe, białe (tabletki)
Zapach: Swoisty – chloru
Wartość pH 1% roztworu: 6-7
Temperatura zapłonu: 225oC
Rozpuszczalność w wodzie: 250 g/L
Do dezynfekcji wody pitnej
Konieczny atest higieniczny PZH na produkt
2.       Przedmiot zamówienia obejmuje załadunek, transport do wskazanej lokalizacji oraz rozładunek do pojemnika Zamawiającego na koszt Wykonawcy, bez udziału sprzętu oraz personelu Zamawiającego. Miejsca dostaw: 

- SUW ul. Płocka 1, 96-500 Sochaczew (pojemnik 1000l),

- SUW ul. Wiskozowa 10, 96-500 Sochaczew (pojemnik 1000l)

- Przepompownia „Mickiewicz” ul. Władysława Broniewskiego, 96-500 Sochaczew (pojemnik 100l)

Zamawiający każdorazowo będzie informował Wykonawcę o ilości i miejscu dostawy wraz ze składanym zamówieniem. Zamówienia mogą dotyczyć ilości mniejszych niż pojemności wskazane powyżej.

3.       Dostawy odbywać się będą sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, na podstawie zamówień cząstkowych zgłaszanych Dostawcy w sposób telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej w okresie wskazanym w rozdziale IV.

4.       Zamówienia cząstkowe realizowane będą w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

5.       Płatność z tytułu realizacji dostawy będzie regulowana przez Zamawiającego na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury w terminie 14 dni od jej otrzymania.

6.       Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia ilości mniejszych niż określone w p. 1. 
z powodu rzeczywistych mniejszych potrzeb Zamawiającego, bez możliwości zgłaszania roszczeń wobec Zamawiającego z tego tytułu.

7.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości określonych w punkcie 1. przy zachowaniu cen jednostkowych zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnej łącznej wartości przedmiotu zamówienia określonej w formularzu ofertowym, bez możliwości zgłaszania roszczeń wobec Zamawiającego z tego tytułu.

8.       O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się wykonawcy  należący do grona osób/podmiotów szczegółowo wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. 2024 poz. 507).

9.       Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

10.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

11.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Dostawy będą realizowane sukcesywnie przez okres  6 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia. 

V. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być:

                - sporządzona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania (lub w takiej samej formie),

                - posiadać datę sporządzenia, 

                - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

                - podpisana czytelnie przez wykonawcę lub osobę uprawnioną do składania oświadczeń 
w jego imieniu.

Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty:

- karty charakterystyki oferowanych produktów

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.       Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: adam.pawlowski@zwik.sochaczew.pl,  pocztą, kurierem lub też dostarczona osobiście na  adres: ul. Rozlazłowska 7, 96-500 Sochaczew (sekretariat) do dnia  29 lipca 2024  r. do godziny 10:00.

2.       Oferty złożone, lub które dotarły  po terminie w miejscu ich złożenia,  nie będą rozpatrywane.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT

1.       Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Łączna wartość oferty brutto – 100 %

2.       Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta spełniająca wszystkie wymagania Zamawiającego i przedstawiająca najniższą łączną cenę ofertową brutto za realizację całego zamówienia. 

3.       Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o zestawienie ilościowe z formularz ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania i będzie ona stanowiła sumę iloczynów ilości planowanych dostaw i ich cen jednostkowych z podatkiem VAT.

4.       Cena określona w formularzu ofertowym powinna uwzględniać wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia.

5.       Ceny jednostkowe określone w formularzu ofertowym są stałe i nie ulegną zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Ustala się 30 dniowy termin związania złożoną ofertą, liczony od ostatecznego terminu składania ofert.

IX. DODATKOWE INFORMACJE

1.       Złożenie jednej   ważnej oferty, upoważnia  Zamawiającego do dokonania wyboru Wykonawcy.

2.       Zamawiający zastrzega, że może nie wybrać żadnej oferty lub zamknąć postępowanie bez podania przyczyn.

3.       Zamawiający zastrzega, że treść ogłoszenia oraz  warunki określone w zaproszeniu do składania ofert mogą zostać zmienione, o czym  zostanie przekazana informacja w sposób analogiczny do przedmiotowego zapytania.

4.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednorazowego wezwania wykonawcy do uzupełnienia oferty o brakujące dokumenty wymagane do złożenia wraz z ofertą.

5.       Oferta złożona w toku przedmiotowego postępowania przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy postępowanie zostało zamknięte bez wybrania którejkolwiek z ofert.

6.       Organizator  niezwłocznie powiadomi na piśmie uczestników postępowania o jego wyniku albo 
o zamknięciu bez dokonania wyboru.

7.       Dodatkowych informacji udziela Adam Pawłowski pod numerem telefonu 668 629 254 oraz adresem email: adam.pawlowski@zwik.sochaczew.pl.

 

Zapytanie ofertowe podchloryn siarczan 07-2024 

 


Sochaczew, dn. 17 czerwca 2024 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW I ARMATURY WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH NA POTRZEBY „ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI – SOCHACZEW” SP. Z O.O. – ZP.2.06.2024

Prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w „Zakładzie Wodociągów    i Kanalizacji  – Sochaczew” Sp. z o.o.

1.       Zamawiający:

„Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o.

Ul. Rozlazłowska 7

96-500 Sochaczew

NIP: 837-16-66-938

REGON: 015625292

Tel. (46) 862-82-30, fax (22) 112 12 40

http://zwik.sochaczew.pl/

zwik@zwik.sochaczew.pl 

2.       Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.

3.       Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://zwik.sochaczew.pl/przetargi-2024.html. 

4.       Przedmiot zamówienia: 

Wspólny słownik zamówień (CPV): 

44163000-0        Rury i osprzęt

44470000-5        Wyroby z żeliwa

42131000-6        Krany, kurki i zawory

44167110-2        Kołnierze

42 131160-5      Hydranty

42131230-7        Zawory zasuwowe

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów i armatury wodociągowo-kanalizacyjnych na potrzeby „Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zestawienie materiałów i armatury, wraz z ilościami oraz specyfikację materiałową i wymagania dla oferowanych materiałów i armatury) przedstawia załącznik nr 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu dostawy poszczególnych materiałów i armatury określonych w załączniku nr 8 do specyfikacji według jego rzeczywistych potrzeb, bez możliwości zgłaszania roszczeń wobec Zamawiającego z tego tytułu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych poszczególnych materiałów i armatury (zwiększenia i zmniejszenia ilości) określonych zgodnie z formularzem cenowym i wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia przy zachowaniu cen jednostkowych zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnej łącznej wartości przedmiotu zamówienia określonej w formularzu ofertowym, bez możliwości zgłaszania roszczeń wobec Zamawiającego z tego tytułu. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego w oparciu o zlecenia cząstkowe składane telefonicznie lub mailowo. Zamówienia cząstkowe realizowane będą w terminie do 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Materiały i armatura wodociągowo - kanalizacyjne muszą być nowe i dobrej jakości. Wykonawca jest zobowiązany udzielić co najmniej 12-miesięcznej gwarancji jakości na dostarczony towar. Wszystkie materiały i armatura powinny posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie    do    obrotu    i    powszechnego    stosowania    w    budownictwie (certyfikaty,  aprobaty  techniczne)  oraz  atesty  higieniczne  PZH  w  przypadku części, które będą miały kontakt z wodą pitną. Materiały i armatura  powinny znajdować się w ciągłej ofercie Wykonawcy.  Dostawa materiałów i armatury do siedziby Zamawiającego odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca musi dysponować minimum jednym punktem handlowym, zapewniającym w przypadku wystąpienia awarii możliwość odbioru niezbędnych materiałów osobiście przez przedstawiciela Zamawiającego, zlokalizowanym na terenie miasta Sochaczew lub w odległości do 10 km od granicy miasta Sochaczew. 

5.       Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6.       Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7.       Termin realizacji zamówienia: 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

8.       Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania w zakresie: 

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

W tym zakresie Zamawiający nie wymaga wykazania spełnienia przez Wykonawcę żadnego odrębnego warunku.

Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia: 

W tym zakresie Zamawiający nie wymaga wykazania spełnienia przez Wykonawcę żadnego odrębnego warunku.

Dysponują lub będą dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje przynajmniej jednym punktem handlowym zlokalizowanym na terenie miasta Sochaczew lub w odległości do 10 km od granicy miasta Sochaczew.

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 100 000,00 złotych (słownie: sto tysięcy zł 00/100).

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych w postępowaniu, a wymaganych przez Zamawiającego w punkcie VII SIWZ. Ocena ofert w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie oparta na ocenie spełniania przez Wykonawców wszystkich kryteriów określonych w SIWZ na zasadzie „spełnia / nie spełnia", tzn. każdy z Wykonawców musi spełniać wszystkie enumeratywnie wymienione warunki pod rygorem odrzucenia oferty lub wykluczenia Wykonawcy.

9.       Wadium: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

10.   Kryteria oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: Cena ofertowa - 100%.

11.   Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, „ZWiK -  Sochaczew” Sp. z o.o. ul. Rozlazłowska 7. Termin składania ofert upływa dnia 25.06.2024 r. o godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania ofert  o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego.

12.   Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Ogłoszenie_-_dostawa_materiałów_i_armatury_wod-kan_ZP-2-06-2024 

SIWZ 

Załącznik_nr_2_-_Formularz_cenowy_(ZP-2-06-2024) 

Informacja_z_otwarcia_ofert_-_ZP-2-06-2024 

Zawiadomienie_o_wyniku_postępowania_(ZP-2-06-2024) 


Sochaczew, dn. 06 czerwca 2024 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH WYTWORZONYCH W MIEJSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SOCHACZEWIE (ZP.1.06.2024)

Prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w „Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji  – Sochaczew” Sp. z o.o.

1.       Zamawiający:

„Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o.

Ul. Rozlazłowska 7

96-500 Sochaczew

NIP: 837-16-66-938

REGON: 015625292

Tel. (46) 862-82-30, fax (22) 112 12 40

http://zwik.sochaczew.pl/

zwik@zwik.sochaczew.pl 

2.       Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.

3.       Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://zwik.sochaczew.pl/przetargi-2024.html. 

4.       Przedmiot zamówienia: 

Wspólny słownik zamówień (CPV): 

90513600-2 - Usługi usuwania osadów 

90513700-3 - Usługi transportu osadów

90513800-4 - Usługi obróbki osadów

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 powstałych na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Sochaczewie z zachowaniem wymogów określonych w przepisach prawa, w tym:

- Ustawa o odpadach z dn. 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1587 z późn. zm.);

- Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dn. 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz.U. 2024 poz. 54 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 07 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz. U. 2016 poz. 1742).

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje kompleksową usługę odbioru, transportu i zagospodarowania osadów ściekowych w ilości do 900 ton osadu ściekowego uwodnionego. Podana ilość jest szacunkowa. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowego bez możliwości zgłaszania roszczeń wobec Zamawiającego z tego tytułu. Jakość osadu podlegającego odbiorowi określona została w sprawozdaniu z badań stanowiącym załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Komunalne osady ściekowe wytworzone w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Sochaczewie magazynowane są luzem pod wiatą. Zamawiający nie zapewnia załadunku osadów. Wykonawca zobowiązany jest załadować osad we własnym zakresie. Odbiór, transport i zagospodarowanie osadów będą realizowane sukcesywnie w ilościach i terminach zgłoszonych przez Zamawiającego w dniach od poniedziałku do piątku, z zastrzeżeniem że jednorazowy transport nie może być mniejszy niż 15 ton uwodnionego osadu. Każdorazowy odbiór komunalnych osadów ściekowych realizowany jest na podstawie wygenerowanych kart przekazania odpadów. Potwierdzenie odbioru będzie się odbywało w oparciu o wystawioną kartę przekazania odpadu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zamawiający nie dopuszcza odzysku przedmiotowych osadów ściekowych, polegającego na ich stosowaniu w zakresie wymienionym w art. 96 ust. 1 pkt. 1-5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1587 z późn. zm.). Każdorazowo Wykonawca przejmujący odpad do zagospodarowania zobowiązany jest dokonać ważenia ilości odebranego osadu na wadze Zamawiającego zamontowanej na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków. Wykonawca zostanie obciążony kosztami ważenia osadu zgodnie z cennikiem Zamawiającego, obowiązującym w dniu ważenia. Sprzęt używany podczas świadczenia usług musi być szczelny (nie powodujący wycieków) oraz musi posiadać ładowność i wytrzymałość przystosowaną do wywozu osadów. Za transport oraz zagospodarowanie odebranych osadów zgodnie ze sposobem wskazanym w ofercie odpowiada Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia utrzymania stanu nawierzchni dróg (zakładowych i publicznych) pod względem czystości w czasie trwania usługi. Osady mają być transportowane i zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie prawa ochrony środowiska. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno-prawną za skutki ewentualnych wypadków podczas wywozu oraz naruszeń obowiązujących przepisów prawa.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia podwykonawcom prac związanych z zagospodarowaniem (odzysk lub unieszkodliwianie) osadów. 

5.       Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6.       Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7.       Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2024 r.

8.       Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania w zakresie: 

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień jeżeli: 

- posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w  art. 49 ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1587 z późn. zm.), prowadzonego przez właściwego miejscowo Marszałka Województwa, w tym m.in. w związku z art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b ww. ustawy w zakresie transportu odpadów,

- Wykonawca udokumentuje posiadanie aktualnego zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie komunalnych osadów ściekowych wydanego na podstawie Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1587 z późn. zm.) przez właściwy organ;

- Jeżeli w wyniku przetwarzania komunalnych osadów ściekowych powstaje produkt w myśl ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (t.j. Dz.U. 2024 poz. 105 z późn. zm.) Wykonawca musi posiadać decyzje Ministra Rolnictwa zezwalającą na wprowadzenie produktu do obrotu.

-  Jeżeli w wyniku przetwarzania powstają produkty, które nie będą wprowadzane do gleby, Wykonawca musi posiadać dokumenty, na podstawie których zostały one wprowadzone do obrotu.

Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia: 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej dwie usługi, których przedmiotem jest zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych w ilości minimum 900 ton każda.

Dysponują lub będą dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

W tym zakresie Zamawiający nie wymaga wykazania spełnienia przez Wykonawcę żadnego odrębnego warunku.

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy zł 00/100).

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych w postępowaniu, a wymaganych przez Zamawiającego w punkcie VII specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ocena ofert w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie oparta na ocenie spełniania przez Wykonawców wszystkich kryteriów określonych w SIWZ na zasadzie „spełnia / nie spełnia", tzn. każdy z Wykonawców musi spełniać wszystkie enumeratywnie wymienione warunki pod rygorem odrzucenia oferty lub wykluczenia Wykonawcy.

9.       Wadium: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

10.   Kryteria oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: Cena ofertowa - 100%.

11.   Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, „ZWiK -  Sochaczew” Sp. z o.o. ul. Rozlazłowska 7. Termin składania ofert upływa dnia  14.06.2024 r. o godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania ofert  o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego.

12.   Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

ogłoszenie_-_odbiór_i_zagospodarowanie_osadów_(ZP-1-06-2024) 

SIWZ_odbiór_i_zagospodarowanie_osadów_-_ZP-1-06-2024 

Załącznik_nr_7_-_Sprawozdanie_z_badań_(ZP-1-06-2024) 

Załącznik_nr_1_-_Formularz_ofertowy_(ZP-1-06-2024) 

Informacja_z_otwarcia_ofert_-_odbiór_i_zagospodarowanie_osadów_(ZP-1-06-2024) 

Zawiadomienie_o_wyniku_postępowania_-_odbiór_i_zagospodarowanie_komunalnych_osadów_ściekowych_ZP-1-06-2024 

 


Sochaczew, dn. 24 maja 2024 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE KOMUNALANYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH WYTWORZONYCH W MIEJSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SOCHACZEWIE (ZP.1.05.2024)

Prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w „Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji  – Sochaczew” Sp. z o.o.

1.       Zamawiający:

„Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o.

Ul. Rozlazłowska 7

96-500 Sochaczew

NIP: 837-16-66-938

REGON: 015625292

Tel. (46) 862-82-30, fax (22) 112 12 40

http://zwik.sochaczew.pl/

zwik@zwik.sochaczew.pl 

2.       Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.

3.       Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://zwik.sochaczew.pl/przetargi-2024.html. 

4.       Przedmiot zamówienia: 

Wspólny słownik zamówień (CPV): 

90513600-2 - Usługi usuwania osadów 

90513700-3 - Usługi transportu osadów

90513800-4 - Usługi obróbki osadów

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 powstałych na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Sochaczewie z zachowaniem wymogów określonych w przepisach prawa, w tym:

- Ustawa o odpadach z dn. 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1587 z późn. zm.);

- Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dn. 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz.U. 2024 poz. 54 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 07 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz. U. 2016 poz. 1742).

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje kompleksową usługę odbioru, transportu i zagospodarowania osadów ściekowych w ilości do 900 ton osadu ściekowego uwodnionego. Podana ilość jest szacunkowa. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowego bez możliwości zgłaszania roszczeń wobec Zamawiającego z tego tytułu. Jakość osadu podlegającego odbiorowi określona została w sprawozdaniu z badań stanowiącym załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Komunalne osady ściekowe wytworzone w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Sochaczewie magazynowane są luzem pod wiatą. Zamawiający nie zapewnia załadunku osadów. Wykonawca zobowiązany jest załadować osad we własnym zakresie. Odbiór, transport i zagospodarowanie osadów będą realizowane sukcesywnie w ilościach i terminach zgłoszonych przez Zamawiającego w dniach od poniedziałku do piątku, z zastrzeżeniem że jednorazowy transport nie może być mniejszy niż 15 ton uwodnionego osadu. Każdorazowy odbiór komunalnych osadów ściekowych realizowany jest na podstawie wygenerowanych kart przekazania odpadów. Potwierdzenie odbioru będzie się odbywało w oparciu o wystawioną kartę przekazania odpadu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zamawiający nie dopuszcza odzysku przedmiotowych osadów ściekowych, polegającego na ich stosowaniu w zakresie wymienionym w art. 96 ust. 1 pkt. 1-5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1587 z późn. zm.). Każdorazowo Wykonawca przejmujący odpad do zagospodarowania zobowiązany jest dokonać ważenia ilości odebranego osadu na wadze Zamawiającego zamontowanej na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków. Wykonawca zostanie obciążony kosztami ważenia osadu zgodnie z cennikiem Zamawiającego, obowiązującym w dniu ważenia. Sprzęt używany podczas świadczenia usług musi być szczelny (nie powodujący wycieków) oraz musi posiadać ładowność i wytrzymałość przystosowaną do wywozu osadów. Za transport oraz zagospodarowanie odebranych osadów zgodnie ze sposobem wskazanym w ofercie odpowiada Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia utrzymania stanu nawierzchni dróg (zakładowych i publicznych) pod względem czystości w czasie trwania usługi. Osady mają być transportowane i zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie prawa ochrony środowiska. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno-prawną za skutki ewentualnych wypadków podczas wywozu oraz naruszeń obowiązujących przepisów prawa.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia podwykonawcom prac związanych z zagospodarowaniem (odzysk lub unieszkodliwianie) osadów. 

5.       Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6.       Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7.       Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2024 r.

8.       Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania w zakresie: 

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień jeżeli: 

- posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w  art. 49 ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1587 z późn. zm.), prowadzonego przez właściwego miejscowo Marszałka Województwa, w tym m.in. w związku z art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b ww. ustawy w zakresie transportu odpadów,

- Wykonawca udokumentuje posiadanie aktualnego zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie komunalnych osadów ściekowych wydanego na podstawie Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1587 z późn. zm.) przez właściwy organ;

- Jeżeli w wyniku przetwarzania komunalnych osadów ściekowych powstaje produkt w myśl ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (t.j. Dz.U. 2024 poz. 105 z późn. zm.) Wykonawca musi posiadać decyzje Ministra Rolnictwa zezwalającą na wprowadzenie produktu do obrotu.

-  Jeżeli w wyniku przetwarzania powstają produkty, które nie będą wprowadzane do gleby, Wykonawca musi posiadać dokumenty, na podstawie których zostały one wprowadzone do obrotu.

Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia: 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej dwie usługi, których przedmiotem jest zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych w ilości minimum 900 ton każda.

Dysponują lub będą dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

W tym zakresie Zamawiający nie wymaga wykazania spełnienia przez Wykonawcę żadnego odrębnego warunku.

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy zł 00/100).

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych w postępowaniu, a wymaganych przez Zamawiającego w punkcie VII specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ocena ofert w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie oparta na ocenie spełniania przez Wykonawców wszystkich kryteriów określonych w SIWZ na zasadzie „spełnia / nie spełnia", tzn. każdy z Wykonawców musi spełniać wszystkie enumeratywnie wymienione warunki pod rygorem odrzucenia oferty lub wykluczenia Wykonawcy.

9.       Wadium: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

10.   Kryteria oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: Cena ofertowa - 100%.

11.   Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, „ZWiK -  Sochaczew” Sp. z o.o. ul. Rozlazłowska 7. Termin składania ofert upływa dnia  05.06.2024 r. o godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania ofert  o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego.

12.   Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Ogłoszenie_-_Odbiór_i_zagospodarowanie_komunalnych_osadów_ściekowych_(ZP-1-05-2024) 

SIWZ - odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych (ZP-1-05-2024) 

Formularz_ofertowy_-_ZP-1-05-2024 

Informacja_z_otwarcia_ofert_-_Odbiór_i_zagospodarowanie_kom-_osadów_ściekowych_ZP-1-05-2024 

Zawiadomienie_o_unieważnieniu_postępowania_-_ZP-1-05-2024 

 


Sochaczew 16.01.2024r

ZAPYTANIE   OFERTOWE

Dotyczy: Sukcesywna dostawa podchlorynu sodu stabilizowanego, siarczanu glinu i chloru 
w tabletkach na potrzeby „Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY

,,Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o.

ul. Rozlazłowska 7 

96-500 Sochaczew

NIP: 837-16-66-938, REGON: 015625292, KRS: 0000191418

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie ofertowe prowadzone w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych 
w „Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o. o., gdzie wartość zamówienia ustalono poniżej 130 000 złotych.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

24000000-4 - Produkty chemiczne

24312220-2 - Podchloryn sodowy

24313123-9 - Siarczan glinu

24962000-5 - Chemikalia do uzdatniania wody

1.       Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sukcesywnej dostawie podchlorynu sodu stabilizowanego w ilości do 10 ton, siarczanu glinu w ilości do 8 ton oraz chloru w tabletkach 
w ilości do 9 kg na potrzeby „Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o., spełniających niżej wskazane wymagania:

I.                    Podchloryn sodu stabilizowanego

Parametry:

Podchloryn sodu stabilizowany  177 g/l - 221 g/l
aktywnego chloru 168 g/l-210g/l
wodorotlenku sodu ok. 2%,
węglanu sodu ok. 2%
Postać: Ciecz
Barwa: Jasnożółta
Zapach: Zapach chloru
pH: Około 14
Temperatura
§   Topnienia/krzepnięcia: -28,9 °C (przy stężeniu aktywnego chloru c.a. 24 %)

§   wrzenia: Rozkład przed osiągnięciem temperatury wrzenia

§   zapłonu: nie dotyczy

§   samozapłonu: nie dotyczy

Palność: produkt niepalny
Właściwości wybuchowe
dolna i górna granica wybuchowości nie dotyczy
Właściwości utleniające: Silny utleniacz
Prężność par: 2,5 kPa w 20 °C
Gęstość względna: 1,13-1,28 g/cm3 (temp. 20 °C).
Rozpuszczalność
w wodzie: Nieograniczona
w rozpuszczalnikach organicznych: Brak danych
Współczynnik podziału noktanol/woda: Log(Kow) = -3,42 (w 20 °C)
Szybkość parowania: Brak danych
Gęstość par: 3,21 g/l
Temperatura rozkładu nie dotyczy
Lepkość 6,4 mPa·s (20 °C)
Do dezynfekcji wody pitnej
Konieczny atest higieniczny PZH na produkt
II. Siarczan glinu

Parametry:  

Siarczan glinu stały, siarczan glinu ALK 17% Al2O3
Siarczan glinu (x14 H2O) 100-98%
Wygląd:  Ciało stałe; Barwa: biała
Zapach: Brak charakterystycznego zapachu
Próg zapachu:  –
pH:  3,5 (5 g/100 ml; 20°C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia:  Zakres: 110 ÷ 120°C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: Brak danych
Temperatura zapłonu:  Nie dotyczy – preparat nie palny.
Szybkość parowania:  Brak danych
Palność:  Produkt niepalny
Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości: Produkt niepalny
Prężność par:  Brak danych
Gęstość par:  Brak danych
Gęstość względna:  1,50 – 1,70 g/cm3 (gęstość nasypowa: 700 – 850 kg/m3)
Rozpuszczalność:  Preparat rozpuszcza się w wodzie bez ograniczeń
Współczynnik podziału: n-oktanol/woda  Nie dotyczy; składnik mieszaniny nieorganiczny
Do stosowania w procesie uzdatniania wody pitnej
Konieczny atest higieniczny PZH na produkt
Workowany

 

III.                Chlor w tabletkach

Parametry:

Sól sodowa kwasu dichloroizocyjanurowego – dihydrat (troklozen sodowy – dihydrat)(Dihydrat dichloroizocyjanuranu sodu) -  zawartość: 86,80 g/100 g
Kwas adypinowy - zawartość: <10%
Wygląd: Ciało stałe, białe (tabletki)
Zapach: Swoisty – chloru
Próg zapachu: Nie określono
Wartość pH nierozcieńczonego produktu: Nie dotyczy
Wartość pH 1% roztworu: 6-7
Prężność pary nasyconej składników lotnych przy 50oC: Nie dotyczy
Temperatura zapłonu: 225oC
Temperatura rozkładu: Nie określono.
Rozpuszczalność w wodzie: 250 g/L
Do dezynfekcji wody pitnej
Konieczny atest higieniczny PZH na produkt
2.       Przedmiot zamówienia obejmuje załadunek, transport do wskazanej lokalizacji oraz rozładunek do pojemnika Zamawiającego na koszt Wykonawcy, bez udziału sprzętu oraz personelu Zamawiającego. Miejsca dostaw: 

- SUW ul. Płocka 1, 96-500 Sochaczew (pojemnik 1000l),

- SUW ul. Wiskozowa 10, 96-500 Sochaczew (pojemnik 1000l)

- Przepompownia „Mickiewicz” ul. Władysława Broniewskiego, 96-500 Sochaczew (pojemnik 100l)

Zamawiający każdorazowo będzie informował Wykonawcę o ilości i miejscu dostawy wraz ze składanym zamówieniem. Zamówienia mogą dotyczyć ilości mniejszych niż pojemności wskazane powyżej.

3.       Dostawy odbywać się będą sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, na podstawie zamówień cząstkowych zgłaszanych Dostawcy w sposób telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej w okresie wskazanym w rozdziale IV.

4.       Zamówienia cząstkowe realizowane będą w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

5.       Płatność z tytułu realizacji dostawy będzie regulowana przez Zamawiającego na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury w terminie 14 dni od jej otrzymania.

6.       Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia ilości mniejszych niż określone w p. 1. 
z powodu rzeczywistych mniejszych potrzeb Zamawiającego, bez możliwości zgłaszania roszczeń wobec Zamawiającego z tego tytułu.

7.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości określonych w punkcie 1. przy zachowaniu cen jednostkowych zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnej łącznej wartości przedmiotu zamówienia określonej w formularzu ofertowym, bez możliwości zgłaszania roszczeń wobec Zamawiającego z tego tytułu.

8.       O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się wykonawcy  należący do grona osób/podmiotów szczegółowo wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1497).

9.       Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

10.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

11.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Dostawy będą realizowane sukcesywnie przez okres  6 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia. 

V. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być:

                - sporządzona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania (lub w takiej samej formie),

                - posiadać datę sporządzenia, 

                - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

                - podpisana czytelnie przez wykonawcę lub osobę uprawnioną do składania oświadczeń 
w jego imieniu.

Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty:

- karty charakterystyki oferowanych produktów

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.       Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: adam.pawlowski@zwik.sochaczew.pl,  pocztą, kurierem lub też dostarczona osobiście na  adres: ul. Rozlazłowska 7, 96-500 Sochaczew (sekretariat) do dnia 25 stycznia 2024 r. do godziny 10:00.

2.       Oferty złożone, lub które dotarły  po terminie w miejscu ich złożenia,  nie będą rozpatrywane.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT

1.       Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Łączna wartość oferty brutto – 100 %

2.       Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta spełniająca wszystkie wymagania Zamawiającego i przedstawiająca najniższą łączną cenę ofertową brutto za realizację całego zamówienia. 

3.       Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o zestawienie ilościowe z formularz ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania i będzie ona stanowiła sumę iloczynów ilości planowanych dostaw i ich cen jednostkowych z podatkiem VAT.

4.       Cena określona w formularzu ofertowym powinna uwzględniać wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia.

5.       Ceny jednostkowe określone w formularzu ofertowym są stałe i nie ulegną zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Ustala się 30 dniowy termin związania złożoną ofertą, liczony od ostatecznego terminu składania ofert.

IX. DODATKOWE INFORMACJE

1.       Złożenie jednej   ważnej oferty, upoważnia  Zamawiającego do dokonania wyboru Wykonawcy.

2.       Zamawiający zastrzega, że może nie wybrać żadnej oferty lub zamknąć postępowanie bez podania przyczyn.

3.       Zamawiający zastrzega, że treść ogłoszenia oraz  warunki określone w zaproszeniu do składania ofert mogą zostać zmienione, o czym  zostanie przekazana informacja w sposób analogiczny do przedmiotowego zapytania.

4.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednorazowego wezwania wykonawcy do uzupełnienia oferty o brakujące dokumenty wymagane do złożenia wraz z ofertą.

5.       Oferta złożona w toku przedmiotowego postępowania przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy postępowanie zostało zamknięte bez wybrania którejkolwiek z ofert.

6.       Organizator  niezwłocznie powiadomi na piśmie uczestników postępowania o jego wyniku albo 
o zamknięciu bez dokonania wyboru.

7.       Dodatkowych informacji udziela Adam Pawłowski pod numerem telefonu 668 629 254 oraz adresem email: adam.pawlowski@zwik.sochaczew.pl.

Zapytanie_ofertowe_podchloryn_siarczan_01-2024_MW 

protokół_z_otwarcia_ofert_i_wyboru_najkorzystniejszej_oferty_dostawa_podchlorynu_sodu_stabilizowanego,_siarczanu_glinu_i_chloru_w_tabletkach 

 


 

DO GÓRY
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.