Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Środa, 17 kwietnia 2024
Imieniny: Klara, Robert, Rudolf
pochmurno
7°C

PRZETARGI 2024


Sochaczew 16.01.2024r

ZAPYTANIE   OFERTOWE

Dotyczy: Sukcesywna dostawa podchlorynu sodu stabilizowanego, siarczanu glinu i chloru 
w tabletkach na potrzeby „Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY

,,Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o.

ul. Rozlazłowska 7 

96-500 Sochaczew

NIP: 837-16-66-938, REGON: 015625292, KRS: 0000191418

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie ofertowe prowadzone w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych 
w „Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o. o., gdzie wartość zamówienia ustalono poniżej 130 000 złotych.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

24000000-4 - Produkty chemiczne

24312220-2 - Podchloryn sodowy

24313123-9 - Siarczan glinu

24962000-5 - Chemikalia do uzdatniania wody

1.       Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sukcesywnej dostawie podchlorynu sodu stabilizowanego w ilości do 10 ton, siarczanu glinu w ilości do 8 ton oraz chloru w tabletkach 
w ilości do 9 kg na potrzeby „Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o., spełniających niżej wskazane wymagania:

I.                    Podchloryn sodu stabilizowanego

Parametry:

Podchloryn sodu stabilizowany  177 g/l - 221 g/l
aktywnego chloru 168 g/l-210g/l
wodorotlenku sodu ok. 2%,
węglanu sodu ok. 2%
Postać: Ciecz
Barwa: Jasnożółta
Zapach: Zapach chloru
pH: Około 14
Temperatura
§   Topnienia/krzepnięcia: -28,9 °C (przy stężeniu aktywnego chloru c.a. 24 %)

§   wrzenia: Rozkład przed osiągnięciem temperatury wrzenia

§   zapłonu: nie dotyczy

§   samozapłonu: nie dotyczy

Palność: produkt niepalny
Właściwości wybuchowe
dolna i górna granica wybuchowości nie dotyczy
Właściwości utleniające: Silny utleniacz
Prężność par: 2,5 kPa w 20 °C
Gęstość względna: 1,13-1,28 g/cm3 (temp. 20 °C).
Rozpuszczalność
w wodzie: Nieograniczona
w rozpuszczalnikach organicznych: Brak danych
Współczynnik podziału noktanol/woda: Log(Kow) = -3,42 (w 20 °C)
Szybkość parowania: Brak danych
Gęstość par: 3,21 g/l
Temperatura rozkładu nie dotyczy
Lepkość 6,4 mPa·s (20 °C)
Do dezynfekcji wody pitnej
Konieczny atest higieniczny PZH na produkt
II. Siarczan glinu

Parametry:  

Siarczan glinu stały, siarczan glinu ALK 17% Al2O3
Siarczan glinu (x14 H2O) 100-98%
Wygląd:  Ciało stałe; Barwa: biała
Zapach: Brak charakterystycznego zapachu
Próg zapachu:  –
pH:  3,5 (5 g/100 ml; 20°C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia:  Zakres: 110 ÷ 120°C
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: Brak danych
Temperatura zapłonu:  Nie dotyczy – preparat nie palny.
Szybkość parowania:  Brak danych
Palność:  Produkt niepalny
Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości: Produkt niepalny
Prężność par:  Brak danych
Gęstość par:  Brak danych
Gęstość względna:  1,50 – 1,70 g/cm3 (gęstość nasypowa: 700 – 850 kg/m3)
Rozpuszczalność:  Preparat rozpuszcza się w wodzie bez ograniczeń
Współczynnik podziału: n-oktanol/woda  Nie dotyczy; składnik mieszaniny nieorganiczny
Do stosowania w procesie uzdatniania wody pitnej
Konieczny atest higieniczny PZH na produkt
Workowany

 

III.                Chlor w tabletkach

Parametry:

Sól sodowa kwasu dichloroizocyjanurowego – dihydrat (troklozen sodowy – dihydrat)(Dihydrat dichloroizocyjanuranu sodu) -  zawartość: 86,80 g/100 g
Kwas adypinowy - zawartość: <10%
Wygląd: Ciało stałe, białe (tabletki)
Zapach: Swoisty – chloru
Próg zapachu: Nie określono
Wartość pH nierozcieńczonego produktu: Nie dotyczy
Wartość pH 1% roztworu: 6-7
Prężność pary nasyconej składników lotnych przy 50oC: Nie dotyczy
Temperatura zapłonu: 225oC
Temperatura rozkładu: Nie określono.
Rozpuszczalność w wodzie: 250 g/L
Do dezynfekcji wody pitnej
Konieczny atest higieniczny PZH na produkt
2.       Przedmiot zamówienia obejmuje załadunek, transport do wskazanej lokalizacji oraz rozładunek do pojemnika Zamawiającego na koszt Wykonawcy, bez udziału sprzętu oraz personelu Zamawiającego. Miejsca dostaw: 

- SUW ul. Płocka 1, 96-500 Sochaczew (pojemnik 1000l),

- SUW ul. Wiskozowa 10, 96-500 Sochaczew (pojemnik 1000l)

- Przepompownia „Mickiewicz” ul. Władysława Broniewskiego, 96-500 Sochaczew (pojemnik 100l)

Zamawiający każdorazowo będzie informował Wykonawcę o ilości i miejscu dostawy wraz ze składanym zamówieniem. Zamówienia mogą dotyczyć ilości mniejszych niż pojemności wskazane powyżej.

3.       Dostawy odbywać się będą sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, na podstawie zamówień cząstkowych zgłaszanych Dostawcy w sposób telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej w okresie wskazanym w rozdziale IV.

4.       Zamówienia cząstkowe realizowane będą w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

5.       Płatność z tytułu realizacji dostawy będzie regulowana przez Zamawiającego na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury w terminie 14 dni od jej otrzymania.

6.       Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia ilości mniejszych niż określone w p. 1. 
z powodu rzeczywistych mniejszych potrzeb Zamawiającego, bez możliwości zgłaszania roszczeń wobec Zamawiającego z tego tytułu.

7.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości określonych w punkcie 1. przy zachowaniu cen jednostkowych zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnej łącznej wartości przedmiotu zamówienia określonej w formularzu ofertowym, bez możliwości zgłaszania roszczeń wobec Zamawiającego z tego tytułu.

8.       O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się wykonawcy  należący do grona osób/podmiotów szczegółowo wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1497).

9.       Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

10.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

11.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Dostawy będą realizowane sukcesywnie przez okres  6 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia. 

V. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być:

                - sporządzona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania (lub w takiej samej formie),

                - posiadać datę sporządzenia, 

                - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

                - podpisana czytelnie przez wykonawcę lub osobę uprawnioną do składania oświadczeń 
w jego imieniu.

Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty:

- karty charakterystyki oferowanych produktów

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.       Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: adam.pawlowski@zwik.sochaczew.pl,  pocztą, kurierem lub też dostarczona osobiście na  adres: ul. Rozlazłowska 7, 96-500 Sochaczew (sekretariat) do dnia 25 stycznia 2024 r. do godziny 10:00.

2.       Oferty złożone, lub które dotarły  po terminie w miejscu ich złożenia,  nie będą rozpatrywane.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT

1.       Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Łączna wartość oferty brutto – 100 %

2.       Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta spełniająca wszystkie wymagania Zamawiającego i przedstawiająca najniższą łączną cenę ofertową brutto za realizację całego zamówienia. 

3.       Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o zestawienie ilościowe z formularz ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania i będzie ona stanowiła sumę iloczynów ilości planowanych dostaw i ich cen jednostkowych z podatkiem VAT.

4.       Cena określona w formularzu ofertowym powinna uwzględniać wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia.

5.       Ceny jednostkowe określone w formularzu ofertowym są stałe i nie ulegną zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Ustala się 30 dniowy termin związania złożoną ofertą, liczony od ostatecznego terminu składania ofert.

IX. DODATKOWE INFORMACJE

1.       Złożenie jednej   ważnej oferty, upoważnia  Zamawiającego do dokonania wyboru Wykonawcy.

2.       Zamawiający zastrzega, że może nie wybrać żadnej oferty lub zamknąć postępowanie bez podania przyczyn.

3.       Zamawiający zastrzega, że treść ogłoszenia oraz  warunki określone w zaproszeniu do składania ofert mogą zostać zmienione, o czym  zostanie przekazana informacja w sposób analogiczny do przedmiotowego zapytania.

4.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednorazowego wezwania wykonawcy do uzupełnienia oferty o brakujące dokumenty wymagane do złożenia wraz z ofertą.

5.       Oferta złożona w toku przedmiotowego postępowania przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy postępowanie zostało zamknięte bez wybrania którejkolwiek z ofert.

6.       Organizator  niezwłocznie powiadomi na piśmie uczestników postępowania o jego wyniku albo 
o zamknięciu bez dokonania wyboru.

7.       Dodatkowych informacji udziela Adam Pawłowski pod numerem telefonu 668 629 254 oraz adresem email: adam.pawlowski@zwik.sochaczew.pl.

Zapytanie_ofertowe_podchloryn_siarczan_01-2024_MW 

protokół_z_otwarcia_ofert_i_wyboru_najkorzystniejszej_oferty_dostawa_podchlorynu_sodu_stabilizowanego,_siarczanu_glinu_i_chloru_w_tabletkach 

 


 

DO GÓRY
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.