przejdź do Sochaczew.pl
192282 odwiedzin

PŁATNOŚCI

A A A

Kasa "ZWiK Sochaczew" Sp. z o.o. czynna jest:

Poniedziałek 7.00 - 15.00

Wtorek 7.00 - 15.00

Środa 9.00 - 17.00

Czwartek 7.00 - 15.00

Piątek 7.00 - 15.00

 

W Kasie spółki można zapłacić za wszystkie usługi świadczone przez ZWiK-Sochaczew Sp. z o.o., można uzyskać informacje dotyczące zaległości i bieżących należności za wodę, ścieki oraz inne usługi.

 

Opłaty za pobraną wodę i odprowadzone ścieki, należy uiszczać na podany numer rachunku bankowego:

 

Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa

16 1240 3174 1111 0010 4462 6771

 

 

 

Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, zatwierdzona została taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasto Sochaczew. Została ona przesłana wnioskiem z dnia 9 marca 2018 roku do zatwierdzenia przez „Zakład Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew”  Sp. z o. o.

 

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków "ZWiK – Sochaczew" Sp. z o.o. obowiązuje od 11.06.2018r. do 10.06.2021r.

 

* Stawki opłat zamieszczone w poniższych tabelach są cenami netto i nie zawierają podatku VAT.

 

 

 

Za wodę pobraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia: 

taryfa obowiązuje do 10.06.2021r. 
 

 1.  gospodarstwa domowe, z wyjątkiem odbiorców wymienionych w        grupie II:


3,78 zł/m3


     a.  stała opłata abonamentowa na odbiorcę na miesiąc:

5,42 zł/odb. /mies


 

 2.  gospodarstwa domowe posiadające dodatkowe wodomierze do          pomiaru wody bezpowrotnie zużytej (podliczniki):


3,78 zł/m3


     a.  stała opłata abonamentowa na odbiorcę na miesiąc:

5,96 zł/odb. /mies


 

 3.  pozostali odbiorcy, z wyjątkiem odbiorców wymienionych w              grupie IV i V


4,52 zł/m3


     a.  stała opłata abonamentowa na odbiorcę na miesiąc:

13,49 zł/odb./mies.


 

 4.  pozostali odbiorcy posiadający dodatkowe wodomierze do                pomiaru wody bezpowrotnie zużytej (podliczniki):


4,52 zł/m3


     a.  stała opłata abonamentowa na odbiorcę na miesiąc:

14,84 zł/odb./mies.


 

 5.  woda na cele przeciwpożarowe:


4,40 zł/m3


     a.  stała opłata abonamentowa na odbiorcę na miesiąc:

33,00 zł/odb./mies.


 

Za ścieki wprowadzone do urządzeń zbiorowego odprowadzania: 

taryfa obowiązuje do 10.06.2021r. 

  

 1.  gospodarstwa domowe, z wyjątkiem odbiorców wymienionych w        grupie II:


8,26 zł/m3


     a.  stała opłata abonamentowa na odbiorcę na miesiąc:

12,48 zł/odb./mies.


 

 2.  gospodarstwa domowe posiadające dodatkowe wodomierze do          pomiaru wody bezpowrotnie zużytej (podliczniki):


8,26 zł/m3


     a.  stała opłata abonamentowa na odbiorcę na miesiąc:

13,73 zł/odb./mies.


 

 3.  pozostali odbiorcy, z wyjątkiem odbiorców wymienionych w              grupie IV i V:


10,28 zł/m3


     a.  stała opłata abonamentowa na odbiorcę na miesiąc:

15,28 zł/odb./mies.


 

 4.  pozostali odbiorcy posiadający dodatkowe wodomierze do                pomiaru wody bezpowrotnie zużytej (podliczniki):


10,28 zł/m3


     a.  stała opłata abonamentowa na odbiorcę na miesiąc:

16,81 zł/odb./mies.


 

 5.  podmioty lecznicze udzielające świadczeń szpitalnych                        całodobowo:


6,20 zł/m3


     a.  stała opłata abonamentowa na odbiorcę na miesiąc:

15,28 zł/odb./mies.


* do cen i stawek należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami (8%).

 


 

 

Cennik usług świadczonych przez

"ZWiK – Sochaczew" Sp. z o.o. na rok 2020

 

Pozycja cennika

Jednostka miary

Cena jednostkowa netto*

Uwagi

 

Uzgodnienia wstępne, projektowe, nadzór i odbiory


Wydanie warunków przyłączeniowych do sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej

szt.

50,00 zł

 

Uzgodnienie branżowe przebiegu projektu przyłącza wodociągowego lub kanalizacji sanitarnej

szt.

50,00 zł

 

Uzgodnienie branżowe przebiegu innych sieci projektowanych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci "ZWiK-Sochaczew" Sp. z o.o.

Mapa formatu A3

50,00 zł

 

Wykonanie projektu przyłącza wodociągowego lub kanalizacji sanitarnej

kpl

600 zł


Nadzór  nad robotami wykonywanymi w bezpośrednim sąsiedztwie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

h

150,00 zł

 

Przegląd uzbrojenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na zlecenie firm wykonujących przebudowę nawierzchni dróg lub wykonujących inne prace w bezpośrednim sąsiedztwie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

h

150,00 zł

 

 

Przyłącza i sieć wodociągowa


Budowa przyłącza wodociągowego PEØ25-63

mb.

80,00 zł

 

Budowa przyłącza wodociągowego PEØ90

mb.

100,00 zł

 

Budowa przyłącza wodociągowego PEØ110

mb.

120,00 zł

 

Inwentaryzacja geodezyjna przyłącza

kpl

300,00 zł

 

Badanie bakteriologiczne wody

kpl

164,00 zł

 

Plombowanie wodomierza na wodę bezpowrotnie zużytą w przypadku wykonania opomiarowania przez Odbiorcę, lub powtórne plombowanie wodomierza 

*usługa wykonywana w dni robocze godz. 7.00-15.00

szt.

55,00 zł

 

Plombowanie wodomierza na wodę bezpowrotnie zużytą w przypadku wykonania opomiarowania przez Odbiorcę, lub powtórne plombowanie wodomierza

*usługa wykonywana w dni robocze godz. 15.00-7.00, oraz dni ustawowo wolne od pracy

szt. 124,00 zł  

Wymiana wodomierza DN 15 uszkodzonego z winy Odbiorcy

szt.

320,00 zł

 

Wymiana wodomierza DN 20 uszkodzonego z winy Odbiorcy   szt. 330,00 zł  
Wymiana wodomierza DN 25, DN 32 uszkodzonego z winy Odbiorcy   szt. 830,00 zł  
Wymiana wodomierza DN 40 uszkodzonego z winy Odbiorcy   szt. 1 050,00 zł  
Wymiana wodomierza DN 50 uszkodzonego z winy Odbiorcy   szt. 1 470,00 zł  

Ekspertyza wodomierza, wraz z kosztami wymiany i powtórnego plombowania

szt.

260,00 zł

 

Zamknięcie i powtórne otwarcie zasuwy domowej na zlecenie Odbiorcy

szt.

80,00 zł

 

Przywrócenie dostawy wody zamkniętej czasowo (przy użyciu zasuwy domowej) z winy Odbiorcy

szt.

80,00 zł

 

Zamknięcie i powtórne otwarcie każdej z zasuw liniowych na potrzeby przebudowy  lub w przypadku awarii, wraz z kosztami końcowego płukania sieci

szt.

150,00 zł

Dotyczy awarii spowodowanej czynnikami zewnętrznymi np. uszkodzenie mechaniczne

Przywrócenie dostawy wody zamkniętej na stałe wraz z kosztami robót ziemnych

szt.

270,00 zł

W przypadku zamknięcia dłuższego niż 180 dni konieczne jest wykonanie badania bakteriologicznego wody - koszt  wg cennika 

Wykonanie pomiaru ciśnienia na punkcie pomiarowym budynku

1-szy punkt

150,00 zł

 

każdy kolejny

60,00 zł

 

Wykonanie pomiarów wydajności hydrantu zewnętrznego

1-szy hydrant

175,00 zł

 

każdy kolejny

85,00 zł

 

Wykonanie pomiarów wydajności hydrantu wewnętrznego

1-szy hydrant

175,00 zł

 

każdy kolejny

85,00 zł

 

 

Prace związane z budową przyłączy i sieci kanalizacji sanitarnej


Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej/deszczowej
PVC 160-200 gł. do 2,0 m

mb.

130,00 zł

 

Wykonanie studni rewizyjnej PVC 315/425

szt.

590,00 zł

 

Rozbiórka i odtworzenie chodnika z kostki betonowej

50,00 zł

 

Inwentaryzacja geodezyjna przyłącza

kpl

300,00 zł

 

Zamknięcie i przywrócenie przepływu ścieków za pomocą korka gumowego

kpl

220,00 zł

 

Zamknięcie i przywrócenie odpływu ścieków zablokowanych na stałe z winy odbiorcy

kpl

315,00 zł

 

 

Usługi sprzętowe


Udrożnienie kanalizacji sanitarnej i deszczowej WUKO

*usługa wykonywana w dni robocze godz. 7.00-15.00      

h

290,00 zł

Czas usługi liczony jest od wyjazdu z bazy ZWiK

Udrożnienie kanalizacji sanitarnej i deszczowej

*usługa wykonywana w dni robocze godz. 15.00-7.00, oraz dni ustawowo wolne od pracy

h

380,00 zł

Czas usługi liczony jest od wyjazdu z bazy ZWiK

Wynajem  koparko-ładowarki CASE / JCB

h

150,00 zł

 

Wynajem wywrotki 16 t Mercedes Benz

h

140,00 zł

 

Wynajem komory szalunkowej do wykopów wąsko-przestrzennych

doba

130,00 zł

 

Ważenie na wadze towarowej zlokalizowanej na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków   23,00 zł koszt jednorazowego ważenia

 

* do cen i stawek należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Pozostałe pozycje nie uwzględnione w cenniku powyżej rozliczane zostaną w oparciu o poniesione koszty materiału, robocizny i sprzętu (wycena indywidualna).


kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość