przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
266265 odwiedzin

CENNIK

A A A

 

 

Opłaty za pobraną wodę i odprowadzone ścieki, należy uiszczać na podany numer rachunku bankowego:

 

Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa

16 1240 3174 1111 0010 4462 6771

 


Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

"ZWiK-Sochaczew" Sp. z o.o. obowiązuje od 9 czerwca 2021 r.

i wchodzi w zycie na okres 3 lat.


TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ  (2021-2024)
Lp.
Taryfowa grupa odbiorców
Oznaczenie grupy
taryfowej
cena (zł/m3) Stawka opłaty abonam.
(zł/odbiorcę/okres rozlicz.)*
netto brutto 1)  netto brutto 1)
1 Gospodarstwa domowe zużywające wodę do celów bytowych, rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza głównego, otrzymujące faktury w formie papierowej "p" co kwartał. W1_GP 3,77 4,07 5,42 5,85
2 Gospodarstwa domowe zużywające wodę wyłącznie do celów bytowych, rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza głównego i wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, otrzymujące faktury w formie papierowej "p" co kwartał. W2_GPL 3,77 4,07 5,96 6,44
3 Pozostali odbiorcy, tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, organizacje użyteczności publicznej, w tym: szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia, urzędy itp.,zużywający wodę na cele prowadzonej działalności, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego, otrzymujący faktury w formie papierowej "p" co miesiąc. W3_PP 4,51 4,87 13,49 14,57
4 Pozostali odbiorcy, tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, organizacje użyteczności publicznej, w tym: szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia, urzędy itp.,zużywający wodę na cele prowadzonej działalności, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego i wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, otrzymujący faktury w formie papierowej "p" co miesiąc W4_PPL 4,51 4,87 14,84 16,03
5 Gmina rozliczana za wodę zużytą na cele z art.22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, otrzymująca faktury w formie papierowej, rozliczana co miesiąc, w oparciu o wskazania wodomierza głównego. W5_GmP 4,51 4,87 33,00 35,64
6 Gospodarstwa domowe zużywające wodę do celów bytowych, rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza głównego, otrzymujące faktury w formie elektronicznej "e" co kwartał. W6_GE 3,77 4,07 5,02 5,42
7 Gospodarstwa domowe zużywające wodę do celów bytowych, rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza głównego i wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, orzymujące faktury w formie elektronicznej "e" co kwartał. W7_GEL 3,77 4,07 5,56 6,00
8 Pozostali odbiorcy, tj.m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, organizacje użyteczności publicznej, w tym: szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia, urzędy itp., zużywający wodę na cele prowadzonej działalności, rozliczani w oparciu  o wskazania wodomierza głównego, otrzymujący faktury w formie elektronicznej "e" co miesiąc. W8_PE 4,51 4,87 13,09 14,14
9 Pozostali odbiorcy, tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, organizacje użyteczności publicznej, w tym: szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia, urzędy itp.,zużywający wodę na cele prowadzonej działalności, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego i wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, otrzymujący faktury w formie elektronicznej "e" co miesiąc. W9_PEL 4,51 4,87 14,44 15,60

1) Do określonych w taryfie cen i stawek opłat abonamentowych za wodę doliczono podatek od towarów i usług, zgodnie z par.2,pkt 1) i pkt 6) rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2018r. poz. 472)

*stawka opłaty abonamentowej skalkulowana została za okres jednego miesiąca.

 


TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW (2021-2024)
Lp. Taryfowa grupa odbiorców Oznaczenie grupy
taryfowej
cena (zł/m3) Stawka opłaty abonam.
(zł/odbiorcę/okres rozlicz.)*
netto brutto 1)  netto brutto 1)
1 Gospodarstwa domowe odprowadzające ścieki bytowe, rozliczane na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego, otrzymujące faktury w formie papierowej "p" co kwartał. K1_GP 8,24 8,90 12,48 13,48
2 Gospodarstwa domowe odprowadzające ścieki bytowe, rozliczane na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego z uwzględnieniem ilości wody bezpowrotnie zużytej, określonej na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego, otrzymujące faktury w formie papierowej "p" co kwartał. K2_GPL 8,24 8,90 13,73 14,83
3 Pozostali odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą, tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, itp., odprowadzający ścieki komunalne, rozliczani na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego, otrzymujący faktury w formie papierowej "p" co miesiąc. K3_PP 10,27 11,09 15,28 16,50
4 Pozostali odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą, tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, itp. Odprowadzający ścieki komunalne, rozliczani na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego z uwzględnieniem ilości wody bezpowrotnie zużytej, określonej na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego, otrzymujący faktury w formie papierowej "p" co miesiąc K4_PPL 10,27 11,09 16,81 18,15
5 Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą, tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe itp., odprowadzający ścieki przemysłowe, rozliczani na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego, otrzymujący faktury w formie papierowej 'p" co miesiąc. K5_PdP 14,00 15,12 15,28 16,50
6 Gospodarstwa domowe odprowadzające ścieki bytowe rozliczane na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego, otrzymujące faktury w formie elektronicznej "e" co kwartał. K6_GE 8,24 8,90 12,08 13,05
7 Gospodarstwa domowe odprowadzające ścieki bytowe, rozliczane na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego z uwzględnieniem ilości wody bezpowrotnie zużytej, określonej na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego, otrzymujące faktury w formie elektronicznej "e" co kwartał. K7_GEL 8,24 8,90 13,33 14,40
8 Pozostali odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą, tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, itp., odprowadzający ścieki komunalne, rozliczani na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego, otrzymujący faktury w formie elektronicznej "e" co miesiąc. K8_PE 10,27 11,09 14,88 16,07
9 Pozostali odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą, tj. m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe, usługowe, itp., odprowadzający ścieki komunalne, rozliczani na podstawie ilości pobranej wody według wskazań wodomierza głównego z uwzględnieniem ilości wody bezpowrotnie zużytej, określonej na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego, otrzymujący faktury w formie elektronicznej "e" co miesiąc. K9_PEL 10,27 11,09 16,41 17,72

1) Do określonych w taryfie cen i stawek opłat abonamentowych za ścieki doliczono podatek od towarów i usług, zgodnie z par.2,pkt 1) i pkt 6) rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2018r. poz. 472).

*stawka opłaty abonamentowej skalkulowana została za okres jednego miesiąca.
 

Cennik usług świadczonych przez „Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o., obowiązujący od 01.08.2022 r.


Pozycja cennika

Jednostka miary

Cena jednostkowa netto*

Uwagi

Uzgodnienia wstępne, projektowe, nadzór i odbiory

Nadzór  nad robotami wykonywanymi w bezpośrednim sąsiedztwie sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej.

h

300,00 zł

 

Przegląd uzbrojenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na zlecenie firm wykonujących przebudowę nawierzchni dróg lub wykonujących inne prace w bezpośrednim sąsiedztwie sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej

h

390,00 zł

 

Przyłącza i sieci wodociągowe

Budowa przyłącza wodociągowego PEØ25-40

m.b.

170,00 zł

 

Budowa przyłącza wodociągowego PEØ50-63

m.b.

190,00 zł

 

Budowa przyłącza wodociągowego PEØ90

m.b.

230,00 zł

 

Budowa przyłącza wodociągowego PEØ110

m.b.

270,00 zł

 

Przecisk kretem dla rur o średnicy DN32-DN63
m.b. 220,00 zł Spółka zastrzega sobie możliwość doliczenia kosztów niezbędnych robót ziemnych

Włączenie do sieci wodociągowej za pomocą opaski śr. 100, śr. 150 z zasuwą domową dn 32-50 z obudową teleskopową i skrzynką do zasuw umocowaną za pomocą płyt betonowych i oznakowaną za pomocą tabliczki

szt.

1 650,00 zł

 

Włączenie do sieci wodociągowej za pomocą opaski śr. 200 z zasuwą domową dn 32-50 z obudową teleskopową i skrzynką do zasuw umocowaną za pomocą płyt betonowych i oznakowaną za pomocą tabliczki

szt.

1 815,00 zł

 

Włączenie do sieci wodociągowej za pomocą opaski śr. 300 z zasuwą domową dn 32-50 z obudową teleskopową i skrzynką do zasuw umocowaną za pomocą płyt betonowych i oznakowaną za pomocą tabliczki

szt.

1 925,00 zł

 

Wykonanie wcinki do sieci wodociągowej za pomocą trójnika kołnierzowego z zasuwą odcinającą, obudową i skrzynką umocnioną i oznakowaną śr. 100x50mm

szt.

1 760,00 zł

 

Wykonanie wcinki do sieci wodociągowej za pomocą trójnika kołnierzowego z zasuwą odcinającą, obudową i skrzynką umocnioną i oznakowaną śr. 100x80mm

szt.

2 090,00 zł

 

Wykonanie wcinki do sieci wodociągowej za pomocą trójnika kołnierzowego z zasuwą odcinającą, obudową i skrzynką umocnioną i oznakowaną śr. 100x100mm

szt.

2 090,00 zł

 

Wykonanie podejścia wodomierzowego na konsoli

szt.

440,00 zł

 

Badanie bakteriologiczne wody

kpl.

340,00 zł

 

Plombowanie wodomierza na wodę bezpowrotnie zużytą w przypadku wykonania opomiarowania przez Odbiorcę, lub powtórne plombowanie wodomierza

*usługa wykonywana w dni robocze godz. 7.00-15.00

szt.

160,00 zł

 

Plombowanie wodomierza na wodę bezpowrotnie zużytą w przypadku wykonania opomiarowania przez Odbiorcę, lub powtórne plombowanie wodomierza

*usługa wykonywana w dni robocze godz. 15.00-7.00, oraz dni ustawowo wolne od pracy

szt.

220,00 zł

 

Wymiana wodomierza DN 15 uszkodzonego z winy Odbiorcy

szt.

450,00 zł

 

Wymiana wodomierza DN 20 uszkodzonego z winy Odbiorcy

szt.

570,00 zł

 

Wymiana wodomierza DN 25 uszkodzonego z winy Odbiorcy

szt.

900,00 zł

 

Wymiana wodomierza DN 32 uszkodzonego z winy Odbiorcy

szt.

900,00 zł

 

Wymiana wodomierza DN 40 uszkodzonego z winy Odbiorcy

szt.

960,00 zł

 

Wymiana wodomierza DN 50 uszkodzonego z winy Odbiorcy

szt.

2 025,00 zł

 

Wymiana wodomierza DN 50  z anteną zewnętrzną uszkodzonego z winy Odbiorcy

szt.

2 590,00 zł

 

Wymiana wodomierza DN 65 uszkodzonego z winy Odbiorcy

szt.

2 220,00 zł

 

Wymiana wodomierza DN 65 z anteną zewnętrzną  uszkodzonego z winy Odbiorcy

szt.

2 590,00 zł

 

Wymiana wodomierza DN 80 uszkodzonego z winy Odbiorcy

szt.

2 510,00 zł

 

Wymiana wodomierza DN 80 z anteną zewnętrzną  uszkodzonego z winy Odbiorcy

szt.

2 730,00 zł

 

Wymiana wodomierza DN 100 uszkodzonego z winy Odbiorcy

szt.

3 180,00 zł

 

Wymiana wodomierza DN 100 z anteną zewnętrzną  uszkodzonego z winy Odbiorcy

szt.

3 760,00 zł

 

Ekspertyza wodomierza, wraz z kosztami wymiany i powtórnego plombowania

szt.

Wg kalkulacji indywidualnej

Zamknięcie i powtórne otwarcie zasuwy domowej na zlecenie Odbiorcy

szt.

290,00 zł

 

Przywrócenie dostawy wody zamkniętej czasowo (przy użyciu zasuwy domowej) z winy Odbiorcy

szt.

350,00 zł

 

Zamknięcie i powtórne otwarcie każdej z zasuw liniowych na potrzeby przebudowy  lub w przypadku awarii, wraz z kosztami końcowego płukania sieci

szt.

340,00 zł

Dotyczy awarii spowodowanej czynnikami zewnętrznymi np. uszkodzenie mechaniczne

Przywrócenie dostawy wody zamkniętej na stałe wraz z kosztami robót ziemnych

szt.

570,00 zł

W przypadku zamknięcia dłuższego niż 180 dni konieczne jest wykonanie badania bakteriologicznego wody - koszt  wg cennika

Wykonanie pomiaru ciśnienia na punkcie pomiarowym budynku

1-szy pkt

340,00 zł

 

każdy kolejny

140,00 zł

 

Wykonanie pomiarów wydajności hydrantu zewnętrznego

1-szy hydrant

370,00 zł

 

każdy kolejny

170,00 zł

 

Wykonanie pomiarów wydajności hydrantu wewnętrznego

1-szy hydrant

370,00 zł

 

każdy kolejny

170,00 zł

 

Prace związane z budową przyłączy i sieci kanalizacji sanitarnej

Wykonanie przyłącza kan. sanitarnej/deszczowej
PVC 160-200 gł. do 2,0 m

m.b.

270,00 zł

 

Wykonanie przyłącza kan. sanitarnej/deszczowej
PVC 160-200 gł. 2,0 do 2,5 m

m.b.

360,00 zł

 

Wykonanie przyłącza kan. sanitarnej/deszczowej
PVC 160-200 gł. pow. 2,5 m

m.b.

540,00 zł

 

Wykonanie studni rewizyjnej PVC 400/425mm

szt.

1 400,00 zł

 

Wykonanie studni z kręgów betonowych fi 1000-1200mm

szt.

5 390,00 zł

 

Włączenie do sieci kanalizacyjnej za pomocą odnogi (trójnika) PCV 200x160

szt.

990,00 zł

 

Włączenie do sieci kanalizacyjnej za pomocą odnogi (trójnika) PCV  250x160

szt.

1 100,00 zł

 

Włączenie do sieci kanalizacyjnej za pomocą odnogi (trójnika) PCV 300x160

szt.

1 650,00 zł

 

Rozbiórka i odtworzenie chodnika z kostki beton

m

170,00 zł

 

Zamknięcie i przywrócenie przepływu ścieków za pomocą korka gumowego

kpl.

440,00 zł

 

Zamknięcie i przywrócenie odpływu ścieków zablokowanych na stałe z winy odbiorcy

kpl.

705,00 zł

 

Usługi sprzętowe

Udrożnienie kanalizacji sanitarnej i deszczowej WUKO (usługa wykonywana w dni robocze godz. 7.00-15.00)
   
  

h

410,00 zł

Czas usługi liczony jest od wyjazdu z bazy ZWiK

Udrożnienie kanalizacji sanitarnej i deszczowej (usługa wykonywana w dni robocze godz. 15.00-7.00, oraz dni ustawowo wolne od pracy)

h

490,00 zł

Czas usługi liczony jest od wyjazdu z bazy ZWiK

Pozostałe

Ważenie na wadze towarowej zlokalizowanej na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków

 

31,00 zł

koszt jednorazowego ważenia

Inwentaryzacja geodezyjna przyłącza

kpl.

450,00 zł

 

*Do cen i stawek należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Pozycje nie uwzględnione w cenniku powyżej rozliczane zostaną w oparciu o poniesione koszty materiału, robocizny i sprzętu (wycena indywidualna).

 

 

 


 

Cennik usług świadczonych przez Laboratorium Wodno-Ściekowe  

„Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o.,

obowiązujący od 01.12.2021 r.

 

Pozycja cennika

Jednostka miary

Cena jednostkowa netto

Cena jednostkowa netto*/***

Cena jednostkowa netto**/***

 

Ścieki

pobieranie próbek ścieków-jednorazowych

szt.

57,00 zł

70,50 zł

79,50 zł

 

pobieranie próbek ścieków-średniodobowych

szt.

435,00 zł

471,00 zł

493,50 zł

 

analiza mikroskopowa

szt.

216,00 zł

261,00 zł

288,00 zł

 

BZT5

szt.

192,00 zł

258,00 zł

297,00 zł

 

fosfor ogólny

szt.

117,00 zł

160,00 zł

187,50 zł

 

chlorki

szt.

43,50 zł

60,00 zł

69,00 zł

 

ChZTcr

szt.

141,00 zł

162,00 zł

177,00 zł

 

ocena wizualna osadu

szt.

18,00 zł

24,00 zł

28,50 zł

 

pH

szt.

54,00 zł

70,50 zł

79,50 zł

 

sucha masa osadu

szt.

99,00 zł

123,00 zł

136,50 zł

 

temperatura

szt.

46,50 zł

46,50 zł

48,00 zł

 

temperatura sonda YSI

szt.

66,00 zł

74,00 zł

82,00 zł

 

zawiesiny ogólne

szt.

126,00 zł

177,00 zł

205,50 zł

 

żelazo ogólne

szt.

63,00 zł

82,50 zł

93,00 zł

 

azot ogólny LCK

szt.

249,00 zł

352,50 zł

415,50 zł

 

azot ogólny (suma azotów)

szt.

315,00 zł

418,50 zł

481,50 zł

 

azot azotanowy

szt.

72,00 zł

90,00 zł

100,50 zł

 

azot azotynowy

szt.

70,50 zł

84,00 zł

93,00 zł

 

azot Klejdahla

szt.

172,50 zł

244,50 zł

288,00 zł

 

zapach

szt.

19,50 zł

25,50 zł

30,00 zł

 

Woda - mikrobiologia

pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych

szt.

72,00 zł

82,50 zł

90,00 zł

 

bakterie grupy coli i/lub Escherichia coli(C-18)

szt.

133,50 zł

144,00 zł

150,00 zł

 

Escherichia coli (MUG)

szt.

210,00 zł

225,00 zł

234,00 zł

 

enterokoki (Enterolert-DW)

szt.

133,50 zł

144,00 zł

150,00 zł

 

enterokoki PN

szt.

90,00 zł

96,00 zł

100,50 zł

 

enterokoki kąpieliska

szt.

157,00 zł

190,00 zł

222,50 zł

 

ogólna liczba bakterii w 22°C lub w 36°C

szt.

82,50 zł

105,00 zł

117,00 zł

 

sterylna butelka na próbkę

szt.

7,50 zł

7,50 zł

7,50 zł

 

Woda -  fizykochemia

pobieranie próbki jednorazowej

szt.

51,00 zł

72,00 zł

84,00 zł

 

amoniak

szt.

82,50 zł

97,50 zł

106,50 zł

 

azotany

szt.

72,00 zł

90,00 zł

100,50 zł

 

azotyny

szt.

70,50 zł

84,00 zł

93,00 zł

 

barwa metoda C

szt.

59,50 zł

66,00 zł

72,50 zł

 

chlor wolny

szt.

33,00 zł

39,00 zł

43,50 zł

 

glin

szt.

129,00 zł

145,50 zł

154,50 zł

 

indeks nadmanganianowy

szt.

100,50 zł

172,50 zł

216,00 zł

 

mangan

szt.

64,50 zł

79,50 zł

87,00 zł

 

mętność

szt.

63,00 zł

73,50 zł

81,00 zł

 

przewodność

szt.

64,50 zł

81,00 zł

90,00 zł

 

smak

szt.

19,50 zł

25,50 zł

30,00 zł

 

twardość ogólna

szt.

91,50 zł

106,50 zł

115,50 zł

 

zapach

szt.

19,50 zł

25,50 zł

30,00 zł

 

pH

szt.

54,00 zł

70,50 zł

79,50 zł

 

chlorki

szt.

43,50 zł

60,00 zł

69,00 zł

 

żelazo ogólne

szt.

63,00 zł

82,50 zł

93,00 zł

 

Dojazd do Klienta/transport próbek

km

4,00 zł

4,00 zł

4,00 zł

 

Sprawozdanie z badań

szt.

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

 

Stwierdzenie zgodności

 

70,00 zł

70,00 zł

70,00 zł

 

Niewłaściwe przygotowanie miejsca/punktu pobrania próbki/brak możliwości pobrania próbki

szt.

70,00 zł

70,00 zł

70,00 zł

 

Do cen i stawek należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

*dla badań próbek dostarczonych po godz. 11 bez wcześniejszego ustalenia z laboratorium godziny dostarczenia próbki

 

**dla badań próbek dostarczonych po godz. 14 oraz w przypadku kontynuacji badań w dni wolne od pracy lub w terminach wyznaczonych (nałożonych) przez Klienta

 

*** dodatkowa jednorazowa dopłata równa 30,00 zł netto w przypadku realizacji usług laboratoryjnych w dni wolne od pracy

 

 

 

 Pozycja cennika

Jednostka miary

Cena jednostkowa netto*

Uwagi

Uzgodnienia wstępne, projektowe, nadzór i odbiory

Uzgodnienie planu zagospodarowania terenu (dot. przyłącza wodociągowego lub kanalizacji sanitarnej)

szt.

60,00 zł

 

Uzgodnienie branżowe przebiegu innych sieci projektowanych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci ZWiK

Mapa formatu A3

60,00 zł

 

Wykonanie projektu przyłącza wodociągowego lub kanalizacji sanitarnej

Kpl

600,00 zł

 

Nadzór  nad robotami wykonywanymi w bezpośrednim sąsiedztwie sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej

h

160,00 zł

 

Przegląd uzbrojenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na zlecenie firm wykonujących przebudowę nawierzchni dróg lub wykonujących inne prace w bezpośrednim sąsiedztwie sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej

h

160,00 zł

 

Przyłącza i sieci wodociągowe

Budowa przyłącza wodociągowego PEØ25-40

mb.

84,00 zł

 

Budowa przyłącza wodociągowego PEØ50-63

mb.

90,00 zł

 

Budowa przyłącza wodociągowego PEØ90

mb.

130,00 zł

 

Budowa przyłącza wodociągowego PEØ110

mb.

150,00 zł

 

Włączenie do sieci wodociągowej za pomocą opaski śr. 100, śr. 150 z zasuwą domową dn 32-50 z obudową teleskopową i skrzynką do zasuw umocowaną za pomocą płyt betonowych i oznakowaną za pomocą tabliczki

szt.

1 050,00 zł

 

Włączenie do sieci wodociągowej za pomocą opaski śr. 200 z zasuwą domową dn 32-50 z obudową teleskopową i skrzynką do zasuw umocowaną za pomocą płyt betonowych i oznakowaną za pomocą tabliczki

szt.

1 150,00 zł

 

Włączenie do sieci wodociągowej za pomocą opaski śr. 300 z zasuwą domową DN 32-50 z obudową teleskopową i skrzynką do zasuw umocowaną za pomocą płyt betonowych i oznakowaną za pomocą tabliczki

szt.

1 200,00 zł

 

Wykonanie wcinki do sieci wodociągowej za pomocą trójnika kołnierzowego z zasuwą odcinającą, obudową i skrzynką umocnioną i oznakowaną śr. 100x50mm

szt.

1 200,00 zł

 

Wykonanie wcinki do sieci wodociągowej za pomocą trójnika kołnierzowego z zasuwą odcinającą, obudową i skrzynką umocnioną i oznakowaną śr. 100x80mm

szt.

1 500,00 zł

 

Wykonanie wcinki do sieci wodociągowej za pomocą trójnika kołnierzowego z zasuwą odcinającą, obudową i skrzynką umocnioną i oznakowaną śr. 100x100mm

szt.

1 600,00 zł

 

Wykonanie podejścia wodomierzowego na konsoli

szt.

250,00 zł

 

Inwentaryzacja geodezyjna przyłącza

kpl

300,00 zł

 

Badanie bakteriologiczne wody

kpl

164,00 zł

 

Plombowanie wodomierza na wodę bezpowrotnie zużytą w przypadku wykonania opomiarowania przez Odbiorcę, lub powtórne plombowanie wodomierza

*usługa wykonywana w dni robocze godz. 7.00-15.00

szt.

60,00 zł

 

Plombowanie wodomierza na wodę bezpowrotnie zużytą w przypadku wykonania opomiarowania przez Odbiorcę, lub powtórne plombowanie wodomierza

*usługa wykonywana w dni robocze godz. 15.00-7.00, oraz dni ustawowo wolne od pracy

szt.

125,00 zł

 

Wymiana wodomierza DN 15 uszkodzonego z winy Odbiorcy

szt.

320,00 zł

 

Wymiana wodomierza DN 20 uszkodzonego z winy Odbiorcy

szt.

330,00 zł

 

Wymiana wodomierza DN 25, DN 32 uszkodzonego z winy Odbiorcy

szt.

725,00 zł

 

Wymiana wodomierza DN 40 uszkodzonego z winy Odbiorcy

szt.

780,00 zł

 

Wymiana wodomierza DN 50 uszkodzonego z winy Odbiorcy

szt.

1 600,00 zł

 

Wymiana wodomierza DN 65 uszkodzonego z winy Odbiorcy

szt.

1 650,00 zł

 

Wymiana wodomierza DN 80 uszkodzonego z winy Odbiorcy

szt.

1 900,00 zł

 

Wymiana wodomierza DN 100 uszkodzonego z winy Odbiorcy

szt.

2 440,00 zł

 

Ekspertyza wodomierza, wraz z kosztami wymiany i powtórnego plombowania

szt.

260,00 zł

 

Zamknięcie i powtórne otwarcie zasuwy domowej na zlecenie Odbiorcy

szt.

85,00 zł

 

Przywrócenie dostawy wody zamkniętej czasowo (przy użyciu zasuwy domowej) z winy Odbiorcy

szt.

85,00 zł

 

Zamknięcie i powtórne otwarcie każdej z zasuw liniowych na potrzeby przebudowy  lub w przypadku awarii, wraz z kosztami końcowego płukania sieci

szt.

160,00 zł

Dotyczy awarii spowodowanej czynnikami zewnętrznymi np. uszkodzenie mechaniczne

Przywrócenie dostawy wody zamkniętej na stałe wraz z kosztami robót ziemnych

szt.

280,00 zł

W przypadku zamknięcia dłuższego niż 180 dni konieczne jest wykonanie badania bakteriologicznego wody - koszt  wg cennika

Wykonanie pomiaru ciśnienia na punkcie pomiarowym budynku

1-szy pkt

160,00 zł

 

każdy kolejny

65,00 zł

 

Wykonanie pomiarów wydajności hydrantu zewnętrznego

1-szy hydrant

185,00 zł

 

każdy kolejny

90,00 zł

 

Wykonanie pomiarów wydajności hydrantu wewnętrznego

1-szy hydrant

185,00 zł

 

każdy kolejny

90,00 zł

 

Prace związane z budową przyłączy i sieci kanalizacji sanitarnej

Wykonanie przyłącza kan. sanitarnej/deszczowej
PVC 160-200 gł. do 2,0 m

mb.

200,00 zł

 

Wykonanie przyłącza kan. sanitarnej/deszczowej
PVC 160-200 gł. 2,0 do 2,5 m

mb.

290,00 zł

 

Wykonanie przyłącza kan. sanitarnej/deszczowej
PVC 160-200 gł. pow. 2,5 m

mb.

450,00 zł

 

Wykonanie studni rewizyjnej PVC 400/425mm

szt.

950,00 zł

 

Wykonanie studni z kręgów betonowych fi 1000-1200mm

szt.

3 700,00 zł

 

Włączenie do sieci kanalizacyjnej za pomocą odnogi (trójnika) PCV 200x160

szt.

670,00 zł

 

Włączenie do sieci kanalizacyjnej za pomocą odnogi (trójnika) PCV 250x160, PCV 300x160, trójnika kamionkowego fi

szt.

700,00 zł

 

Rozbiórka i odtworzenie chodnika z kostki beton

80,00 zł

 

Inwentaryzacja geodezyjna przyłącza

kpl

300,00 zł

 

Zamknięcie i przywrócenie przepływu ścieków za pomocą korka gumowego

kpl

240,00 zł

 

Zamknięcie i przywrócenie odpływu ścieków zablokowanych na stałe z winy odbiorcy

kpl

330,00 zł

 

Usługi sprzętowe

Udrożnienie kanalizacji sanitarnej i deszczowej WUKO (usługa wykonywana w dni robocze godz. 7.00-15.00)
   
  

h

300,00 zł

Czas usługi liczony jest od wyjazdu z bazy ZWiK

Udrożnienie kanalizacji sanitarnej i deszczowej (usługa wykonywana w dni robocze godz. 15.00-7.00, oraz dni ustawowo wolne od pracy)

h

380,00 zł

Czas usługi liczony jest od wyjazdu z bazy ZWiK

Ważenie na wadze towarowej zlokalizowanej na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków

 

23,00 zł

koszt jednorazowego ważenia

*Do cen i stawek należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami .


Pozostałe pozycje nie uwzględnione w cenniku powyżej rozliczane zostaną w oparciu o poniesione koszty materiału, robocizny i sprzętu (wycena indywidualna)

 

Pozycja cennika

Jedn. miary

Cena jednostkowa netto

Cena jednostkowa netto*/***

Cena jednostkowa netto**/***

Uwagi

Usługi wykonywane przez Laboratorium Wodno - Ściekowe

Ścieki

pobieranie próbek ścieków-jednorazowych

szt.

32,00 zł

39,00 zł

44,00 zł

 

pobieranie próbek ścieków-średniodobowych

szt.

242,00 zł

262,00 zł

274,00 zł

 

analiza mikroskopowa

szt.

120,00 zł

145,00 zł

160,00 zł

 

BZT5 część 2

szt.

69,00 zł

76,00 zł

81,00 zł

 

BZT5 część 1

szt.

107,00 zł

143,00 zł

165,00 zł

 

fosfor ogólny

szt.

65,00 zł

89,00 zł

104,00 zł

 

chlorki

szt.

24,00 zł

33,00 zł

38,00 zł

 

ChZTcr

szt.

78,00 zł

90,00 zł

98,00 zł

 

ocena wizualna osadu

szt.

10,00 zł

13,00 zł

16,00 zł

 

pH

szt.

30,00 zł

39,00 zł

44,00 zł

 

przewodność sonda

szt.

35,00 zł

44,00 zł

48,00 zł

 

sucha masa osadu

szt.

55,00 zł

68,00 zł

76,00 zł

 

temperatura

szt.

26,00 zł

26,00 zł

27,00 zł

 

zawiesiny ogólne

szt.

70,00 zł

98,00 zł

114,00 zł

 

żelazo ogólne

szt.

35,00 zł

46,00 zł

52,00 zł

 

azot ogólny

szt.

138,00 zł

196,00 zł

231,00 zł

 

azot Klejdahla

szt.

96,00 zł

136,00 zł

160,00 zł

 

Woda - mikrobiologia

pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych

szt.

40,00 zł

46,00 zł

50,00 zł

 

bakterie grupy coli i/lub Escherichia coli(C-18)

szt.

74,00 zł

80,00 zł

83,00 zł

 

Escherichia coli (MUG)

szt.

117,00 zł

125,00 zł

130,00 zł

 

enterokoki (Enterolert-DW)

szt.

74,00 zł

80,00 zł

83,00 zł

 

enterokoki PN

szt.

50,00 zł

53,00 zł

56,00 zł

 

ogólna liczba bakterii w 22°C

szt.

46,00 zł

58,00 zł

65,00 zł

 

ogólna liczba bakterii w 36°C

szt.

46,00 zł

58,00 zł

65,00 zł

 

sterylna butelka na próbkę

szt.

4,00 zł

4,00 zł

4,00 zł

 

Woda -  fizykochemia

pobieranie próbki jednorazowej

szt.

28,00 zł

40,00 zł

47,00 zł

 

amoniak

szt.

46,00 zł

54,00 zł

59,00 zł

 

azotany

szt.

40,00 zł

50,00 zł

56,00 zł

 

azotyny

szt.

39,00 zł

47,00 zł

52,00 zł

 

barwa

szt.

23,00 zł

27,00 zł

29,00 zł

 

chlor wolny

szt.

18,00 zł

22,00 zł

24,00 zł

 

glin

szt.

72,00 zł

81,00 zł

86,00 zł

 

indeks nadmanganianowy

szt.

56,00 zł

96,00 zł

120,00 zł

 

mangan

szt.

36,00 zł

44,00 zł

48,00 zł

 

mętność

szt.

35,00 zł

41,00 zł

45,00 zł

 

przewodność

szt.

36,00 zł

45,00 zł

50,00 zł

 

smak

szt.

11,00 zł

14,00 zł

17,00 zł

 

twardość ogólna

szt.

51,00 zł

59,00 zł

64,00 zł

 

zapach

szt.

11,00 zł

14,00 zł

17,00 zł

 

żelazo ogólne

szt.

35,00 zł

46,00 zł

52,00 zł

 

Dojazd do Klienta/transport próbek  (poza obszar Sochaczewa)

km

2,50 zł
Niewłaściwe przygotowanie miejsca/punktu pobrania próbki/brak możliwości pobrania próbki

szt.

40,00 złDo cen i stawek należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami .


*dla badań próbek dostarczonych po godz. 11 bez wcześniejszego ustalenia z laboratorium godziny dostarczenia próbki

**dla badań próbek dostarczonych po godz. 14 oraz w przypadku kontynuacji badań w dni wolne od pracy lub w terminach wyznaczonych (nałożonych) przez Klienta

*** dodatkowa jednorazowa dopłata równa 15 zł netto w przypadku realizacji usług laboratoryjnych w dni wolne od pracy

 

 

kontakt