przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
229564 odwiedzin

Usługi pobierania i badań wody

A A A

Laboratorium przyjmuje zlecenia pobierania i analizy próbek wody do spożycia przez ludzi w ramach monitoringu parametrów grupy A oraz parametrów grupy B zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) oraz inne badania wody, także z ujęć własnych.

W przypadku badań, których Laboratorium nie wykonuje, Laboratorium zapewnia podzlecanie badań kompetentnemu podwykonawcy, posiadającemu udokumentowany system jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzony przez Państwową Inspekcję Sanitarną oraz ważny certyfikat akredytacji w zakresie podzlecanych badań.


Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do siedziby Laboratorium przy Al. 600-lecia 69 w Sochaczewie, ewentualnie zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod nr tel. 696 099 895 lub mailowego: malgorzata.orzechowska@zwik.sochaczew.pl 


 

Przedmiot badań

Rodzaj pobrania lub badania

metoda

Woda do spożycia przez ludzi

Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych A

Metoda manualna 

PN-ISO 5667-5:2017-10

Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych A

Metoda manualna 

PN-EN ISO 19458:2007 z wyłączeniem punktów 4.4.3; 4.4.4.2; 4.4.5; 4.4.6

Barwa  A, Z

Zakres: (5 – 70) mg/l Pt

Metoda wizualna

PN-EN ISO 7887:2012 metoda D+Ap1:2015-06

Mętność A, Z

Zakres: (0,50 – 20) NTU

Metoda nefelometryczna 

PN-EN ISO 7027-1:2016-09

Stężenie azotanów A, Z

Zakres: (0,30 – 50) mg/l

Metoda spektrofotometryczna 

PN-82/C-04576.08

Stężenie azotynów  A, Z

Zakres: (0,030 – 2,0) mg/l

Metoda spektrofotometryczna

PN-EN 26777:1999

Stężenie jonu amonowego  A, Z

Zakres: (0,12 – 1,0) mg/l

Metoda spektrofotometryczna

PN-ISO 7150-1:2002

Stężenie manganu A, Z

Zakres: (0,030 – 1,0) mg/l

Metoda spektrofotometryczna 

PB-01 wydanie 6 z dnia 28.02.2019r. na podstawie testu Merck 114770

Stężenie chloru wolnego A, Z

Zakres: (0,08 – 1,00) mg/l

Metoda spektrofotometryczna 

PB-07 wydanie 1 z dnia 28.12.2009 r. na podstawie metodyki z odczynnikiem DPD

Indeks nadmanganianowy (utlenialność)  A, Z

Zakres: (0,6 – 10) mg/l O2

Metoda miareczkowa

PN-EN ISO 8467:2001 

Stężenie glinu A, Z

Zakres: (0,05 – 0,4) mg/l

Metoda spektrofotometryczna 

PB-16 wydanie 2 z dnia 31.05.2013 r. na podstawie testu Hach Lange LCK 301

Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (twardość ogólna) A, Z

Zakres: (18 – 500) mg/l CaCO3

Metoda miareczkowa 

PN-ISO 6059:1999

Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C i 36 °C A,Z

Metoda płytkowa (posiew wgłębny) 

PN-EN ISO 6222:2004

Najbardziej prawdopodobna liczba enterokoków kałowych A,Z

Metoda NPL 

PB-19 wydanie 3 z dnia 27.02.2019r. na podstawie testu Idexx 
Enterolert-DW

Liczba enterokoków kałowych A,Z

Metoda filtracji membranowej

PN-EN ISO 7899-2:2004

Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli i Escherichia coli  A,Z

Metoda NPL (test Colilert)

PN-EN ISO 9308-2:2014-06

Smak Z

PN-72/C-04557

Zapach Z

PN-72/C-04557

pH  A, Z

Zakres: 2,0 – 11,0

Metoda potencjometryczna

PN-EN ISO 10523:2012

Przewodność elektryczna właściwa  A, Z

Zakres: (80 – 13000) µS/cm

Metoda konduktometryczna

PN-EN 27888:1999

Stężenie chlorków  A, Z

Zakres: (10,0 – 400) mg/l

Metoda miareczkowa

PN-ISO 9297:1994

Stężenie żelaza  A, Z

Zakres: (0,050 – 5,00) mg/l

Metoda spektrofotometryczna

PN-ISO 6332:2001 p. 7.1.1 +Ap1:2016-06

Woda z kąpielisk

 

Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych A,Z

Metoda manualna 

PN-EN ISO 19458:2007 z wyłączeniem punktów 4.4.3; 4.4.4.2; 4.4.5; 4.4.6

Obecność i liczba enterokoków kałowych A,Z

Metoda filtracji membranowej

PN-EN ISO 7899-2:2004

Najbardziej prawdopodobna liczba Escherichia coli  A,Z

Metoda zminiaturyzowana (NPL)

PN-EN ISO 9308-3:2002

A – metoda akredytowana (akredytacja nr AB 1117)

Z – metoda zatwierdzona przez PPIS w Sochaczewie (decyzja nr 2 z dnia 12.11.2020r.)

 

Wykaz i koszt badań, których wyniki mają posłużyć do oceny jakości wody do spożycia użytkowanej w działalności gospodarczej (nowo otwieranej lub istniejącej) na terenie miasta Sochaczew (dotyczy wyników badań przekazywanych do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sochaczewie).

wykaz badań wody z wodociągu miejskiego

(metody badań akredytowane, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną; metoda pobierania próbek akredytowana)

koszt badań
1 próbki

1.  liczba bakterii grupy coli

2.  liczba Escherichia coli

3.  liczba enterokoków kałowych

4.  ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C

210 zł netto
(+ 23% VAT)

pobranie próbki wody przez uprawnionego do pobierania próbek przedstawiciela Laboratorium Wodno-Ściekowego „ZWiK-Sochaczew” Sp. z o.o.

 

wykaz badań wody z wodociągu miejskiego

(metody akredytowane, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną)

koszt badań
1 próbki

1.  liczba bakterii grupy coli

2.  liczba Escherichia coli

3.  liczba enterokoków kałowych

4.  ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C

174 zł netto
(+ 23% VAT)

próbka wody pobrana przez Klienta i dostarczona do Laboratorium

UWAGA: wyniki badań próbki pobranej przez Klienta mogą zostać uznane przez organ nadzorujący za niewiarygodne, ponieważ zgodnie z przepisami prawa*, pobieranie próbek może być realizowane wyłącznie przez osoby przeszkolone do pobierania próbek wody przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i posiadające aktualne zaświadczenie lub certyfikat albo zatrudnione w laboratorium, które uzyskało certyfikat w zakresie pobierania próbek wody.

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017 r.

wykaz badań wody z ujęcia własnego

(metody badań akredytowane, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną; metoda pobierania próbek akredytowana)

koszt badań
1 próbki

1.  liczba bakterii grupy coli

2.  liczba Escherichia coli

3.  liczba enterokoków kałowych

4.  ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C

5.  barwa

6.  mętność

7.  pH

8.  przewodność elektryczna właściwa

9.  zapach

10.smak

11.jon amonowy

12.azotany

13.azotyny

14.mangan

15.żelazo ogólne

16.twardość ogólna

17.indeks nadmanganianowy jako utlenialność z KMnO4

659 zł netto
(+ 23% VAT)

pobranie próbki wody przez uprawnionego do pobierania próbek przedstawiciela Laboratorium Wodno-Ściekowego „ZWiK-Sochaczew” Sp. z o.o.

 

wykaz badań wody z ujęcia własnego

(metody badań akredytowane, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną)

koszt badań
1 próbki

1.  liczba bakterii grupy coli

2.  liczba Escherichia coli

3.  liczba enterokoków kałowych

4.  ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C

5.  barwa

6.  mętność

7.  pH

8.  przewodność elektryczna właściwa

9.  zapach

10.smak

11.jon amonowy

12.azotany

13.azotyny

14.mangan

15.żelazo ogólne

16.twardość ogólna

17.indeks nadmanganianowy jako utlenialność z KMnO4

619 zł netto
(+ 23% VAT)

próbka wody pobrana przez Klienta i dostarczona do Laboratorium

UWAGA: wyniki badań próbki pobranej przez Klienta mogą zostać uznane przez organ nadzorujący za niewiarygodne, ponieważ zgodnie z przepisami prawa*, pobieranie próbek może być realizowane wyłącznie przez osoby przeszkolone do pobierania próbek wody przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i posiadające aktualne zaświadczenie lub certyfikat albo zatrudnione w laboratorium, które uzyskało certyfikat w zakresie pobierania próbek wody.

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017 r.

Cennik jednostkowych usług laboratoryjnych dostępny jest w siedzibie laboratorium.


Zlecenia są realizowane w dni robocze po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 696099895 lub osobistą wizytę w Laboratorium (Al. 600-lecia 69, Sochaczew) w celu umówienia terminu pobrania próbki.

Zapewniamy krótkie terminy realizacji zleceń!


Klientom samodzielnie pobierającym próbki zalecamy zapoznanie się z poniższymi instrukcjami.

 

Personel Laboratorium służy pomocą w kwestii objaśnienia sposobu pobrania próbki oraz uzupełnienia protokołu pobrania próbki.


Wytyczne dotyczące pobrania próbki wody do badań fizykochemicznych

I-08 Pobieranie przez Klienta próbek wody do badań fizykochemicznych.pdf


Wytyczne dotyczące pobrania próbki wody do badań mikrobiologicznych

I-09 Pobieranie przez Klienta próbek wody do badań mikrobiologicznych.pdf


 

Protokół z pobrania próbki przez Klienta

PROTOKÓŁ Z POBRANIA PRÓBKI PRZEZ KLIENTA 2018.pdf


Formularze pomocne w przesłaniu zapytania ofertowego lub zlecenia

F-06-PO-02 zapytanie ofertowe wyd. 3.pdfF-07-PO-02 zlecenie Klienta wyd. 3.pdf

kontakt