przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
256156 odwiedzin

Funkcjonowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

A A A

Funkcjonowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności w „ZWiK-Sochaczew” Sp. z o.o.

Zgodnie z wytycznymi normy ISO 22000:2018 ustanowiono Kodeks Dobrej Praktyki Produkcyjnej. Celem opracowanego Kodeksu jest zapewnienie, że proces poboru, uzdatniania i dystrybucji wody w przedsiębiorstwie odbywa się w możliwie najlepszych warunkach higienicznych czyli w sposób zapewniający dostarczenie odbiorcom wody o odpowiedniej jakości.

Kodeks Dobrej Praktyki Produkcyjnej jest dokumentem wewnętrznym „ZWiK – Sochaczew” Sp. z o. o. i  został opracowany na podstawie wytycznych zawartych w:

Codex Alimentarius,

- Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2006 nr 171 poz. 1225).

- Ustawie z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 21, poz. 105).

Kodeks Dobrej Praktyki Produkcyjnej dotyczy wszystkich obszarów objętych Systemem  Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgodnym z wytycznymi ISO 22000 związanych z poborem, uzdatnianiem i dystrybucją wody wodociągowej (studnie, budynki, instalacje), a także wszystkich pracowników zatrudnionych w Spółce przy procesach poboru, uzdatniania i dystrybucji wody.

Wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni i zapoznali się z wymaganiami, które są zobowiązani spełniać, nałożonymi przez funkcjonujący w Spółce Kodeks Dobrej Praktyki Produkcyjnej. Celem stałego przypominania w/w wymagań odbywają się systematyczne szkolenia przypominające wytyczne kodeksu.

Kodeks Dobrej Praktyki Produkcyjnej jest podstawą dla wdrożenia i funkcjonowania systemu HACCP w „ZWiK – Sochaczew” Sp. z o. o..

Obiekty Spółki w których odbywają się procesy związane z ujmowaniem, uzdatnianiem i wysyłaniem wody pitnej do sieci to n/w Stacje Uzdatniania Wody i Pompownia:

- SUW Płocka zlokalizowana przy ul.  Płockiej 1 w Sochaczewie,

- SUW Chodaków zlokalizowana przy ul. Wiskozowej 10 w Sochaczewie,

- SUW Konary zlokalizowana w miejscowości Konary 63 gm. Brochów,

- Pompownia Mickiewicza zlokalizowana przy ul. Broniewskiego 1 w Sochaczewie.

Stacje Uzdatniania Wody objęte są ciągłym nadzorem prowadzonym przez Pracowników „ZWiK – Sochaczew” Sp. z o.o. obecnych na terenie SUW całą dobę.

Pod nadzorem znajdują się również studnie głębinowe, których lokalizacja określona jest w pozwoleniu wodnoprawnym. Studnie znajdują się na terenie ogrodzonym. Żeliwne włazy do studni zabezpieczone są  przed niezamierzonym otwarciem za pomocą żeliwnych zasuw zamykanych na kłódki. Ponadto pracownicy Spółki monitorują stan zabezpieczenia włazów do studni. W razie stwierdzenia uszkodzenia zabezpieczeń lub otwarcia włazu podejmowane są działania zgodne z procedurą Gotowość i Reakcja w Sytuacjach  Kryzysowych.

Teren na którym zlokalizowane są Stacje Uzdatniania Wody, pompownia i studnie głębinowe zabezpieczony jest przed wstępem na teren osób postronnych i zwierząt.

Budynki i pomieszczenia SUW oraz pompowni znajdują się w odpowiednim stanie technicznym. Stosowane urządzenia odpowiednio zabezpieczają proces poboru, uzdatniania i dystrybucji wody przed wpływem warunków zewnętrznych. Budynki i pomieszczenia mają odpowiednią powierzchnię, niezbędną do instalacji urządzeń do realizacji procesów technologicznych. Wewnątrz budynków są zapewnione podstawowe media umożliwiające pracę zgodnie z wytycznymi BHP. Budynki są utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym, a tam gdzie to konieczne, natychmiast przeprowadzane są naprawy i remonty.

Na terenie SUW i pompowni wydzielone są odpowiednie pomieszczenia socjalne: szatnie oraz toalety dla pracowników. Wszystkie powierzchnie w halach uzdatniania wody i pompowni są wykonane w sposób umożliwiający przeprowadzenie prac porządkowych. Zewnętrzne konstrukcje budynków w których znajdują się Stacje Uzdatniania Wody i Pompownia oraz studnie głębinowe uniemożliwiają dostęp ptaków, gryzoni i innych zwierząt do pomieszczeń i obszarów związanych z wydobyciem, uzdatnianiem i dystrybucją wody. Ponadto, „ZWiK – Sochaczew” Sp. z o.o. współpracuje z firmą zwalczająca szkodniki, która monitoruje i zwalcza obecność szkodników na terenach SUW.

Rurociąg doprowadzający wodę ze studni do SUW oraz rury wodociągowe są w dobrym stanie technicznym i poddawane są okresowym zabiegom czyszczenia zgodnie z harmonogramem płukania rurociągów i/lub procesowi dezynfekcji. Sieć wodociągowa wykonana jest z rur żeliwnych w dobrym stanie technicznym oraz rur z tworzyw sztucznych.

Woda surowa i woda uzdatniona magazynowana jest w zbiornikach, których warstwa kontaktująca się z wodą wykonana jest z materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, spełniających wymagania rozporządzeń i dyrektyw Unii Europejskiej. Okresowo prowadzona jest ocena stanu zbiorników. W przypadku stwierdzenia osadów lub uszkodzeń powłoki, przeprowadzane są prace remontowe lub dokładne mycie zbiorników.

Stan infrastruktury (urządzenia, sieć wodociągowa) wykorzystywanej podczas poboru, uzdatniania i dystrybucji wody nadzorowany jest okresowo pod kątem stanu technicznego. Sieć wodociągowa jest podawana zabiegom płukania i dezynfekcji w celu zapewnienia jak najwyższej jakości wody oraz okresowym przeglądom i remontom.

Starosta Sochaczewski udzielił „ZWiK – Sochaczew” Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody. W celu spełnienia warunków pozwolenia wodnoprawnego prowadzone są następujące działania:

  • nie przekracza się wymienionych w pozwoleniu wydajności eksploatacyjnej studni;
  • eksploatacja studni prowadzona jest zgodnie z zaleceniami zatwierdzonych dokumentów hydrogeologicznych;
  • prowadzona jest oszczędna gospodarka wodna, a woda pobierana jest w ilościach zgodnych z faktycznym zapotrzebowaniem;
  • prowadzona jest systematyczna kontrola pobieranej wody (zapisy wskazań wodomierza);
  • prowadzona jest kontrola jakości wody zgodnie z zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz wewnętrznymi wytycznymi Spółki;
  • nadzorowany jest stan techniczny urządzeń do poboru, gromadzenia i rozprowadzania wody;
  • w sposób systematyczny prowadzone są konserwacje i remonty urządzeń oraz instalacji wodnej.
kontakt