przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
266285 odwiedzin

RODO

A A A

Szanowni Klienci,

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, iż  administratorem Państwa danych osobowych jest "Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew" Sp. z o.o. (dalej ZWIK) ul. Rozlazłowska 7, 96-500 Sochaczew.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 2018 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Marcina Cichockiego z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iodo@zwik.sochaczew.pl, tel. (46)8628230 wew 22 lub listownie „Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp.  z o. o. ul Rozlazłowska 7, 96-500 Sochaczew

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I OKRESY ICH PRZECHOWYWANIA

1. Realizacja umowy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

2. Określanie zużycia wody i produkcji ścieków:

a) ustalanie stanu zużycia wody i produkcji ścieków przez inkasentów,

b) przesyłanie informacji na temat zużycia wody i produkcji ścieków przez inkasentów,

c) pobieranie i przygotowanie danych spływających z radiowych liczników zużycia wody i produkcji ścieków.

3. Obsługa księgowa, rozliczenia i windykacja:

a) wystawianie faktur przez dział księgowy i inkasentów,

b) dostarczanie faktur do odbiorców,

c) obsługa płatności – przyjmowanie płatności przez inkasentów, przyjmowanie płatności w kasie, przyjmowanie płatności online,

d) rozliczanie zaległych faktur,

e) obsługa windykacyjna (wysyłanie wezwań do zapłaty, kontakt telefoniczny, prowadzenie postępowań.

4. Obsługa awarii i zleceń

5. Obsługa nowych przyłączy wodnych i kanalizacyjnych.

6. Obsługa związana z innymi procesami:

a) z procesami obsługi klienta,

b) realizacji usług objętych umową na zaopatrzenie w wodę i umową na odprowadzanie ścieków,

c)  archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem ZWiK,

d) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem ZWIK .

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PODANIA DANYCH

Wymogiem zawarcia umowy z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dane przetwarzane przez Administratora, są to dane identyfikujące osobę:

 • imię i nazwisko,
 • PESEL,
 • adres zamieszkania,
 • adres do korespondencji,
 • numer telefonu stacjonarnego,
 • numer telefonu komórkowego,
 • adres email.

PODMIOTY, KTÓRYM DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ UDOSTĘPNIANE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których  jest do tego zobowiązany na mocy obowiązujących przepisów, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych przepisami prawa, lub korzystamy przypadku korzystania z usług podmiotów wspierających ZWIK, np. przedsiębiorców zapewniających hosting naszych serwisów, wsparcie utrzymania oprogramowania.

INFORMUJEMY, ŻE MA PANI/PAN PRAWO DO:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

c) żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

d) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,

f) przenoszenia swoich danych osobowych,

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

WYCOFANIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.

OKRES PRZEZ KTÓRY DANE BĘDĄ PRZETRZYMYWANE

1) Dane konieczne do realizacji umowy, czyli realizacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, będą przechowywane przez okres 10 lat od momentu zakończenia świadczenia usług

2) Przez okres 10 lat w związku z czynnościami z rozpatrywaniem roszczeń odszkodowawczych przez Spółkę, od momentu złożenia wniosku

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

kontakt