Sobota, 30 września 2023
Imieniny: Wera, Zofia, Honoriusz
pochmurno
18°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz
Powróć do: strona główna

Przetargi


 

Sochaczew 21.08.2023r

Rada Nadzorcza „Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o.  zaprasza biegłych rewidentów do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2023 i 2024 rok.

Warunki przeprowadzenia badania:

Określenie firmy i siedziby Spółki: „Zakład Wodociągów i Kanalizacji-Sochaczew” Sp. z o.o., ul. Rozlazłowska 7, 96-500 Sochaczew.
Miejsce przeprowadzenia badania: siedziba Spółki
Oczekiwany termin przeprowadzenia badania:
Wstępne do 15.12.2023 r. za 2023 rok i do 16.12.2024 r. za 2024 rok
Ostateczne wraz z opinią i raportem do 31.03.2024 r.  za 2023 rok i do 31.03.2025 r. za 2024 r.
Regulamin wyboru oferty na badanie sprawozdania finansowego zamieszczono na stronie internetowej: https://zwik.sochaczew.pl w zakładce „Regulaminy”
Informacja o Spółce za 2022 rok

Przychody : 18 875 810,57 zł

Suma bilansowa 100 501 116,30 zł

Ilość zatrudnionych: 67 osób

Termin inwentaryzacji:

Kasa oraz środki trwałe w budowie na dzień 31.12.2023 r.

Należności i magazyn na dzień 30.11.2023 r.

Środki trwałe i wyposażenie na dzień 30.11.2023 r.

Kryteria oceny ofert opisano w regulaminie wyboru ofert

Oferta winna zawierać:

1/Dane podmiotu badającego, w tym :

-aktualny odpis właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

-wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,

-opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

-oświadczenie o niezaleganiu  w opłacaniu podatków oraz o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia  zdrowotne i społeczne,

-oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o niezależności od badanej jednostki.

-wykaz 10 podmiotów na rzecz których oferent lub biegły wskazany przez oferenta do wykonania badania, świadczył usługi w okresie ostatnich 5 lata wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających należyte wykonanie minimum 3 z wskazanych usług.

-oświadczenie, że podmiot jest w stanie wyznaczyć do przeprowadzenia badania osobę, która badała sprawozdania w branży wodociągowo-kanalizacyjnej, wraz z wykazem badanych przez tę osobę jednostek z okresu 5 lat.

-warunki realizacji umowy.

-prezentacja osób wyznaczonych do przeprowadzenia badania, wraz z potwierdzeniem ich kompetencji.

-Oświadczenie o nie podleganiu wykonawcy wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia w oparciu o przepisy  art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (.tj. Dz. U. 2023 poz. 1497).

Każdorazowo z tytułu badania sprawozdania za jeden rok obrachunkowy Zamawiający dopuszcza płatności w dwóch transzach: pierwsza płatność w wysokości 30 % zostanie uregulowana po wykonaniu badania wstępnego, płatności końcowej dokonamy po przedłożeniu kompletnego sprawozdania Biegłego Rewidenta z przeprowadzonego badania.  Termin płatności za wykonanie usługi wynosić będzie do 14 dni od dnia otrzymania faktury.  

Zamknięte  oferty należy składać pod adresem: „Zakład Wodociągów i Kanalizacji-Sochaczew” Sp. z o.o., ul. Rozlazłowska 7, 96-500 Sochaczew do dnia 15 września 2023 r. " oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2023-24". Datą decydującą o złożeniu oferty jest data wpływu do sekretariatu ZWiK-Sochaczew Sp.z o.o. OFERTY NIEKOMPLETNE lub nie zgodne z wyżej wymienionymi kryteriami nie będą brane pod uwagę.

Biegły_rewident_2023_i_2024_-_OGŁOSZENIE_ZWiK

zasady_wyboru_biegłego

 

 

 

 


Sochaczew, dn. 28 czerwca 2023 r.

Zapytanie ofertowe

Dotyczy: Opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie nowej studni głębinowej na terenie dz. nr ew. 112 lub 110/4 i likwidację studni awaryjnej 8a na terenie dz. nr ew. 19 obręb Konary-Łęg (0014) wchodzących w skład ujęcia wody „Wólka Smolana – Konary”  Gmina Brochów. 

 

I.        ZAMAWIAJĄCY 

„Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew”  Sp. z o.o.

ul. Rozlazłowska 7, 96-500 Sochaczew

NIP: 837-16-66-938, REGON: 015625292, KRS: 0000191418

 

II.      TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone w drodze zapytania ofertowego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w „Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o.                 dla zamówień o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł .

 

III.    Opis przedmiotu zamówienia

1.       Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie nowej studni głębinowej na terenie dz. nr ew. 112 lub 110/4 i likwidację studni awaryjnej 8a na terenie dz. nr ew. 19 obręb Konary-Łęg (0014) wchodzących w skład ujęcia wody „Wólka Smolana – Konary”  Gmina Brochów”. Do zadań Wykonawcy należy:

a)      opracowanie projektu robót geologicznych na budowę nowego odwiertu studziennego St. II, na terenie dz. nr ew. 112 lub 110/4 oraz likwidację istniejącej studni awaryjnej 8a, usytuowanej na terenie dz. nr ew. 19, wchodzącej w skład ujęcia wody „Wólka Smolana – Konary”, zgodnie z wymaganiami prawa oraz z uwzględnieniem warunków zawartych w uzyskanych opiniach          i uzgodnieniach, jak również w wymaganiach Zamawiającego.

b)      dokumentacja i opracowania muszą spełniać wymagania: 

- Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2023 r. poz. 633)

- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1696 z późn. zm.)

- Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2625z późn. zm.)

- innych przepisów prawa we wskazanym zakresie, niezbędnych do opracowania kompletnej dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia. 

c)       w przypadku, gdy w celu realizacji przedmiotu zamówienia zastosowanie będą miały przepisy ustawy Prawo budowlane, Wykonawca zobowiązany jest je stosować tak, aby przekazany Zamawiającemu przedmiot zamówienia zapewnił możliwość wykonania odwiertu zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.  

d)      wszelkie  niezbędne  materiały  wyjściowe  do  sporządzenia  projektów (m.in. wypis 
z rejestru gruntów, mapy) Wykonawca  uzyskać  musi  we własnym zakresie i na własny koszt.

e)      Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie niezbędne warunki, zgody i decyzje oraz uzgodnienia branżowe, w tym m.in. decyzję zatwierdzającą opracowany projekt prac geologicznych przez organ administracji geologicznej, także w imieniu Zamawiającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. 

f)       w oparciu o przygotowaną dokumentację projektową Wykonawca zobowiązany jest opracować operat wodnoprawny wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na realizację  projektowanego odwiertu St. II i likwidację studni St. .8a 

g)      Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:

·         kompletny projekt robót geologicznych zatwierdzony przez organ administracji geologicznej i  zaopiniowany przez organ, o którym mowa w art. 80 ust. 5 ustawy Prawo geologiczne i górnicze wraz z kompletem pozwoleń - 4 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na nośniku CD/DVD w formacie pdf, doc i dwg;

·         operat wodnoprawny – 2 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na nośniku CD/DVD w formacie pdf, doc;

·         kosztorys ofertowy, inwestorski i przedmiar robót  - 2 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na nośniku CD/DVD w formacie PDF i .ath,

·         specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na nośniku CD/DVD w formacie edytowalnym doc 
i w PDF, 

Zamawiający  udostępni  wszelkie  posiadane materiały  dot.  istniejącego ujęcia wody,  m.in.  aktualne  pozwolenia  wodnoprawne  na  pobór  wody, ustanowienie stref ochronnych oraz operaty wodnoprawne. Zamawiający udostępni ww. dokumentację do wglądu w siedzibie Zamawiającego, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Panem Michałem Łukawskim po. Mistrza ds. Produkcji Wody tel. 696 056 278 lub Kierownikiem Działu Technicznego Panem  Adamem Pawłowskim tel. 668-629-254

2.         Lokalizacja studni w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. Preferowana lokalizacja to teren działki nr ew. 110/4,  a w przypadku braku możliwości technicznych na terenie dz. nr ew. 112 na której zlokalizowana jest pracująca studnia 2c. Studnia St. II będzie odwiertem awaryjnym, na wypadek utraty właściwości użytkowych studni 2c (rok wykonania 1987, filtr stalowy, wydajność ekslploatacyjna Q eksplo. = 90 m3/godz.). 

3.         Preferowane założenia projektowe dla nowego otworu:

a) projektowana wydajność studni ok. 100 m3/godz.   

a)      preferowaną metodą jest wiercenie udarowe o średnicy początkowej Ø508 mm 
i końcowej Ø457 mm, filtr szczelinowy PVC.

b)      preferowane jest ponowne wykorzystanie obudowy studni nr 8a jako obudowę dla nowego odwiertu.

4.       Wszystkie dokumenty powinien opracować biegły ekspert z kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem oraz wykształceniem odpowiednim do funkcji, jakie zostało mu powierzone.

5.       Charakterystyka istniejącej studni 8a usytuowanej na terenie dz.nr ew. 19:

-Studnia awaryjna

- głębokość - 37,4,0m

- wydajność eksploatacyjna Q ekspl = 39,0 m3/h przy depresji S=2,6 m

8.         Wykonawca zobowiązuje się do rzetelnego i terminowego wykonywania powierzonych prac zgodnie z przepisami prawa oraz zaleceniami Zamawiającego.

9.         Zamawiający sugeruje wykonanie wizji lokalnej przed sporządzeniem oferty w celu uzyskania pełnej wiedzy na temat przedmiotu zamówienia oraz w celu zapoznania się z dokumentacją znajdująca się w zasobach „ZWiK-Sochaczew” Sp. z o.o. Wizja ma charakter fakultatywny, wykonanie bądź brak wizji lokalnej nie będzie miało wpływu na wynik postępowania ofertowego.  

10.     Termin wykonania przedmiotu zamówienia – 4 miesiące od dnia podpisania umowy

11.     Termin płatności: 14 dni od momentu otrzymania faktury. Podstawę wystawienia faktury stanowi protokół przekazania  kompletnej dokumentacji podpisany przez obie strony.

12.     Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

13.     Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

14.     Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

15.     O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się wykonawcy  podlegający wykluczeniu  w oparciu o art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2023 poz. 129).

 

IV.    TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 4 miesięcy od daty podpisania umowy. 

 

V.      WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

a)      Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania,

b)      Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia,

c)       Dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

VI.    OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być:

- sporządzona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia, 

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

VII.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.       Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: adam.pawlowski@zwik.sochaczew.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres:
ul. Rozlazłowska 7, 96-500 Sochaczew do dnia  28 lipca 2023 r. do godziny 12:00.

2.       Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

VIII.    KRYTERIA OCENY OFERT

1.       Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Łączna wartość oferty brutto – 100 %

2.       Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta przedstawiająca najniższą cenę ofertową brutto za realizację całego zamówienia. 

3.       Cena określona w formularzu ofertowym stanowi wynagrodzenie ryczałtowe i powinna uwzględniać wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

IX.         TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Ustala się 30 dniowy termin związania złożoną ofertą, liczony od ostatecznego terminu składania ofert.

 

X.           DODATKOWE INFORMACJE

1.       Zamawiający wymaga aby Wykonawca zawarł z nim umowę o treści zgodnej z załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania.

2.       Złożenie jednej   ważnej oferty, upoważnia  Zamawiającego do dokonania wyboru Wykonawcy.

3.       Zamawiający zastrzega, że może nie wybrać żadnej oferty lub zamknąć postępowanie bez podania przyczyn.

4.       Zamawiający zastrzega, że treść ogłoszenia oraz  warunki określone w zaproszeniu do składania ofert mogą zostać zmienione, o czym  zostanie przekazana informacja w sposób analogiczny do przedmiotowego zapytania.

5.       Oferta złożona w toku przedmiotowego postępowania przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy postępowanie zostało zamknięte bez wybrania którejkolwiek z ofert.

6.       Organizator  niezwłocznie powiadomi uczestników postępowania o jego wyniku albo 
o zamknięciu bez dokonania wyboru.

7.       Dodatkowych informacji udziela 

- Michał Łukawski po. Mistrza ds. Produkcji Wody email:  michal.lukawski@zwik.sochaczew.pl,   

tel. 696 056 278

- Adam Pawłowski Kierownik Działu Technicznego email: adam.pawlowski@zwik.sochaczew.pl                

tel. 66t-629-254

Zapytanie_ofertowe_studnia_St-_II 

 


Sochaczew, dn. 28 czerwca 2023 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE KOMUNLANYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH WYTWORZONYCH W MIEJSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SOCHACZEWIE (ZP.4.06.2023)
Prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w „Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji  – Sochaczew” Sp. z o.o.


1.    Zamawiający:
„Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o.
Ul. Rozlazłowska 7
96-500 Sochaczew
NIP: 837-16-66-938
REGON: 015625292
Tel. (46) 862-82-30, fax (22) 112 12 40
http://zwik.sochaczew.pl/
zwik@zwik.sochaczew.pl 
2.    Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.
3.    Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://zwik.sochaczew.pl/ w zakładce PRZETARGI. 
4.    Przedmiot zamówienia: 
Wspólny słownik zamówień (CPV): 
90513600-2 - Usługi usuwania osadów 
90513700-3 - Usługi transportu osadów
90513800-4 - Usługi obróbki osadów
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 powstałych na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Sochaczewie z zachowaniem wymogów określonych w przepisach prawa, w tym:
- Ustawa o odpadach z dn. 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz.U. 2022 poz. 699 z późn. zm.);
- Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dn. 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2556 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 07 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz. U. 2016 poz. 1742).
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje kompleksową usługę odbioru, transportu i zagospodarowania osadów ściekowych w ilości do 250 ton osadu ściekowego uwodnionego. Podana ilość jest szacunkowa. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowego bez możliwości zgłaszania roszczeń wobec Zamawiającego z tego tytułu. Jakość osadu podlegającego odbiorowi określona została w sprawozdaniu z badań stanowiącym załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Komunalne osady ściekowe wytworzone w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Sochaczewie magazynowane są luzem pod wiatą. Zamawiający nie zapewnia załadunku osadów. Wykonawca zobowiązany jest załadować osad we własnym zakresie. Odbiór, transport i zagospodarowanie osadów będą realizowane sukcesywnie w ilościach i terminach zgłoszonych przez Zamawiającego w dniach od poniedziałku do piątku. Każdorazowy odbiór komunalnych osadów ściekowych realizowany jest na podstawie wygenerowanych kart przekazania odpadów. Potwierdzenie odbioru będzie się odbywało w oparciu o wystawioną kartę przekazania odpadu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Zamawiający nie dopuszcza odzysku przedmiotowych osadów ściekowych, polegającego na ich stosowaniu w zakresie wymienionym w art. 96 ust. 1 pkt. 1-5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz.U. 2021 poz. 779 z późn. zm.). Każdorazowo Wykonawca przejmujący odpad do zagospodarowania zobowiązany jest dokonać ważenia ilości odebranego osadu na wadze Zamawiającego zamontowanej na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków. Wykonawca zostanie obciążony kosztami ważenia osadu zgodnie z cennikiem Zamawiającego, obowiązującym w dniu ważenia. Sprzęt używany podczas świadczenia usług musi być szczelny (nie powodujący wycieków) oraz musi posiadać ładowność i wytrzymałość przystosowaną do wywozu osadów. Za transport oraz zagospodarowanie odebranych osadów zgodnie ze sposobem wskazanym w ofercie odpowiada Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia utrzymania stanu nawierzchni dróg (zakładowych i publicznych) pod względem czystości w czasie trwania usługi. Osady mają być transportowane i zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie prawa ochrony środowiska. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno-prawną za skutki ewentualnych wypadków podczas wywozu oraz naruszeń obowiązujących przepisów prawa.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia podwykonawcom prac związanych z zagospodarowaniem (odzysk lub unieszkodliwianie) osadów. 
5.    Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6.    Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7.    Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie przez okres 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy r.
8.    Warunki udziału w postępowaniu: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania w zakresie: 
Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień jeżeli: 
- posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w  art. 49 ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2022 r. Poz. 699 z późn. zm.), prowadzonego przez właściwego miejscowo Marszałka Województwa, w tym m.in. w związku z art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b ww. ustawy w zakresie transportu odpadów,
- Wykonawca udokumentuje posiadanie aktualnego zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie komunalnych osadów ściekowych wydanego na podstawie Ustawy o odpadach przez właściwy organ;
- Jeżeli w wyniku przetwarzania komunalnych osadów ściekowych powstaje produkt w myśl ustawy z dnia 10 lipca 2007r. o nawozach i nawożeniu (t.j. Dz.U. 2023 poz. 569) Wykonawca musi posiadać decyzje Ministra Rolnictwa zezwalającą na wprowadzenie produktu do obrotu.
-  Jeżeli w wyniku przetwarzania powstają produkty, które nie będą wprowadzane do gleby, Wykonawca musi posiadać dokumenty, na podstawie których zostały one wprowadzone do obrotu.
Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia: 
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej dwie usługi, których przedmiotem jest zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych w ilości minimum 250 ton każda.
Dysponują lub będą dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
W tym zakresie Zamawiający nie wymaga wykazania spełnienia przez Wykonawcę żadnego odrębnego warunku.
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 100 000 zł (słownie: sto tysięcy zł 00/100).
Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych w postępowaniu, a wymaganych przez Zamawiającego w punkcie VII specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ocena ofert w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie oparta na ocenie spełniania przez Wykonawców wszystkich kryteriów określonych w niniejszej SIWZ na zasadzie „spełnia / nie spełnia", tzn. każdy z Wykonawców musi spełniać wszystkie enumeratywnie wymienione warunki pod rygorem odrzucenia oferty lub wykluczenia Wykonawcy.
9.    Wadium: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.
10.    Kryteria oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: Cena ofertowa - 100%.
11.    Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, „ZWiK -  Sochaczew” Sp. z o.o. ul. Rozlazłowska 7. Termin składania ofert upływa dnia  06 lipca 2023 r. o godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania ofert  o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego.
12.    Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Ogłoszenie_-_odbiór_i_zagospodarowanie_komunalnych_osadów_ściekowych_(ZP-4-06-2023) 

SIWZ_-_odbiór_i_zagospodarowanie_komunalnych_osadów_ściekowych_(ZP-4-06-2023) 

Załączniki_w_wersji_edytowalnej_-_odbiór_i_zagospodarowanie_komunalnych_osadów_ściekowych_(ZP-4-06-2023) 

Wyjasnienia_treści_SIWZ_-_odbiór_i_zagospodarowanie_komunalnych_osadów_ściekowych_(ZP-4-06-2023) 

Zawiadomienie_o_zmianie_terminu_składania_ofert_-_Odbiór_i_zagospodarowanie_komunalnych_osadów_ściekowych_(ZP-4-06-2023) 

Informacja_z_otwarcia_ofert_-_Odbiór_i_zagospodarowanie_komunalnych_osadów_ściekowych_(ZP-4-06-2023) 

Zawiadomienie_o_wyniku_postępowania_-_odbiór_i_zagospodarowanie_komunalnych_osadów_ściekowych_(ZP-4-06-2023)  

 

 


 

Sochaczew, dn. 16 czerwca 2023 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Sukcesywna dostawamateriałów i armatury wodociągowo-kanalizacyjnych na potrzeby "Zakładu Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew" Sp. z o.o. – ZP.3.06.2023

Prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w „Zakładzie Wodociągów    i Kanalizacji  – Sochaczew” Sp. z o.o.

1. Zamawiający:

„Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o.

Ul. Rozlazłowska 7

96-500 Sochaczew

NIP: 837-16-66-938

REGON: 015625292

Tel. (46) 862-82-30, fax (22) 112 12 40

http://zwik.sochaczew.pl/ 

zwik@zwik.sochaczew.pl

2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://zwik.sochaczew.pl/ w zakładce PRZETARGI.

 

4.  Przedmiot zamówienia:

Wspólny słownik zamówień (CPV):

44163000-0        Rury i osprzęt

44470000-5        Wyroby z żeliwa

42131000-6        Krany, kurki i zawory

44167110-2        Kołnierze

42 131160-5      Hydranty

42131230-7        Zawory zasuwowe

 

      Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów i armatury wodociągowo-kanalizacyjnych na potrzeby „Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zestawienie materiałów i armatury, wraz z ilościami oraz specyfikację materiałową i wymagania dla oferowanych materiałów i armatury) przedstawia załącznik nr 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu dostawy poszczególnych materiałów i armatury określonych w załączniku nr 8 do specyfikacji według jego rzeczywistych potrzeb, bez możliwości zgłaszania roszczeń wobec Zamawiającego z tego tytułu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych poszczególnych materiałów i armatury (zwiększenia i zmniejszenia ilości) określonych zgodnie z formularzem cenowym i wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia przy zachowaniu cen jednostkowych zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnej łącznej wartości przedmiotu zamówienia określonej w formularzu ofertowym, bez możliwości zgłaszania roszczeń wobec Zamawiającego z tego tytułu. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego w oparciu o zlecenia cząstkowe składane telefonicznie lub mailowo. Zamówienia cząstkowe realizowane będą w terminie do 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Materiały i armatura wodociągowo - kanalizacyjne muszą być nowe i dobrej jakości. Wykonawca jest zobowiązany udzielić co najmniej 12-miesięcznej gwarancji jakości na dostarczony towar. Wszystkie materiały i armatura powinny posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie    do    obrotu    i    powszechnego    stosowania    w    budownictwie (certyfikaty,  aprobaty  techniczne)  oraz  atesty  higieniczne  PZH  w  przypadku części, które będą miały kontakt z wodą pitną. Materiały i armatura  powinny znajdować się w ciągłej ofercie Wykonawcy.  Dostawa materiałów i armatury do siedziby Zamawiającego odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca musi dysponować minimum jednym punktem handlowym, zapewniającym w przypadku wystąpienia awarii możliwość odbioru niezbędnych materiałów osobiście przez przedstawiciela Zamawiającego, zlokalizowanym na terenie miasta Sochaczew lub w odległości do 10 km od granicy miasta Sochaczew.

5. Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7. Termin realizacji zamówienia: 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

8. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania w zakresie:

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

W tym zakresie Zamawiający nie wymaga wykazania spełnienia przez Wykonawcę żadnego odrębnego warunku.

Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia:

W tym zakresie Zamawiający nie wymaga wykazania spełnienia przez Wykonawcę żadnego odrębnego warunku.

Dysponują lub będą dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje przynajmniej jednym punktem handlowym zlokalizowanym na terenie miasta Sochaczew lub w odległości do 10 km od granicy miasta Sochaczew.

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 100 000,00 złotych (słownie: sto tysięcy zł 00/100).

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych w postępowaniu, a wymaganych przez Zamawiającego w punkcie VII SIWZ. Ocena ofert w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie oparta na ocenie spełniania przez Wykonawców wszystkich kryteriów określonych w niniejszej SIWZ na zasadzie „spełnia / nie spełnia", tzn. każdy z Wykonawców musi spełniać wszystkie enumeratywnie wymienione warunki pod rygorem odrzucenia oferty lub wykluczenia Wykonawcy.

9. Wadium: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

10. Kryteria oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: Cena ofertowa - 100%.

11. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, „ZWiK -  Sochaczew” Sp. z o.o. ul. Rozlazłowska 7. Termin składania ofert upływa dnia 26 czerwca 2023 r. o godz. 09:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania ofert  o godz. 09:15 w siedzibie Zamawiającego.

12. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

Ogłoszenie_-_sukcesywna_dostawa_mat-_i_armat-_wod-kan_(ZP-3-06-2023) 

SIWZ_-_sukcesywna_dostawa_mat-_i_armat-_wod-kan_(ZP-3-06-2023) 

Załącznik_nr_2_-_Formularz_cenowy_Sukcesywna_dostawa_materiałów_i_armatury_wod-kan_(ZP-3-06-2023) 

Załączniki_wersja_edytowalna_-_sukcesywna_dostawa_mat-_i_armat-_wod-kan-_(ZP-3-06-2023) 

Zawiadomienie_o_wyniku_postępowania_-_sukcesywna_dostawa_materiałów_i_armatury_(ZP-3-06-2023) 


 

Sochaczew, dn. 16 czerwca 2023 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Odbiór i zgospodarowanie komunalnych osadów ściekowych wytworzonych w Miejskiej Oczyszczlni Ścieków w Sochaczewie (ZP.2.06.2023)

Prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w „Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji  – Sochaczew” Sp. z o.o.

1. Zamawiający:

„Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o.

Ul. Rozlazłowska 7

96-500 Sochaczew

NIP: 837-16-66-938

REGON: 015625292

Tel. (46) 862-82-30, fax (22) 112 12 40

http://zwik.sochaczew.pl/ 

zwik@zwik.sochaczew.pl

2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://zwik.sochaczew.pl/ w zakładce PRZETARGI.

4. Przedmiot zamówienia:

Wspólny słownik zamówień (CPV):

90513600-2 - Usługi usuwania osadów

90513700-3 - Usługi transportu osadów

90513800-4 - Usługi obróbki osadów

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 powstałych na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Sochaczewie z zachowaniem wymogów określonych w przepisach prawa, w tym:

- Ustawa o odpadach z dn. 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz.U. 2022 poz. 699 z późn. zm.);

- Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dn. 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2556 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 07 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz. U. 2016 poz. 1742).

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje kompleksową usługę odbioru, transportu i zagospodarowania osadów ściekowych w ilości do 300 ton osadu ściekowego uwodnionego. Podana ilość jest szacunkowa. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowego bez możliwości zgłaszania roszczeń wobec Zamawiającego z tego tytułu. Jakość osadu podlegającego odbiorowi określona została w sprawozdaniu z badań stanowiącym załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Odbiór, transport i zagospodarowanie osadów będą realizowane sukcesywnie w ilościach i terminach zgłoszonych przez Zamawiającego w dniach od poniedziałku do piątku. Każdorazowy odbiór komunalnych osadów ściekowych realizowany jest na podstawie wygenerowanych kart przekazania odpadów. Potwierdzenie odbioru będzie się odbywało w oparciu o wystawioną kartę przekazania odpadu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zamawiający nie dopuszcza odzysku przedmiotowych osadów ściekowych, polegającego na ich stosowaniu w zakresie wymienionym w art. 96 ust. 1 pkt. 1-5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz.U. 2021 poz. 779 z późn. zm.). Każdorazowo Wykonawca przejmujący odpad do zagospodarowania zobowiązany jest dokonać ważenia ilości odebranego osadu na wadze Zamawiającego zamontowanej na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków. Wykonawca zostanie obciążony kosztami ważenia osadu zgodnie z cennikiem Zamawiającego, obowiązującym w dniu ważenia. Sprzęt używany podczas świadczenia usług musi być szczelny (nie powodujący wycieków) oraz musi posiadać ładowność i wytrzymałość przystosowaną do wywozu osadów. Za transport oraz zagospodarowanie odebranych osadów zgodnie ze sposobem wskazanym w ofercie odpowiada Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia utrzymania stanu nawierzchni dróg (zakładowych i publicznych) pod względem czystości w czasie trwania usługi. Osady mają być transportowane i zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie prawa ochrony środowiska. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno-prawną za skutki ewentualnych wypadków podczas wywozu oraz naruszeń obowiązujących przepisów prawa.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia podwykonawcom prac związanych z zagospodarowaniem (odzysk lub unieszkodliwianie) osadów.

5. Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7. Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie przez okres 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy r.

8. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania w zakresie:

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień jeżeli:

- posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w  art. 49 ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2022 r. Poz. 699 z późn. zm.), prowadzonego przez właściwego miejscowo Marszałka Województwa, w tym m.in. w związku z art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b ww. ustawy w zakresie transportu odpadów,

- Wykonawca udokumentuje posiadanie aktualnego zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie komunalnych osadów ściekowych wydanego na podstawie Ustawy o odpadach przez właściwy organ;

- Jeżeli w wyniku przetwarzania komunalnych osadów ściekowych powstaje produkt w myśl ustawy z dnia 10 lipca 2007r. o nawozach i nawożeniu (t.j. Dz.U. 2023 poz. 569) Wykonawca musi posiadać decyzje Ministra Rolnictwa zezwalającą na wprowadzenie produktu do obrotu.

-  Jeżeli w wyniku przetwarzania powstają produkty, które nie będą wprowadzane do gleby, Wykonawca musi posiadać dokumenty, na podstawie których zostały one wprowadzone do obrotu.

Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej dwie usługi, których przedmiotem jest zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych w ilości minimum 300 ton każda.

Dysponują lub będą dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

W tym zakresie Zamawiający nie wymaga wykazania spełnienia przez Wykonawcę żadnego odrębnego warunku.

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy zł 00/100).

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych w postępowaniu, a wymaganych przez Zamawiającego w punkcie VII specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ocena ofert w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie oparta na ocenie spełniania przez Wykonawców wszystkich kryteriów określonych w niniejszej SIWZ na zasadzie „spełnia / nie spełnia", tzn. każdy z Wykonawców musi spełniać wszystkie enumeratywnie wymienione warunki pod rygorem odrzucenia oferty lub wykluczenia Wykonawcy.

9. Wadium: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

10. Kryteria oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: Cena ofertowa - 100%.

11. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, „ZWiK -  Sochaczew” Sp. z o.o. ul. Rozlazłowska 7. Termin składania ofert upływa dnia  26 czerwca 2023 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania ofert  o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego.

12. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

SIWZ_-_odbiór_i_zagospodarowanie_komunalnych_osadów_ściekowych_(ZP-2-06-2023) 

Ogłoszenie_-_odbiór_i_zagospodarowanie_komunalnych_osadów_ściekowych_(ZP-2-06-2023) 

Załączniki_w_wersji_edytowalnej_-_ZP-2-06-2023 

Zawiadomienie_o_unieważnieniu_postępowania_-_odbiór_i_zagospodarowanie_komunalnych_osadów_ściekowych_(ZP-2-06-2023) 


 

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.