przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
229561 odwiedzin
Sochaczew wodą stoi

 

 

O tym, jak niezbędna do życia jest woda, pisaliśmy wielokrotnie. Zima bez śniegu, wiosna bez deszczu – to wszystko może budzić obawy, co do zasobów wodnych.

Mieszkańcy Sochaczewa nie maja jednak powodu, by martwić się, czy wody w kranach nie zabraknie.

 

Jedynym dostawcą wody na terenie Sochaczewa jest „Zakład Wodociągów i Kanalizacji-Sochaczew” Sp. z o. o. Zgodnie z przeprowadzoną  przez Spółkę w maju tego roku, analizą zasobów wodnych, sytuacja hydrologiczna w rejonie jej operowania jest stabilna.

Poziom zwierciadła wody w ujęciach Wólka Smolana – Konary i Kuznocin utrzymuje się na stałym wysokim poziomie. Podczas postoju pomp studni na ujęciu „Kuznocin” poziom wód podziemnych jest na tyle wysoki, że przy otwartej instalacji służącej do badania głębokości lustra wody dochodzi do samowypływu. Świadczy to jednoznacznie o znacznym zasobie wód podziemnych w tym rejonie.

Pobór wody na ujęciu Wólka Smolana – Konary kształtuje się na poziomie 80 % wartości granicznych ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym. Dla ujęcia Kuznocin wartości te są jeszcze mniejsze i stanowią 20-30% wartości granicznych ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym. 

Analiza zasobów wodnych wykazała, iż aktualna sytuacja hydrologiczna kraju  oraz okresy suszy w przypadku Sochaczewa nie ma większego wpływu na pokłady wód podziemnych ujęć eksploatowanych przez Spółkę.

Dzięki sukcesywnej wymianie sieci wodociągowej zmniejszyła się awaryjność sieci ale również zwiększyła się świadomość ekologiczna odbiorców usług -  Oznacza to, że mieszkańcy Sochaczewa liczą krople wody.

 

Ujęcia wodne

„ZWiK-Sochaczew” dysponuje dwoma niezależnymi ujęciami wód podziemnych. Właściwa strategia Spółki pozwala na ciągłość w dostawie wody mieszkańcom.

Główne ujęcia znajdują się w miejscowości Wólka Smolana - Konary (gm. Brochów).  W skład ujęcia wchodzi 6 studni IV-rzędowych, oraz jedna studnia awaryjna. Ujęcie wód podziemnych Kuznocin to z kolei 3 studnie III-rzędowe w Kuznocinie i Sochaczewie.

Eksploatację tych ujęć oraz pobór z nich wody regulują aktualne Pozwolenia Wodnoprawne.

Wszystkie studnie eksploatowane przez „ZWiK-Sochaczew” zabezpieczone są w system bezpiecznego monitoringu.

 

Uzdatnianie wód

Woda z ujęć dostarczana jest mieszkańcom Sochaczewa w celu zaspokojenia ich potrzeb bytowych. Wchodzi w to również woda pitna, więc jej jakość musi odpowiadać aktualnym wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Sam pobór wody nie jest wystarczający, by dostarczyć ją mieszkańcom. Konieczne jest jej uzdatnienie, czyli przygotowanie do spożycia.

Proces ten przeprowadzany jest Stacjach Uzdatniania Wody. Dopiero po tym procesie woda spełnia wymagania określone w w/w rozporządzeniu.

W celu potwierdzenia najwyższej jakości dostarczanej wody wdrożono i zastosowano system zarzadzania bezpieczeństwem żywności wg normy ISO 22000:2005.

Analizy fizykochemiczne oraz bakteriologiczne wody surowej i wody uzdatnionej przeprowadzane są w Laboratorium Wodno-Ściekowym „ZWiK-Sochaczew” Sp. z o .o., które posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

 

Spółka cały czas modernizuje i usprawnia sochaczewską sieć wodociągową, dbając o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców i o to, by woda zawsze była w kranach.

 

ZWiK - Sochaczew

 

 

A A A
15.06.2020
godz.08:19
 
kontakt