przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
229557 odwiedzin
PSZOK – Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Mieszkańców Miasta Sochaczew czynny od 6 czerwca 2020r. w godzinach 9.00 – 15.00.

PSZOK – Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Mieszkańców Miasta Sochaczew czynny od 6 czerwca 2020r. w godzinach 900 – 1500.  

 

Z dniem 6 czerwca zaczyna swą działalność sochaczewski Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwany w skrócie PSZOK. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sochaczewie „Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o. o. zostało powierzone do wykonania zadanie własne gminy polegające na utworzeniu i prowadzeniu PSZOK.

PSZOK zlokalizowany jest na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy al. 600-lecia 69 w Sochaczewie. Do PSZOK odpady mogą dostarczyć tylko Mieszkańcy Miasta Sochaczew.

PSZOK nie przyjmuje odpadów z działalności gospodarczej.

Zasady działania PSZOK określa Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Mieszkańców Miasta Sochaczew.  

PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów w następujących ilościach z jednej nieruchomości [kg/szt. na rok]:

 • papier - 50 kg
 • tworzywa sztuczne - 30 kg
 • szkło - 30 kg
 • odpady wielomateriałowe - 5 kg
 • odpady niebezpieczne - przeterminowane leki, igły, strzykawki, paski do badania poziomu cukru we krwi – 0,5 kg
 • chemikalia -  5 kg
 • zużyte baterie i akumulatory - 10 kg
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 100 kg
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe - 200 kg
 • zużyte opony - 8 sztuk, w tym maksymalnie 4 opony z samochodu osobowego
 • odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów - 250 kg

 

Jakich odpadów PSZOK  nie przyjmie?

 • zmieszanych odpadów komunalnych,
 • bioodpadów,
 • materiałów zawierających azbest lub smołę,
 • uszkodzonych odpadów w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania,
 • szyb samochodowych,
 • szkła zbrojonego i hartowanego,
 • części samochodowych i pojazdów wycofanych z eksploatacji,
 • opon z samochodów dostawczych, ciężarowych i maszyn rolniczych,
 • styropianu budowlanego,
 • odpadów nieoznaczonych bez możliwości wiarygodnej ich identyfikacji,
 • odpadów, których nie można zidentyfikować
 • takich, które nie powstały w gospodarstwach domowych
 • PSZOK nie przyjmuje odpadów z działalności gospodarczej - tu obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.

Zasady przyjmowania odpadów:

 

 1. PSZOK przyjmuje odpady od Mieszkańców Miasta Sochaczew, którzy uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Sochaczew (będący w ewidencji systemu gospodarki odpadami Miasta Sochaczew).  
 2. Odpady będą odbierane od Mieszkańców po okazaniu dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za ostatni okres rozliczeniowy.  
 3. Odpady przywożone są do PSZOK przez Mieszańców na własny koszt.
 4. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Sochaczew, będących w ewidencji systemu gospodarki odpadami Miasta Sochaczewa.  
 5. Odpady w PSZOK gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych, odpowiednio oznakowanych kontenerach i pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach.
 6. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, zasad BHP i ppoż. oraz poleceń pracownika obsługi PSZOK.
 7. Odpady komunalne należy dostarczyć do PSZOK posegregowane i niezanieczyszczone innymi odpadami.
 8. Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych opakowaniach oraz posiadać informację, która umożliwi identyfikację odpadu.
 9. Pracownik obsługujący PSZOK dokonuje ważenia odpadów komunalnych i identyfikacji ich rodzaju.

10.  Pracownik wskazuje miejsce ich rozładunku.

11.  Dostarczone odpady rozładowuje osoba je przywożąca.

 

Potrzebne dokumenty:

 1. Prowadzący PSZOK nie wystawia kart przekazania odpadu oraz faktur.
 2. Pracownicy obsługi PSZOK sporządzają dokument potwierdzający dostarczenie odpadów wg załącznika nr 1 do Regulaminu, który zawiera:

        - adres nieruchomości, z której pochodzą odpady,

        - rodzaj dostarczonych odpadów,

        - masę dostarczonych odpadów,

        - kod odpadu,

        - datę dostarczenia odpadów,

        - wskazanie dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty za ostatni okres rozliczeniowy.

 

Kiedy PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów?

 1. Prowadzący PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu niezgodnego z listą przyjmowanych odpadów.
 2. Obsługujący PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa lub mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu.
 3. Prowadzący PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli osoba przywożąca odpady odmówi czynności określonych w pkt. § 2 ust. 3 Regulaminu PSZOK.
 4. Prowadzący PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli osoba przywożąca nie chce wyjąć przywiezionych odpadów z pojazdu.

 

Zasady bezpieczeństwa na terenie PSZOK:

 1. W związku z epidemią koronawirusa, Pracownicy oraz osoby przywożące odpady do PSZOK muszą zachować ostrożność i stosować się do wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego odnośnie zachowania zasad higieny, tj. są zobowiązani do założenia maseczek ochronnych oraz rękawiczek ochronnych np. nitrylowych, lateksowych, winylowych.
 1. Oddający odpady do PSZOK może poruszać się tylko po wykazanych częściach obiektu zgodnie z oznakowaniem.
 2. W przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana do ich natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z przepisami prawa.
 3. Każdy korzystający z PSZOK zobowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu.
 4. Odpady do PSZOK mogą być dostarczone samochodami osobowymi, osobowymi z przyczepami, ciężarowymi o masie całkowitej do 3,5 Mg.
 5. Osoby korzystające z PSZOK są zobowiązane do przestrzegania zasad BHP.
 6. Na terenie PSZOK obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i używania otwartego ognia.
 7. Wjazd pojazdem na teren PSZOK następuje w momencie otrzymania zgody obsługi PSZOK.
 8. Kierowca pojazdu jest zobowiązany do zabezpieczenia go przed samowolnym przemieszczeniem.
 9. Na czas rozładunku pojazdu silnik w pojeździe musi być unieruchomiony.
 10. Zarządzający PSZOK nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane:
 • niewłaściwym rozładunkiem odpadów, w tym rozładunkiem odpadów niewłaściwie zabezpieczonych,
 • zabrudzeniem lub zniszczeniem odzieży w trakcie rozładunku odpadów,
 • uszkodzeniem pojazdu dostawcy przez pojazd lub postępowanie innego dostawcy.

 

Więcej informacji na temat pracy PSZOK można uzyskać na terenie PSZOK przy Al. 600-lecia 69, pod numerem telefonu (46) 862-82-30 lub 604-627-567, na stronach internetowych: www.zwik.sochaczew.pl, www.sochaczew.pl/smieciponowemu, w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miejskiego w Sochaczewie  ul. 1 Maja 16, tel.: (46) 86222235 wew. 410, 411, 412 lub e-mail: SmieciPoNowemu@sochaczew.pl

 

ZWiK - Sochaczew

A A A
22.05.2020
godz.08:41
 
kontakt