przejdź do Sochaczew.pl
118248 odwiedzin

LABORATORIUM

A A A

 

 

                                                                       

 

 

LABORATORIUM WODNO-ŚCIEKOWE

 

Laboratorium badań wody i ścieków w "Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji- Sochaczew" Sp. z o.o. działa od początku istnienia tego przedsiębiorstwa. Przez szereg lat funkcjonowało głównie w celu prowadzenia wewnętrznej kontroli jakości wody produkowanej dla mieszkańców Sochaczewa i okolic oraz badania ścieków oczyszczonych w Miejskiej Oczyszczalni, odprowadzanych do rzeki Utraty.

Od 1 stycznia 2008 r ustawa Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 art.147a ust. 1) zobowiązuje do wykonywania badań ścieków w akredytowanym laboratorium. W związku z tym, we wrześniu 2007 roku, decyzją Prezesa Zarządu Spółki, rozpoczęto przygotowania Laboratorium do uzyskania certyfikatu akredytacji nadawanego przez Polskie Centrum Akredytacji.

By osiągnąć ten cel, konieczne było wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO PN-EN 17025:2005. Przedsięwzięcie to wymagało dużego nakładu finansowego, przede wszystkim na zakup nowoczesnego sprzętu, a także na szkolenie personelu laboratorium. Dzięki zaangażowaniu pracowników laboratorium oraz kierownictwa Spółki osiągnięto wysoki poziom kompetencji i wiarygodności w przedstawianiu wyników analiz wody i ścieków.

Laboratorium Wodno-Ściekowe posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji udzieloną w dniu 03.12.2009 r.

 

CERTYFIKAT AKREDYTACJI ZWiK Sochaczew

 

zakres akredytacji v2016.pdf

 

Z myślą o Mieszkańcach Sochaczewa i wyłącznie dla Nich, Laboratorium Wodno-Ściekowe wciąż się rozwija i doskonali!

 

W dniu 25 listopada 2014 r. Laboratorium Wodno-Ściekowe ZWiK-Sochaczew Sp. z o.o. uzyskało zatwierdzenie udokumentowanego systemu zarządzania w obszarze badań mikrobiologicznych wody do spożycia wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie.

 

Zgodnie z art. 12, ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków „Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną.” (Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747).

Uzyskane zatwierdzenie upoważnia Laboratorium Wodno-Ściekowe ZWiK-Sochaczew Sp. z o.o. do wykonywania badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody do spożycia w ramach oceny jej jakości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989).

DECYZJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie


 


 

Dokumenty dla Klientów zlecających wykonanie badań przez Laboratorium ZWiK Sochaczew Sp. z o.o.


 


 

 

 

  

 

     Komunikat o twardości wody – informacja dla instalatorów urządzeń AGD.

ZWiK Sochaczew informuje, że twardość ogólna wody w sieci miejskiej jest uzależniona od stacji zasilającej SUW.

Północna strona miasta licząc orientacyjnie od linii ulicy Warszawskiej w kierunku Chodakowa, jest zasilana z SUW Chodaków. Natomiast południowa od linii ulicy Warszawskiej w kierunku Malesina zasilana jest z SUW Płocka.

Twardość ogólna dla w/w stacji wynosi:

SUW Płocka

SUW Chodaków

Wartość dopuszczalna *

2,9 mVal/l

6,0 mVal/l -
5 ÷ 10 °n 15 ÷ 20 °n -
145 CaCO3/l 300 CaCO3/l 60 ÷ 500

*- Rozp. Ministra Zdrowia z 29.03.2007 ze zmianami z 20.04.2010)

 Przelicznik jednostek twardości wody

jednostki mmol/l mval/l °n °ang °fran mg CaCO3/l
mmol/l 1 2 5,61 7,02 10 100
mval/l

0,5

1 2,8 3,5 5 50
°n 0,178 0,356 1 1,25 1,78 17,0
°ang 0,143 0,286 0,8 1 1,43 14,0
°fran 0,1 0,2 0,56 0,7 1 10
mg CaCO3/l 0,01 0,02 0,056 0,07 0,1 1

 zawartość mg CaCO3/l ocena twardości wody
0-100 bardzo miękka
100-200 miękka
200-350 średnio twarda
350-550 twarda
>550 bardzo twarda

 


Poprzez doskonalenia jakości pracy i skuteczności systemu zarządzania, Laboratorium dążyło do zaistnienia na rynku usług laboratoryjnych. Dziś wychodząc naprzeciw potrzebom Klienta, Laboratorium proponuje swoje usługi w zakresie badań wody i ścieków na bardzo wysokim poziomie i w bardzo konkurencyjnych cenach.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy.

W przypadku umów długoterminowych istnieje możliwość negocjacji cen.

Dane kontaktowe:

Kierownik Laboratorium - Joanna Tabara

tel. 46 811-15-95

joanna.tabara@zwik.sochaczew.pl


formularz zapytania ofertowego
formularz zlecenia

 

 

Laboratorium Wodno-Ściekowe

Al. 600-lecia 69, 96-500 Sochaczew

Badane obiekty / Grupa obiektów

Badane cechy i metody badawcze/pomiarowe

Normy i/lub udokumentowane

procedury badawcze

Woda do spożycia

 

Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych

Metoda manualna A

PN-ISO 5667-5:2003

pH wody do spożycia/pobranej próbki wody do spożycia

Zakres: 2,0 – 11,0

Metoda potencjometryczna A

PN-EN ISO 10523:2012

Przewodność elektryczna właściwa wody do spożycia/pobranej próbki wody do spożycia

Zakres: (80 – 13000) µS/cm

Metoda konduktometryczna A

PN-EN 27888:1999

Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych

Metoda manualna A

PN-EN ISO 19458:2007

Barwa

Zakres: (5 – 70) mg/l Pt

Metoda wizualna A

PN-EN ISO 7887:2012 p. 7

Mętność

Zakres: (0,5 – 50) NTU

Metoda nefelometryczna A

PN-EN ISO 7027:2003

Stężenie azotanów

Zakres: (0,30 – 100) mg/l

Metoda spektrofotometryczna A

PN-82/C-04576.08

Stężenie azotynów

Zakres: (0,030 – 2,0) mg/l

Metoda spektrofotometryczna A

PN-EN 26777:1999

Stężenie jonu amonowego

Zakres: (0,12 – 2,5) mg/l

Metoda spektrofotometryczna A

PN-ISO 7150-1:2002

Stężenie manganu

Zakres: (0,040 – 1,0) mg/l

Metoda spektrofotometryczna A

PB-01

wydanie 4 z dnia 31.05.2013 r.

na podstawie testu Merck 114770

Stężenie chloru wolnego

Zakres: (0,08 – 1,0) mg/l

Metoda spektrofotometryczna A

PB-07

wydanie 1 z dnia 28.12.2009 r.

na podstawie metodyki z odczynnikiem DPD

Stężenie indeksu nadmanganianowego

PN-EN ISO 8467:2001

Zakres: (1,0 – 10,0) mg/l

Metoda miareczkowa A
 

Stężenie glinu

Zakres: (0,05 – 0,4) mg/l

Metoda spektrofotometryczna A

PB-16

wydanie 2 z dnia 31.05.2013 r.

na podstawie testu Hach Lange LCK 301

Sumaryczna zawartość wapnia
i magnezu (twardość ogólna)

Zakres: (18 – 400) mg/l CaCO3

Metoda miareczkowa A

PN-ISO 6059:1999

Ogólna liczba mikroorganizmów

w 22 °C i 36 °C

Zakres: od 1 jtk/1 ml

Metoda płytkowa (posiew wgłębny) A

PN-EN ISO 6222:2004

Najbardziej prawdopodobna liczba enterokoków

Zakres: od 1 NPL/100 ml

Metoda NPL A

PB-19 wydanie 2 z dnia 02.04.2013 r. na podstawie testu Idexx
Enterolert-DW

Obecność i liczba enterokoków

od 1 jtk/100 ml

Metoda filtracji membranowej A
PN-EN ISO 7899-2:2004

Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli i Escherichia coli

Zakres: od 1 NPL/100 ml

Metoda NPL A

PN-EN ISO 9308-2:2014-06

Smak

PN-72/C-04557

Zapach

PN-72/C-04557

Ścieki

Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych

Metoda manualna

Metoda automatyczna A

PN-ISO 5667-10:1997

Temperatura ścieków/pobranej próbki ścieków

Zakres: (1,0 – 40,0) °C

Pomiar bezpośredni A

PN-C-04584:1977

Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu

- BZT5

Zakres: (3 – 3000) mg/l O2

Metoda elektrochemiczna A

PN-EN 1899-1:2002

Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu

- BZT5

Zakres: (2,0 – 6,0) mg/l O2

Metoda elektrochemiczna A

PN-EN 1899-2:2002

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu

- ChZTCr

Zakres: (20,0 – 5000) mg/l O2

Metoda spektrofotometryczna A

PN-ISO 15705:2005

Stężenie fosforu ogólnego

Zakres: (0,20 – 25,0) mg/l

Metoda spektrofotometryczna A

PN-EN ISO 6878:2006 p.7
+ Ap1:2010 + Ap2:2010

Stężenie azotu ogólnego

Zakres: (1,0 – 100) mg/l

Metoda spektrofotometryczna A

PB-04

wydanie 5 z dnia 31.05.2013 r.

na podstawie testów Hach Lange LCK 138, LCK 238, LCK 338

Woda do spożycia przez ludzi

Ścieki

 

pH

Zakres: 2,0 – 11,0

Metoda potencjometryczna A

PN-EN ISO 10523:2012

Przewodność elektryczna właściwa

Zakres: (80 – 13000) µS/cm

Metoda konduktometryczna A

PN-EN 27888:1999

Zawiesiny ogólne

Zakres: (2,0 – 1000) mg/l

Metoda wagowa A

PN-EN 872:2007 + Ap1:2007

Stężenie chlorków

Zakres: (10,0 – 400) mg/l

Metoda miareczkowa A

PN-ISO 9297:1994

Stężenie siarczanów

Zakres: (15 – 800) mg/l

Metoda spektrofotometryczna A

PB-14

wydanie 2 z dnia 31.05.2013 r.

na podstawie testów kuwetowych Hach Lange LCK 153, LCK 353 oraz metodyki z odczynnikiem SulfaVer 4

Stężenie żelaza

Zakres: (0,050 – 5,00) mg/l

Metoda spektrofotometryczna A

PN-ISO 6332:2001 p. 7.1.1

A - metody akredytowane

 

Laboratorium przyjmuje zlecenia pobierania i analizy próbek wody w ramach monitoringu kontrolnego i/lub przeglądowego podzlecając badania, których nie wykonuje, kompetentnemu podwykonawcy posiadającemu akredytację w zakresie badanych parametrów.

 

 

 


kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość