przejdź do Sochaczew.pl
132153 odwiedzin

LABORATORIUM

A A A

 

 

                                                                       

 

 

LABORATORIUM WODNO-ŚCIEKOWE

 

Laboratorium badań wody i ścieków w "Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji- Sochaczew" Sp. z o.o. działa od początku istnienia tego przedsiębiorstwa. Przez szereg lat funkcjonowało głównie w celu prowadzenia wewnętrznej kontroli jakości wody produkowanej dla mieszkańców Sochaczewa i okolic oraz badania ścieków oczyszczonych w Miejskiej Oczyszczalni, odprowadzanych do rzeki Utraty.

Od 1 stycznia 2008 r ustawa Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 art.147a ust. 1) zobowiązuje do wykonywania badań ścieków w akredytowanym laboratorium. W związku z tym, we wrześniu 2007 roku, decyzją Prezesa Zarządu Spółki, rozpoczęto przygotowania Laboratorium do uzyskania certyfikatu akredytacji nadawanego przez Polskie Centrum Akredytacji.

By osiągnąć ten cel, konieczne było wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO PN-EN 17025:2005. Przedsięwzięcie to wymagało dużego nakładu finansowego, przede wszystkim na zakup nowoczesnego sprzętu, a także na szkolenie personelu laboratorium. Dzięki zaangażowaniu pracowników laboratorium oraz kierownictwa Spółki osiągnięto wysoki poziom kompetencji i wiarygodności w przedstawianiu wyników analiz wody i ścieków.

Laboratorium Wodno-Ściekowe posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji udzieloną w dniu 03.12.2009 r.

 

CERTYFIKAT AKREDYTACJI ZWiK Sochaczew

 

zakres akredytacji 2018.pdf

 

Z myślą o Mieszkańcach Sochaczewa i wyłącznie dla Nich, Laboratorium Wodno-Ściekowe wciąż się rozwija i doskonali!

 

Zgodnie z art. 12, ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków „Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną.” (Dz. U. 2017 poz. 328).

Uzyskane zatwierdzenie upoważnia Laboratorium Wodno-Ściekowe „ZWiK-Sochaczew” Sp. z o.o. do wykonywania badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody do spożycia przez ludzi w ramach oceny jej jakości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

DECYZJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie


 


 

Dokumenty dla Klientów zlecających wykonanie badań przez Laboratorium ZWiK Sochaczew Sp. z o.o. 

 

 

  

 

     Komunikat o twardości wody – informacja dla instalatorów urządzeń AGD.

ZWiK Sochaczew informuje, że twardość ogólna wody w sieci miejskiej jest uzależniona od stacji zasilającej SUW.

Północna strona miasta licząc orientacyjnie od linii ulicy Warszawskiej w kierunku Chodakowa, jest zasilana z SUW Chodaków. Natomiast południowa od linii ulicy Warszawskiej w kierunku Malesina zasilana jest z SUW Płocka.

Twardość ogólna dla obszaru zaopatrywanego przez:

SUW Płocka

SUW Chodaków

Wartość parametryczna 1)

 Jednostka

14

16 - °n
250 290 60 – 500 2) mg/l CaCO3

1) Rozp. Ministra Zdrowia z 07.12.2017 r  (Dz.U. 2017, poz. 2294)

2) wartość zalecana ze względów zdrowotnych – oznacza, że jest to wartość pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku uzupełniania, przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjna, minimalnej zawartości

 

 Przelicznik jednostek twardości wody

jednostki mmol/l mval/l °n °ang °fran mg CaCO3/l
mmol/l 1 2 5,61 7,02 10 100
mval/l

0,5

1 2,8 3,5 5 50
°n 0,178 0,356 1 1,25 1,78 17,0
°ang 0,143 0,286 0,8 1 1,43 14,0
°fran 0,1 0,2 0,56 0,7 1 10
mg CaCO3/l 0,01 0,02 0,056 0,07 0,1 1

 zawartość mg CaCO3/l ocena twardości wody
0-100 bardzo miękka
100-200 miękka
200-350 średnio twarda
350-550 twarda
>550 bardzo twarda

 


Poprzez doskonalenia jakości pracy i skuteczności systemu zarządzania, Laboratorium dążyło do zaistnienia na rynku usług laboratoryjnych. Dziś wychodząc naprzeciw potrzebom Klienta, Laboratorium proponuje swoje usługi w zakresie badań wody i ścieków na bardzo wysokim poziomie i w bardzo konkurencyjnych cenach.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy.

W przypadku umów długoterminowych istnieje możliwość negocjacji cen.

Dane kontaktowe:

Kierownik Laboratorium - Joanna Tabara

tel. 46 811-15-95

joanna.tabara@zwik.sochaczew.pl
 

Laboratorium tel. 696-099-895
 

F-06-PO-02 zapytanie ofertowe.pdf

F-07-PO-02 zlecenie Klienta.pdf

 Laboratorium Wodno-Ściekowe

„Zakładu Wodociągów i Kanalizacji-Sochaczew” Sp. z o.o.

Al. 600-lecia 69, 96-500 Sochaczew

Przedmiot badań / wyrób

Rodzaj działalności/badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia Woda do spożycia przez ludzi

 Woda do spożycia przez ludzi

Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych A

Metoda manualna 

PN-ISO 5667-5:2017-10

Barwa  A

Zakres: (5 – 70) mg/l Pt

Metoda wizualna

PN-EN ISO 7887:2012 metoda D+Ap1:2015-06

Mętność A

Zakres: (0,50 – 20) NTU

Metoda nefelometryczna 

PN-EN ISO 7027-1:2016-09

Stężenie azotanów A

Zakres: (0,30 – 50) mg/l

Metoda spektrofotometryczna 

PN-82/C-04576.08

Stężenie azotynów  A

Zakres: (0,030 – 2,0) mg/l

Metoda spektrofotometryczna

PN-EN 26777:1999

Stężenie jonu amonowego  A

Zakres: (0,12 – 1,0) mg/l

Metoda spektrofotometryczna

PN-ISO 7150-1:2002

Stężenie manganu A

Zakres: (0,030 – 1,0) mg/l

Metoda spektrofotometryczna 

PB-01 wydanie 5 z dnia 28.02.2017 r. na podstawie testu Merck 114770

Stężenie chloru wolnego A

Zakres: (0,08 – 1,00) mg/l

Metoda spektrofotometryczna 

PB-07 wydanie 1 z dnia 28.12.2009 r. na podstawie metodyki z odczynnikiem DPD

Indeks nadmanganianowy (utlenialność)  A

Zakres: (0,6 – 10) mg/l O2

Metoda miareczkowa

PN-EN ISO 8467:2001 

Stężenie glinu A

Zakres: (0,05 – 0,4) mg/l

Metoda spektrofotometryczna 

PB-16 wydanie 2 z dnia 31.05.2013 r. na podstawie testu Hach Lange LCK 301

Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (twardość ogólna) A

Zakres: (18 – 500) mg/l CaCO3

Metoda miareczkowa 

PN-ISO 6059:1999

Ogólna liczba mikroorganizmów

w 22 °C i 36 °C A

Zakres: od 1 jtk/1 ml

Metoda płytkowa (posiew wgłębny) 

PN-EN ISO 6222:2004

Najbardziej prawdopodobna liczba enterokoków kałowych A

Zakres: od 1 NPL/100 ml

Metoda NPL 

PB-19 wydanie 2 z dnia 02.04.2013 r. na podstawie testu Idexx 
Enterolert-DW

Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli i Escherichia coli  A

Zakres: od 1 NPL/100 ml

Metoda NPL (test Colilert)

PN-EN ISO 9308-2:2014-06

Smak

PN-72/C-04557

Zapach

PN-72/C-04557

Woda do spożycia przez ludzi

 

Woda z kąpielisk

Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych A

Metoda manualna 

PN-EN ISO 19458:2007 z wyłączeniem punktów 4.4.3; 4.4.4.2; 4.4.5; 4.4.6

Obecność i liczba enterokoków kałowych A

od 1 jtk/100 ml

Metoda filtracji membranowej

PN-EN ISO 7899-2:2004

Woda z kąpielisk

Najbardziej prawdopodobna liczba Escherichia coli  A

Zakres: od 15 NPL/100 ml

Metoda zminiaturyzowana

PN-EN ISO 9308-3:2002

Ścieki

Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych A

Metoda manualna

Metoda automatyczna 

PN-ISO 5667-10:1997

Zawiesiny ogólne A

Zakres: (2,0 – 1000) mg/l

Metoda wagowa

PN-EN 872:2007 + Ap1:2007

Temperatura ścieków /pobranej próbki ścieków  A

Zakres: (1,0 – 40,0) °C

Pomiar bezpośredni

PN-77/C-04584

Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu- BZT5 A

Zakres: (3 – 3000) mg/l O2

Metoda elektrochemiczna 

PN-EN 1899-1:2002

Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu- BZT5 A

Zakres: (2,0 – 6,0) mg/l O2

Metoda elektrochemiczna

PN-EN 1899-2:2002

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu - ChZTCr A

Zakres: (20,0 – 5000) mg/l O2

Metoda spektrofotometryczna

PN-ISO 15705:2005

Stężenie fosforu ogólnego  A

Zakres: (0,20 – 25,0) mg/l

Metoda spektrofotometryczna

PN-EN ISO 6878:2006 p.7
+ Ap1:2010 + Ap2:2010

Woda do spożycia przez ludzi

Ścieki

pH  A

Zakres: 2,0 – 11,0

Metoda potencjometryczna

PN-EN ISO 10523:2012

Przewodność elektryczna właściwa  A

Zakres: (80 – 13000) µS/cm

Metoda konduktometryczna

PN-EN 27888:1999

Stężenie chlorków  A

Zakres: (10,0 – 400) mg/l

Metoda miareczkowa

PN-ISO 9297:1994

Stężenie żelaza  A

Zakres: (0,050 – 5,00) mg/l

Metoda spektrofotometryczna

PN-ISO 6332:2001 p. 7.1.1+Ap1:2016-06

A – metoda akredytowana (akredytacja nr AB 1117)

Laboratorium przyjmuje zlecenia pobierania i analizy próbek wody w ramach monitoringu parametrów grupy A oraz parametrów grupy B. W przypadku badań, których Laboratorium nie wykonuje, Laboratorium stosuje podzlecanie badań kompetentnemu podwykonawcy, posiadającemu ważny certyfikat akredytacji w zakresie podzlecanych badań.

 

 


kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość