przejdź do Sochaczew.pl
118005 odwiedzin

ZWiK Sochaczew

A A A

 

 

ZWIK-SOCHACZEW SP. Z O.O. – KIM JESTEŚMY

 

"Zakład Wodociągów i Kanalizacji–Sochaczew"  Sp. z o.o. jest jedynym podmiotem świadczącym usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Miasto Sochaczew.

Spółka świadczy usługi w zakresie:

 • budowy infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej,
 • ujmowania, produkcji i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia,
 • odbioru i oczyszczenia ścieków produkowanych w aglomeracji, 
 • czyszczenia i monitorowania kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
 • przeprowadzania badań laboratoryjnych wody i ścieków (Laboratorium posiada  certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji),
 • wynajmu sprzętu specjalistycznego.

ZWiK - Sochaczew w chwili obecnej eksploatuje sieć wodociągową o łącznej długości ok. 143 km oraz sieć kanalizacyjną o długości ponad 180 km.

Forma prawna funkcjonowania "Zakładu Wodociągów i Kanalizacji– Sochaczew" Sp. z o.o. to spółka jednostki samorządu terytorialnego – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W dniu 29 stycznia 2004r. została ona wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w XIV Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000191418.

Siedziba Spółki mieści się przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Aktualny kapitał zakładowy to 48 719 007,00 PLN.

 

KLUCZOWA ROLA ZWIK-SOCHACZEW W ROZWOJU MIASTA

 

Pozytywna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca dofinansowania Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta Sochaczew - Etap I”, stanowiąca część Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, potwierdza ogromne znaczenie Spółki, co jest dla miasta gwarancją rozwoju.

Uchwałą Rady Miejskiej 30 grudnia 2004r. został przyjęty dokument pn. „Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Sochaczew”. Określono w nim plan, którego głównym celem jest zapewnienie mieszkańcom dobrych warunków życia poprzez rozwój gospodarczy opierający się przede wszystkim na zapewnieniu harmonijnego rozwoju gospodarczego miasta oraz podniesieniu jakości życia jego mieszkańców. ZWiK-Sochaczew Sp. z o.o. pełni kluczową rolę w rozwoju miasta, dzięki inwestycjom Spółki możliwa jest realizacja kilku strategicznych celów określonych w dokumencie. Mowa tu o ochronie środowiska przyrodniczego, kształtowaniu ładu przestrzennego, podniesieniu jakości życia mieszkańców oraz poprawie walorów turystycznych regionu. Cele te mogą być zrealizowane dzięki rozbudowie kanalizacji sanitarnej, prac rewitalizacyjnych oraz szeroko pojętej  budowie systemu ochrony zlewni rzeki Bzury.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

      

"ZAKŁAD WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI-SOCHACZEW" Sp. z o.o.
ul. Rozlazłowska 7
96-500 Sochaczew

 tel. VoIP 46 811-14-15 lub 46 811-14-16
tel. 46 862 82 30 fax 22 112-12-40

e-mail: zwik@zwik.sochaczew.pl

Regon 015625292, NIP 837-16-66-938
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: 0000191418
Kapitał zakładowy 48 719 007,00 PLN

 


Informujemy, że opłaty za pobraną wodę i odprowadzone ścieki, należy uiszczać na podany numer rachunku bankowego:

 

Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 00-950 Warszawa

 nr 16 1240 3174 1111 0010 4462 6771

 


 

 

   

      RADA NADZORCZA SPÓŁKI

 

 • Przewodniczący Rady   - Dariusz Zawidzki

     

      KIEROWNICTWO SPÓŁKI

 

 • Stanisław Grażka - Prezes Zarządu / Pełnomocnik ds Realizacji Projektu /MAO/
 • Joanna Kacprzak - Główny Księgowy / Prokurent
 •  Magdalena Kaczorowska -  Kierownik JRP / Zastępca Pełnomocnika ds Realizacji Projektu /DMAO/
 •  Adam Pawłowski  - Kierownik Działu Technicznego
 • Paweł Orlikowski  - Kierownik Działu Eksploatacji
 • Joanna Tabara - Kierownik Laboratorium / Kierownik ds Jakości

  

 


 


kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość