przejdź do Sochaczew.pl
168994 odwiedzin
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH w ZWiK Sochaczew Sp.z o.o.

Szanowni Klienci,

W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem informujemy, że Administratorem, czyli podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania  Państwa danych osobowych jest "Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew" Sp. z o.o. (dalej ZWIK) ul. Rozlazłowska 7, 96-500 Sochaczew. 

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możecie Państwo kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: iodo@zwik.sochaczew.pl .

Pozyskane przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane w celach:

- związanych z procesami obsługi klienta,

- realizacji usług objętych umową na zaopatrzenie w wodę i umową na odprowadzanie ścieków,

-  archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem ZWIK

- ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem ZWIK ,

- badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest prawnie uzasadnionym interesem

- oraz innych zgód i upoważnień udzielonych Administratorowi.

Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Rodzaj danych przetwarzane przez Administratora to:

- imię i nazwisko

- PESEL

- Adres zamieszkania

- Adres do korespondencji

- Numer telefonu stacjonarnego

- Numer telefonu komórkowego

- Adres email

Dane będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji umów na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, szczególnie w procesach:

1. Określanie zużycia wody i produkcji ścieków:

a) Ustalanie stanu zużycia wody i produkcji ścieków przez inkasentów

b) Przesyłanie informacji na temat zużycia wody i produkcji ścieków przez inkasentów

c) Pobieranie i przygotowanie danych spływających z radiowych liczników zużycia wody i produkcji ścieków.

2. Obsługa księgowa, rozliczenia i windykacja.

a) Wystawianie faktur przez dział księgowy i inkasentów

b) Dostarczanie faktur do odbiorców

c) Obsługa płatności – przyjmowanie płatności przez inkasentów, przyjmowanie płatności w kasie, przyjmowanie płatności online.

d) Rozliczanie zaległych faktur.

e) Obsługa windykacyjna (wysyłanie wezwań do zapłaty, kontakt telefoniczny , prowadzenie postępowań

3. Obsługa awarii i zleceń

4. Obsługa projektów nowych przyłączy wodnych i kanalizacyjnych.

Wymogiem zawarcia umowy z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji  w Sochaczewie na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków jest podanie danych:

- imię i nazwisko

- PESEL

- Adres zamieszkania

- Adres do korespondencji,

 potrzebne do świadczenia powyższych usług. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym tylko w zakresie wynikającym z przepisów prawa podatkowego lub rachunkowego, gdy ZWIK dokonuje rozliczenia płatności za świadczone usługi.

Każdy czyjego dane osobowe są przetwarzane może żądać od Administratora: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, oraz niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także przysługuje mu  prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Uprawnienia te można wykonać, gdy:

•             w odniesieniu do żądania sprostowania danych: dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

•             w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez ZWIK; został zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania tych danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

Każdy, którego dane są przetwarzane ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez ZWIK do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ZWIK, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których  jest do tego zobowiązany na mocy obowiązujących przepisów, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych przepisami prawa, lub korzystamy przypadku korzystania z usług podmiotów wspierających ZWIK, np. przedsiębiorców zapewniających hosting naszych serwisów, wsparcie utrzymania oprogramowania.

A A A
25.05.2018
godz.11:21
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość