przejdź do Sochaczew.pl
155752 odwiedzin
Rusza budowa kanalizacji w rejonie dworca

 ZWiK pozyskał kolejne dofinasowanie do budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach Załamana, Ks. Janusza, Towarowa. Dodatkowo zostanie zakupiony agregat stacjonarny dla potrzeb tłoczni zlokalizowanej przy ulicy Gawłowskiej. Prace rozpoczniemy jeszcze w tym roku.   

          Z uwagi na wystąpienie oszczędności w wyniku przeprowadzenia postępowań przetargowych w ramach Projektu „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej miasta Sochaczew – etap II cześć II”, Spółka uzyskała zgodę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na rozszerzenie zakresu rzeczowego Projektu o budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach Załamana, Ks. Janusza, Towarowa oraz zakup agregatu stacjonarnego dla potrzeb toniczni przy ulicy Gawłowskiej tuż przy kładce.

 

Budowa kanalizacji w ulicy Kraszewskiego, Lechickiej i Langiewicza oraz budowa sieci wodociągowej w ulicy Kraszewskiego, Lechickiej i Kochanowskiego została już zakończona i można korzystać zarówno z sieci wodociągowej jak i kanalizacyjnej.

Dlatego też już dziś Spółka zaprasza Mieszkańców dla których ZWiK wykonał  przyłącze do granicy nieruchomości do wykonywania przyłączy na terenach prywatnych.

Przebieg przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego należy uzgodnić w Dziale Technicznym ZWiK-Sochaczew Sp. z o.o. (ul. Rozlazłowska 7 tel. 46 862 82 30 wew. 26, 34) i wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót we własnym zakresie pod nadzorem ZWiK. Dla tego obszaru warunki techniczne otrzymają Państwo bezpłatnie. Ta promocja będzie obejmowała również obszar ulicy Załamanej. 

 

          Jeszcze w tym roku Generalny Wykonawca  Firma USŁUGI BUDOWLANO INSTALACYJNE NAPRAWA KONSERWACJA LESZEK STAŃKOWSKI wyłoniony w drodze postępowania przetargowego rozpocznie prace. Zaczniemy od budowy kanalizacji od skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza i Ks. Janusza i dalej już będzie układana kanalizacja w ulicy Ks. Janusza.  Oczywiście realizacja robót będzie w dużej mierze uzależniona od warunków atmosferycznych. Zakończenie terminu realizacji tego zadania przypada na koniec maja 2018roku.

            Dzięki pozyskanemu dofinasowaniu na zakup sprzętu specjalistycznego oraz budowę kanalizacji sanitarnej Spółka ma szansę na rozwój i dążenie do doskonalenia umiejętności w zakresie eksploatacji sieci wodno – kanalizacyjnej a także na zwiększenie współczynnika skanalizowania Miasta i tym samym zwiększenie liczby osób korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej.  

Dokładna lokalizacja budowy nowej sieci kanalizacyjnej została zobrazowana na mapie.

 

Projekt „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej miasta Sochaczew – etap II część II” współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

 

 

A A A
13.11.2017
godz.10:12
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość