przejdź do Sochaczew.pl
127946 odwiedzin
Kolejne dofinasowanie na budowę kanalizacji

 

 

 

Ocena wniosku o dofinasowanie Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta Sochaczew - etap II (cz. II) - trwała prawie rok. ZWiK podpisał umowę o dofinasowanie na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach Kraszewskiego, Langiewicza, Lechickiej i Kochanowskiego oraz budowę sieci wodociągowej w ulicach Kraszewskiego, Kochanowskiego i Lechickiej. W sumie wybudowany został kolektor kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o łącznej długości 0,927 km oraz sieć wodociągowa o łącznej długości 0,588 km.

Zadanie zostało już wykonane ale dopiero po pozytywnej ocenie wniosku została podpisana umowa o dofinasowanie. Środki poniesione na wykonanie tego zadania zostaną zrefundowane przez Narodowy Fundusz Ochron Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Oczywiście warunkiem dofinasowania jest uzyskanie efektu ekologicznego Projektu. W tym przypadku nie tylko dla sieci kanalizacyjnej ale również dla sieci wodociągowej.

Dlatego też już dziś Spółka zaprasza Mieszkańców dla których ZWiK wykonał  przyłącze do granicy nieruchomości do wykonywania przyłączy na terenach prywatnych.

 

Przebieg przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego należy uzgodnić w Dziale Technicznym ZWiK-Sochaczew Sp. z o.o. (ul. Rozlazłowska 7 tel. 46 862 82 30 wew. 26, 34) i wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót we własnym zakresie pod nadzorem ZWiK. Warunki techniczne otrzymają Państwo bezpłatnie.

Po wykonaniu przyłączy następuje odbiór techniczny oraz podpisanie umowy na odprowadzanie ścieków. Oczywiście Właściciel nieruchomości zobowiązany jest wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wybudowanego przyłącza.

 

 

 

 

 

 

A A A
19.05.2017
godz.07:16
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość