przejdź do Sochaczew.pl
127946 odwiedzin
Czas na przyłącza kanalizacji sanitarnej

Tylko do końca 2016 roku ZWiK-Sochaczew oferuje promocyjne warunki podłączania się do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Wszędzie tam, gdzie została wybudowana kanalizacja, właściciele lub zarządcy zobligowani są do wykonania tej części przyłącza, która przebiega na terenie ich  nieruchomości.

To ostatnia chwila na skorzystanie z promocyjnych warunków.

Doprowadzenie przyłączy od głównego kolektora, biegnącego w ulicy do granicy prywatnych nieruchomości wykonywane jest w ramach projektu. Oznacza to, że właściciel posesji ponosi koszty wykonania przyłącza już tylko na terenie swojej nieruchomości. Być może nie wszyscy mieszkańcy Sochaczewa wiedzą, jak

jak najprościej i zgodnie z prawem odprowadzać nieczystości ze swojego gospodarstwa domowego. Dlatego też przypominamy podstawowe zasady obowiązujące wszędzie tam, gdzie kanalizacja sanitarna istnieje.

 

Sześć ważnych czynności

 1. Wizyta w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Sp. z o. o., który mieści się przy ulicy Rozlazłowskiej 7. Pracownicy Biura Obsługi Klienta lub Jednostki Realizującej Projekt bezpłatnie wydadzą warunki techniczne włączenia do sieci kanalizacyjnej.
 2. Pisemne zgłoszenie i opracowanie planu sytuacyjnego przyłącza – czyli plan trasy przyłącza kanalizacji sanitarnej można wykonać go we własnym zakresie lub bezpłatnie zlecić ZWiK .
 3. Wybudowanie przyłącza siłami własnymi lub zlecenie prac dowolnej firmie, wykonującej tego typu usługi, również ZWiK-Sochaczew.
 4. Umówienie się na odbiór techniczny.
 5. Dokonanie odbioru technicznego nowo wybudowanego przyłącza przez Inspektora Nadzoru ZWiK oraz podpisanie umowy na odbiór ścieków.
 6. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji wybudowanego przyłącza i dostarczenie do siedziby ZWiK Sochaczew.

 

Zalety posiadania przyłącza

 1. Możliwość odprowadzania nieczystości do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej, zgodnie z zapisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. (Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  z dnia 7 czerwca 2001 r . Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm., art. 6 ust. 1 oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. Dz. U. Nr 236, poz. 2008 ze zm., art. 5 ust. 1 pkt. 2)
 2. Brak konieczności systematycznego opróżniania przydomowego szamba za pomocą wozów asenizacyjnych.
 3. Wyeliminowanie możliwości przepełnienia zbiornika, a tym samym zanieczyszczenia środowiska i przykrych zapachów temu towarzyszących.
 4. Wywiązanie się Miasta Sochaczew, a tym samym jego mieszkańców ze zobowiązań umowy o dofinansowanie projektu. Chodzi o dostosowanie się do zapisu, który mówi o uzyskaniu stosownego efektu ekologicznego.
 5. Wyeliminowanie pokusy nielegalnego odprowadzania ścieków zarówno przez mieszkańców, jak i firmy wywożące nieczystości.
 6. Znaczący wpływ mieszkańców na ochronę środowiska, a w szczególności na czystość wód.
 7. Zdecydowane podniesienie stanu higienicznego miasta Sochaczew i świadomości jego mieszkańców.
 8. Pozytywny wpływ na poprawę zdrowotności społeczeństwa, między innymi dzięki prawidłowemu i bezpiecznemu odprowadzaniu nieczystości bytowych.
 9. Wzrost wartości rynkowej nieruchomości ze względu na istniejące media w postaci sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.

 

Wiek XXI

Żyjemy w wieku XXI i nie wypada, by aglomeracja nie była  w pełni skanalizowana. Ogromne inwestycje miasta, a co za tym idzie  Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, przy wydatnym udziale środków zewnętrznych, pozwoliły na wybudowanie ponad 100 km miejskiej sieci kanalizacyjnej. To się udało i niemal wszyscy mieszkańcy Sochaczewa mogą korzystać z tego cywilizacyjnego dobrodziejstwa. Pozostała grupa, która do tej pory z różnych powodów nie dołączyła jeszcze, ma teraz możliwość skorzystania z promocyjnej oferty ZWiK-Sochaczew.

 

Termin promocji

Warunkiem skorzystania z promocyjnej propozycji ZWiK-Sochaczew jest podpisanie umowy na odprowadzanie ścieków do 31. grudnia 2016 roku. A taki dokument wieńczy całą procedurę, wymienioną we wcześniejszym akapicie.

Po tym terminie każdy, kto będzie dokonywał podłączenia swojej nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej, poniesie opłaty, zgodnie z aktualnym cennikiem ZWiK-Sochaczew Sp. z o. o.

 

ZWIK-Sochaczew Sp. z o.o. służy wszelką pomocą techniczną. Pracownicy Biura Obsługi Klienta oraz Jednostki Realizującej Projekt udzielą wyczerpujących informacji, na jakich zasadach ma być wykonane przyłącze kanalizacyjne. Tel. 0-46 862 82 30 wew. 26, 27, 37, 38.

 

A A A
31.10.2016
godz.10:10
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość