127946 odwiedzin
 
BUDOWA PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH I KANLAIZACYJNYCH NA TERENIE MIASTA SOCHACZEW
A A A
data publikacji 14-08-2013
termin składania ofert 26-08-2013

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

BUDOWA PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH I KANLAIZACYJNYCH NA

TERENIE MIASTA SOCHACZEW

 

Prowadzonego w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień w ZWiK - Sochaczew Sp. z o.o.

 

 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew Sp. z o.o., ul. Rozlazłowska 7, 96-500 Sochaczew, tel. (46) 862-82-30 ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta Sochaczew".

Termin związania ofertą: 30 dni (od terminu składania ofert).

Miejsce realizacji: Sochaczew.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych. Termin realizacji zamówienia: 31.08.2014 r.. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające. Postępowanie nie zostało przeprowadzone wstępną kwalifikacją.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://zwik.sochaczew.pl/.

 

Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami: Magdalena Kaczorowska, Anna Skóra.

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: „Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta Sochaczew. Nie otwierać przed 26.08.2013 r." należy złożyć w sekretariacie siedziby Zamawiającego.

 

Termin składania ofert upływa 26.08.2013 r. o godzinie 11:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.08.2013 r. o godzinie 11:30 w siedzibie Zamawiającego.

 

Ogloszenie przyl WodKan 14.08.2013.pdf 

 

SIWZ przyl WodKan 14.08.2013.pdf 

 

Pytania i Odpow-przyl WodKan 14.08.2013.pdf

 

 

Wybor Najkorzystniejszej Oferty 26.08.2013.pdf

 

 

 


 
kategorie przetergów
 
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość