przejdź do Sochaczew.pl
155749 odwiedzin
Dostawa flokulantu do odwadniania osadu
A A A
data publikacji 09-11-2018
termin składania ofert 10-12-2018

 

ZAPYTANIE   OFERTOWE

 

Dotyczy:  Dostawa flokulantu do odwadniania osadu

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY

,,Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o.

ul. Rozlazłowska 7

96-500 Sochaczew

NIP: 837-16-66-938, REGON: 015625292, KRS: 0000191418

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostawie  flokulant do odwadniania osadu    – 7,0 tony (dostawa w beczkach 120 l)                                                                                       
 2. Przedmiot zamówienia obejmuje także załadunek, rozładunek oraz transport  na koszt Wykonawcy – dostawa na Miejską Oczyszczalnię Ścieków Sochaczew ul. Al.600 lecia 69    96-500 Sochaczew.
 3. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Czas reakcji po zgłoszeniu zapotrzebowania drogą mailową - 7 dni roboczych.
 4. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty prób, o których mowa w pkt. III niniejszego zapytania.
 5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów uczestnictwa w niniejszym postępowaniu.
 6. Płatność z tytułu realizacji dostawy będzie regulowana przez Zamawiającego na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury w terminie 14 dni od jej otrzymania po każdorazowej cząstkowej dostawie.
 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienie ilości mniejszych niż określone w p. 1 bez możliwości zgłaszania roszczeń wobec Zamawiającego z tego tytułu.
 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

III. DOBÓR I TESTY FLOKULANTU

 1. Wykonawca przed złożeniem oferty dokona doboru flokulanta w trakcie pracy urządzeń –         prasy VANEX do odwadniania osadu nadmiernego na Oczyszczalni Ścieków Sochaczew pod nadzorem pracowników laboratorium Zamawiającego oraz obsługi Oczyszczalni
 2. Termin prób technicznych Wykonawca proponuje w uzgodnione z pracownikiem Oczyszczalni P.Orliński Artur tel.604 097 923 z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, a następnie potwierdzi pocztą elektroniczną lub pisemnie. Dla każdego Wykonawcy chcącego wykonać próby techniczne Zamawiający wyznacza dwa dni testowe.
 3. Próby techniczne muszą zostać wykonane na co najmniej 3 (trzy) dni przed terminem złożenia oferty.
 4. Wykonawca proponujący dobór flokulantu, dostarczy nieodpłatnie 30 litrów proponowanego flokulanta do przeprowadzenia prób technicznych, które prowadzone będą przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy (W przypadku gdyby w ustalonym do badania terminie Wykonawca nie przybył, próby techniczne zostaną przeprowadzone bez jego obecności). Wraz z flokulantem zostanie Zamawiającemu dostarczona karta charakterystyki produktu.
 5. Zamawiający dopuszcza dobór/próbę techniczną co najmniej dwóch flokulantów zaproponowanych przez Wykonawcę.
 6. Zamawiający w dniu prowadzenia prób technicznych pobierze osad odwodniony z wykorzystaniem flokulanta  i podda go badaniom laboratoryjnym na zawartość suchej masy po prasie, których wynik będzie poziomem odniesienia do wymagań Zamawiającego określonych w pkt.11.
 7. Badania suchej masy osadu odwodnionego muszą być przeprowadzone w laboratorium Zamawiającego.
 8. Podczas prób technicznych Wykonawca może prowadzić własne badanie, pobranie prób przez Zamawiającego rozpocznie się po zgłoszeniu gotowości przez Wykonawcę

Zamawiający pobierze do badania dwie próby. Pobranie drugiej próby winno odbyć się do godziny 10:00 w danym dniu prowadzonych badań.

11.  Do oceny zostanie przyjęta średnia arytmetyczna z dwóch prób.

Jeżeli jedna z dwóch prób (dla danego flokulanta) na zawartość suchej masy po prasie będzie poniżej poziomu odniesienia o którym mowa w pkt. 11 potencjalny flokulant nie zostanie przez Zamawiającego przyjęty.

12. Z przeprowadzonych prób zostanie sporządzony w 3 egz. protokół zgodnie z załączonym wzorem, załącznik nr. 5. 1.egz. protokołu Wykonawca dołączy do oferty.

Odmowa podpisania protokołu przez Wykonawcę będzie traktowana jako niespełnienie wymogów.

13. Zamawiający wymaga aby zawartość suchej masy w osadzie odwodnionym nie był niższa niż 16%.

14. Wykonawca obowiązany jest złożyć ofertę na dobrany flokulant do dnia 10.12.2019 roku.

15. Zamawiający nie ponosi kosztów poniesionych przez Wykonawcę z tytułu przeprowadzonych prób bez względu na wyniku postępowania.

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Dostawy będą realizowane sukcesywnie przez okres od dn. 02 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r. lub do wyczerpania planowanej ilości określonej w pkt. II ppkt. 1 w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.

 

V. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być:

                - opatrzona pieczątką firmową,

                - posiadać datę sporządzenia,

                - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

                - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty:

-  kartę charakterystyki produktu

- protokół prób technicznych

- oświadczenie wykonawcy w zakresie RODO zgodnie z treścią załącznika nr 3

 

 

 

 

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: artur.orlinski@zwik.sochaczew.pl ,  pocztą, kurierem lub też dostarczona osobiście na  adres: ul. Rozlazłowska 7. 96-500 Sochaczew (Sekretariat)  do dnia 10.12.2018r.
 2. Oferty złożone, lub które dotarły  po terminie w miejscu ich złożenia  nie będą rozpatrywane.

 

VII. KRYTERIA OCENY OFERT

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Łączna wartość oferty brutto – 100 %

 1. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta przedstawiająca najniższą cenę ofertową brutto za realizację całego zamówienia.
 2. Cena określona w formularzu ofertowym powinna uwzględniać wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia.

 

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Ustala się 30 dniowy termin związania złożoną ofertą, liczony od ostatecznego terminu składania ofert.

 

IX. DODATKOWE INFORMACJE

 1. Złożenie jednej   ważnej oferty, upoważnia  Zamawiającego do dokonania wyboru Wykonawcy.
 2. Zamawiający zastrzega, że może nie wybrać żadnej oferty, zamknąć lub unieważnić postępowanie bez podania przyczyn.
 3. Zamawiający zastrzega, że treść ogłoszenia oraz  warunki określone w zaproszeniu do składania ofert mogą zostać zmienione, o czym  zostanie przekazana informacja w sposób analogiczny do przedmiotowego zapytania.
 4. Oferta złożona w toku przedmiotowego postępowania przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy postępowanie zostało zamknięte bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 5. Organizator  niezwłocznie powiadomi na piśmie uczestników postępowania o jego wyniku albo o zamknięciu bez dokonania wyboru.
 6. Dodatkowych informacji udziela Artur Orliński pod numerem telefonu 604 097 923 oraz adresem email: artur.orlinski@zwik.sochaczew.pl.

 

Zapytanie ofertowe flokulant 2019.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa flokulantu do odwadniania osadu 2019.pdf

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość