przejdź do Sochaczew.pl
155749 odwiedzin
Dostawa siarczanu żelaza (III) PIX 113
A A A
data publikacji 07-11-2018
termin składania ofert 16-11-2018

 

 

ZAPYTANIE   OFERTOWE

 

Dotyczy:  Dostawa siarczanu żelaza (III) PIX 113

 

I. ZAMAWIAJĄCY

,,Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o.

ul. Rozlazłowska 7

96-500 Sochaczew

NIP: 837-16-66-938, REGON: 015625292, KRS: 0000191418

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostawie koagulantu PIX 113 do strącania fosforu, usuwania siarkowodoru ze ścieków i wspomagania zagęszczania osadu w ciągu technologicznym na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków  w ilości do 150 ton (jednorazowa dostawa cysterną – 24 tony).

Specyfikacja produktu :  Fe 11,8 ± 0,4 % , Fe2+ 0,4 ± 0,3 %  , wolny kwas  -5,0 – 0,0 %   ,       pH  poniżej 1  , gęstość (20 o C) 1500 – 1570 kg/m3                 

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje załadunek, rozładunek oraz transport  na koszt Wykonawcy – dostawa na Miejską Oczyszczalnię Ścieków Sochaczew ul. Al.600-lecia 69, 96-500 Sochaczew
 2. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.
 3. Płatność z tytułu realizacji dostawy będzie regulowana przez Zamawiającego na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury w terminie 14 dni od jej otrzymania.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia ilości mniejszych niż określone w p. 1 bez możliwości zgłaszania roszczeń wobec Zamawiającego z tego tytułu.
 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Dostawy będą realizowane sukcesywnie przez okres od dnia 02 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r. lub do wyczerpania planowanej ilości określonej w pkt. II ppkt. 1 w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być:

                - opatrzona pieczątką firmową,

                - posiadać datę sporządzenia,

                - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

                - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty:

- karta charakterystyki produktu

- oświadczenie wykonawcy z zakresie RODO zgodnie z treścią załącznika nr 3

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: artur.orlinski@zwik.sochaczew.pl,  pocztą, kurierem lub też dostarczona osobiście na  adres: ul. Rozlazłowska 7. 96-500 Sochaczew (sekretariat) do dnia 16.11.2018 r.
 2. Oferty złożone, lub które dotarły  po terminie w miejscu ich złożenia,  nie będą rozpatrywane.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Łączna wartość oferty brutto – 100 %

 1. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta przedstawiająca najniższą cenę ofertową brutto za realizację całego zamówienia.
 2. Cena określona w formularzu ofertowym powinna uwzględniać wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia.

 

 

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Ustala się 30 dniowy termin związania złożoną ofertą, liczony od ostatecznego terminu składania ofert.

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE

 1. Złożenie jednej   ważnej oferty, upoważnia  Zamawiającego do dokonania wyboru Wykonawcy.
 2. Zamawiający zastrzega, że może nie wybrać żadnej oferty, zamknąć lub unieważnić postępowanie bez podania przyczyn.
 3. Zamawiający zastrzega, że treść ogłoszenia oraz  warunki określone w zaproszeniu do składania ofert mogą zostać zmienione, o czym  zostanie przekazana informacja w sposób analogiczny do przedmiotowego zapytania.
 4. Oferta złożona w toku przedmiotowego postępowania przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy postępowanie zostało zamknięte bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 5. Organizator  niezwłocznie powiadomi na piśmie uczestników postępowania o jego wyniku albo o zamknięciu bez dokonania wyboru.
 6. Dodatkowych informacji udziela Artur Orliński pod numerem telefonu 604 097 923 oraz adresem email: artur.orlinski@zwik.sochaczew.pl.


  Zapytanie ofertowe - Dostawa siarczanu żelaza (III) PIX 113.pdf

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa PIX 113.pdfkontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość