przejdź do Sochaczew.pl
155749 odwiedzin
Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta Sochaczew na zlecenie „Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o.
A A A
data publikacji 25-09-2018
termin składania ofert 03-10-2018

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta Sochaczew na zlecenie „Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o. 

Prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w „Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji  - Sochaczew” Sp. z o.o.

  1. Zamawiający:

„Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o.

Ul. Rozlazłowska 7

96-500 Sochaczew

  1. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.
  2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://zwik.sochaczew.pl/ w zakładce PRZETARGI.
  3. Przedmiot zamówienia:

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV):

45000000-7         Roboty budowlane

45231300-8         Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie wedle bieżących potrzeb Zamawiającego na jego rzecz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z otrzymaną od Zamawiającego dokumentacją projektową oraz protokołem ZUD.

Zakres prac obejmuje: - sporządzenie projektu organizacji ruchu; - uzyskanie zgody zarządcy terenu na prowadzenie robót, wraz z uiszczeniem opłat za zajęcie pasa drogowego; - wykonanie przyłącza (robocizna + materiał + sprzęt); - wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyłącza; - uzyskanie protokołu odbioru zajmowanego teren.

Projekt organizacji ruchu powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 784 z późn. zm.) i zawierać wymagane uzgodnienia.

W zakres robót przewidzianych do realizacji wchodzą: przyłącze wodociągowe oznakowane taśmą foliową (wykop otwarty); włączenie do sieci wodociągowej za pomocą opaski z zasuwą domową dn 32-50 z obudową teleskopową i skrzynką do zasuw umocowaną za pomocą płyt betonowych i oznakowaną za pomocą tabliczki; wykonanie wcinki do sieci wodociągowej za pomocą trójnika kołnierzowego z zasuwą odcinającą, obudową i skrzynką umocnioną i oznakowaną; wykonanie podejścia wodomierzowego na konsoli; wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC 160 - 200 mm; wykonanie studni rewizyjnej; włączenie do sieci kanalizacyjnej za pomocą odnogi (trójnika); wykonanie przewiertu PE Ø315 lub stal dn 273-324 mm, wraz z kosztami rury osłonowej i przewodowej; przecisk kretem (wraz z kosztami materiału rury przewodowej i osłonowej); montaż zasuwy burzowej; rozbiórka i odtworzenie nawierzchni chodnika (kostka brukowa, płyty chodnikowe); rozbiórka i odtworzenie nawierzchni asfaltowej; odtworzenie nawierzchni zielonej; - w ilościach zgodnie z pkt. III.4 SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowego, bez możliwości zgłaszania roszczeń wobec Zamawiającego z tego tytułu. Rozliczenie robót odbywać się będzie w oparciu o faktycznie wykonane elementy składające się na wykonanie przyłącza (realizację zlecenia cząstkowego) zgodnie ze stawkami określonymi w formularzu ofertowym. Podane ceny jednostkowe będą obowiązujące w całym okresie trwania umowy i nie będą podlegały zmianom.

Wykonanie przyłącza powinno uwzględniać badanie bakteriologiczne i wszystkie niezbędne badania zgodnie z warunkami wykonawstwa i odbioru sieci wod-kan.

  1. Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  2. Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
  3. Termin wykonania zamówienia: Umowa zostaje zawarta na okres 12 m-cy od daty podpisania. Zamówienia będą realizowane sukcesywnie zgodnie z przekazywanymi przez Zamawiającego zleceniami cząstkowymi, przy czym termin realizacji zlecenia cząstkowego wynosi 6 tygodni od daty przyjęcia do realizacji.
  4. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania w zakresie:

Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

W tym zakresie Zamawiający nie wymaga wykazania  spełnienia przez Wykonawcę żadnego odrębnego warunku.

       Posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia;

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie sieci/przyłączy wod-kan o wartości co najmniej 50 000,00 zł każda..

Dysponowania lub będą dysponować odpowiednim potencjałem technicznym

W tym zakresie Zamawiający nie wymaga wykazania  spełnienia przez Wykonawcę żadnego odrębnego warunku

Dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

W tym zakresie Zamawiający nie wymaga wykazania  spełnienia przez Wykonawcę żadnego odrębnego warunku.

Sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100.000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych).

  1. Wadium: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda wniesienia wadium. 

10.  Kryteria oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: Cena ofertowa - 100%

11.  Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego w sekretariacie „ZWiK – Sochaczew” Sp. z o.o. ul. Rozlazłowska 7. Termin składania ofert upływa dnia  03-10-2018r. o godz. 11:00. Oferty zostaną otwarte w dniu w którym upływa termin składania ofert o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego.

12.  Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

Ogłoszenie-Budowa przyłączy wod-kan 25.09.2018r.pdf

 

SIWZ-Budowa przyłączy wod-kan 25.09.2018r.pdf

 

Informacja z otwarcia ofert - Budowa przył. wod-kan 2019.pdf


Wybór oferty - Budowa przył. wod-kan 2019.pdf

 


kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość