przejdź do Sochaczew.pl
155749 odwiedzin
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Towarowej – etap II.
A A A
data publikacji 16-02-2018
termin składania ofert 05-03-2018

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Towarowej – etap II. 

Prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w „ZWiK – Sochaczew” Sp. z o.o.

 1. Zamawiający:

„Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o.

Ul. Rozlazłowska 7

96-500 Sochaczew

 1. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://zwik.sochaczew.pl/.
 3. 4.      Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Towarowej (etap II). W zakres prac wchodzi budowa sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 316,5 m, w tym: sieć kanalizacji sanitarnej PVC fi 200 – L=233,0 m, przyłącza PVC fi 200 – L=19,5 m, przyłącza PVC fi 160 – L=64,0 m. Uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej stanowić będą studnie betonowe śr. 1200 mm. Wykonawca zobowiązany jest przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej stosować włazy z logo ZWiK spełniające następujące wymagania: Jako zamknięcie studni należy zastosować włazy żeliwno-betonowe klasy D400 z amortyzatorem i zamkiem zatrzaskowym; z logo „ZWiK – Sochaczew” Sp. z o.o. (projekt włazu żeliwno – betonowego zgodnie załącznikiem nr 9). Włazy powinny być wykonane z żeliwa szarego z pokrywą z wypełnieniem betonowym o średnicy min. Ø600 i wysokości min. 120 mm. Włazy powinny mieć wysoki współczynnik drgań, odporność na korozję wgłębną, pokrywa powinna zawierać wkładkę tłumiącą. Powierzchnie przylegania włazu mają być tak wykonane aby zapewniały stabilność i ciche użytkowanie. Przy odtwarzaniu nawierzchni Wykonawca zobowiązany będzie zachować warunki zawarte w decyzjach wydanych przez zarządcę drogi. Szczegóły techniczne dotyczące robót w pasie drogowym zawarte będą w zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego, po które Wykonawca będzie zobowiązany wystąpić w imieniu Zamawiającego do Zarządcy dróg. Roboty prowadzone w pasie drogowym należy uzgodnić z właścicielem lub zarządcą. Przy odbudowie nawierzchni należy zwrócić uwagę na warunki jakie postawił zarządca drogi co do zakresu odtworzenia. Wykonawca zobowiązany jest zachować wymogi określone przez zarządcę drogi w załączniku nr 11 (pismo znak PZD.DZ.454.531.2017). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa (załącznik nr 7) oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 8).  

UWAGA: Realizacja zamówienia będzie się odbywać równocześnie z robotami prowadzonymi na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie, dlatego też do obowiązków Wykonawcy należeć będzie skoordynowanie prowadzenia robót z firmą działającą na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie oraz wspólne użytkowanie placu budowy.

Wykonawca zobowiązany jest do uzupełniana ubytków powstających w miejscu odtworzenia poprzez ułożenie kruszywa do czasu rozpoczęcia prac drogowych w ulicy Towarowej.

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (kod CPV):

45 000000-7        Roboty budowlane

45 231300-8        Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232410-9         Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

 1. Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 2. Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 3. Termin wykonania zamówienia: 30.06.2018 r. (dostarczenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej – 31.07.2018r.).
 4. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania w zakresie:

Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

W tym zakresie Zamawiający nie wymaga wykazania  spełnienia przez Wykonawcę żadnego odrębnego warunku.

       Posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia;

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienia na roboty budowlane, których przedmiotem była budowa kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 0,5 km.

Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca dysponuje osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą następujące kwalifikacje:

-        uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w  sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278 z późn. zm.) lub ważne uprawnienia budowlane wydane według wcześniejszych przepisów lub uprawnienia równoważne według przepisów kraju ich uzyskania,

Sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 200.000,00 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych).

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

 1. Wadium: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

10.  Kryteria oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: Cena ofertowa - 100%

11.  Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie) pod adresem ul. Rozlazłowska 7, 96-500 Sochaczew. Termin składania ofert upływa dnia 05.03.2018r. o godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania ofert  o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego.

12.  Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

Sochaczew, dnia 16 luty 2018r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Towarowej – etap II. 

Prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w „ZWiK – Sochaczew” Sp. z o.o.

 1. Zamawiający:

„Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o.

Ul. Rozlazłowska 7

96-500 Sochaczew

 1. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://zwik.sochaczew.pl/.
 3. 4.      Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Towarowej (etap II). W zakres prac wchodzi budowa sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 316,5 m, w tym: sieć kanalizacji sanitarnej PVC fi 200 – L=233,0 m, przyłącza PVC fi 200 – L=19,5 m, przyłącza PVC fi 160 – L=64,0 m. Uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej stanowić będą studnie betonowe śr. 1200 mm. Wykonawca zobowiązany jest przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej stosować włazy z logo ZWiK spełniające następujące wymagania: Jako zamknięcie studni należy zastosować włazy żeliwno-betonowe klasy D400 z amortyzatorem i zamkiem zatrzaskowym; z logo „ZWiK – Sochaczew” Sp. z o.o. (projekt włazu żeliwno – betonowego zgodnie załącznikiem nr 9). Włazy powinny być wykonane z żeliwa szarego z pokrywą z wypełnieniem betonowym o średnicy min. Ø600 i wysokości min. 120 mm. Włazy powinny mieć wysoki współczynnik drgań, odporność na korozję wgłębną, pokrywa powinna zawierać wkładkę tłumiącą. Powierzchnie przylegania włazu mają być tak wykonane aby zapewniały stabilność i ciche użytkowanie. Przy odtwarzaniu nawierzchni Wykonawca zobowiązany będzie zachować warunki zawarte w decyzjach wydanych przez zarządcę drogi. Szczegóły techniczne dotyczące robót w pasie drogowym zawarte będą w zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego, po które Wykonawca będzie zobowiązany wystąpić w imieniu Zamawiającego do Zarządcy dróg. Roboty prowadzone w pasie drogowym należy uzgodnić z właścicielem lub zarządcą. Przy odbudowie nawierzchni należy zwrócić uwagę na warunki jakie postawił zarządca drogi co do zakresu odtworzenia. Wykonawca zobowiązany jest zachować wymogi określone przez zarządcę drogi w załączniku nr 11 (pismo znak PZD.DZ.454.531.2017). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa (załącznik nr 7) oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 8).  

UWAGA: Realizacja zamówienia będzie się odbywać równocześnie z robotami prowadzonymi na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie, dlatego też do obowiązków Wykonawcy należeć będzie skoordynowanie prowadzenia robót z firmą działającą na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie oraz wspólne użytkowanie placu budowy.

Wykonawca zobowiązany jest do uzupełniana ubytków powstających w miejscu odtworzenia poprzez ułożenie kruszywa do czasu rozpoczęcia prac drogowych w ulicy Towarowej.

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (kod CPV):

45 000000-7        Roboty budowlane

45 231300-8        Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232410-9         Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

 1. Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 2. Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 3. Termin wykonania zamówienia: 30.06.2018 r. (dostarczenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej – 31.07.2018r.).
 4. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania w zakresie:

Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

W tym zakresie Zamawiający nie wymaga wykazania  spełnienia przez Wykonawcę żadnego odrębnego warunku.

       Posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia;

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienia na roboty budowlane, których przedmiotem była budowa kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 0,5 km.

Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca dysponuje osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą następujące kwalifikacje:

-        uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w  sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278 z późn. zm.) lub ważne uprawnienia budowlane wydane według wcześniejszych przepisów lub uprawnienia równoważne według przepisów kraju ich uzyskania,

Sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 200.000,00 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych).

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

 1. Wadium: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

10.  Kryteria oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: Cena ofertowa - 100%

11.  Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie) pod adresem ul. Rozlazłowska 7, 96-500 Sochaczew. Termin składania ofert upływa dnia 05.03.2018r. o godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania ofert  o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego.

12.  Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

ogłoszenie - Towarowa etap II-Towarowa2018 -2.pdf

 

SIWZ II - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Towarowej - etap II.pdf

Zał. nr 7 - Dokumentacja projektowa - Towarowa 2018 -2.rar

Zał. nr 8 - STWiORB-Towarowa2018 -2.part1.rar

Zał. nr 8 - STWiORB-Towarowa2018 -2.part2.rar

Zał. nr 9 - Wzór włazu z logo ZWiK-Towarowa2018 -2.pdf

Zał. nr 10 - Przedmiar robót-Towarowa2018 -2.pdf

Zał. nr 11 -Warunki prowadzenia robót w pasie drogowym (PZD.DZ.454.531.2017)-Towarowa2018 -2.pdf

 

informacja z otwarcia ofert - budowa kanal.sanitarnej w ul.Towarowej-etap II.pdf

 

 

unieważnienie przetargu Budowa sieci kanal.sanitarnej w ul.Towarowej - etap II.pdf


 


kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość