przejdź do Sochaczew.pl
155748 odwiedzin
DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM TURBODMUCHAWY DLA UKŁADU NAPOWIETRZAJĄCEGO REAKTORA BIOLOGICZNEGO MIEJSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SOCHACZEWIE
A A A
data publikacji 08-02-2018
termin składania ofert 16-02-2018

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM TURBODMUCHAWY DLA UKŁADU NAPOWIETRZAJĄCEGO REAKTORA BIOLOGICZNEGO MIEJSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SOCHACZEWIE 

Prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w „ZWiK – Sochaczew” Sp. z o.o.

  1. Zamawiający:

„Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o.

Ul. Rozlazłowska 7

96-500 Sochaczew

  1. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.
  2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://zwik.sochaczew.pl/.
  3. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem turbodmuchawy dla układu napowietrzającego reaktora biologicznego Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Sochaczewie. Turbodmuchawa promieniowa z łożyskami powietrznymi z silnikiem elektrycznym o mocy znamionowej nie większej niż 40kW, synchronicznym prądu sinusoidalnego z magnesami trwałymi na łożyskach powietrznych musi spełniać niżej określone wymagania:

- transportowany gaz - powietrze

- wydajność dmuchawy regulowana – wydajność maksymalna 35m3/min przy ciśnieniu 600 mbar przy warunkach powietrza atmosferycznego: ciśnienie absolutne 1013 mbar, temperatura 20oC, wilgotność 50%, masa właściwa 1,2 kg/m3

- obudowa dźwiękochłonna, poziom hałasu poniżej 76 dBA

- wysokosprawny i wysokoobrotowy silnik elektryczny z magnesami stałymi na łożyskach powietrznych musi zapewniać przeniesienie napędu bezpośrednio przez wał bez straty mocy.

- producent dmuchaw musi mieć centrum serwisowe na terenie Polski

- obsługa eksploatacyjna sprowadza się do wymiany lub czyszczenia filtra powietrza wlotowego)

- dmuchawa powinna zapewnić możliwość wykorzystania powietrza chłodzącego z dmuchawy, w okresie zimowym, do ogrzania wnętrza pomieszczenia dmuchaw, zaś w okresie letnim powinna istnieć możliwość wyrzucenia ogrzanego powietrza na zewnątrz.

- dmuchawa powinna być wyposażona w lokalny sterownik PLC z kolorowym dotykowym wyświetlaczem LCD, pozwalającym na sterowanie i monitorowanie parametrów pracy urządzenia tj.: temperatura powietrza wlotowego i wylotowego, temperatura i prędkość obrotowa silnika, wartość ciśnienia wylotowego, ilość tłoczonego powietrza, wartość mocy pobieranej przez dmuchawę, łączne godziny pracy, informacje o awariach wraz z datą i godziną ich wystąpienia.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego przy Al. 600-lecia 69 w Sochaczewie. Koszty transportu i rozładunku ponosi Wykonawca. Dostarczone urządzenie wraz z osprzętem należy zamontować i włączyć w istniejący system sterowania. Wszystkie prace przystosowawcze do istniejących warunków dotyczących automatyki i sterowania całego układu pneumatycznego musi zrealizować Wykonawca. Wizualizacja pracy turbodmuchawy musi odbywać się w istniejącym systemie wizualizacji SCADA.

  1. Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  2. Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
  3. Termin wykonania zamówienia: 20 tygodni od daty podpisania umowy.
  4. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania w zakresie:

Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

W tym zakresie Zamawiający nie wymaga wykazania  spełnienia przez Wykonawcę żadnego odrębnego warunku.

Posiadania wiedzy i doświadczenia;

W tym zakresie Zamawiający nie wymaga wykazania spełnienia przez Wykonawcę żadnego odrębnego warunku.

Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

W tym zakresie Zamawiający nie wymaga wykazania  spełnienia przez Wykonawcę żadnego odrębnego warunku.

Sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 150 000,00 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100)

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

  1. Wadium: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

10.  Kryteria oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: Cena ofertowa - 100%

11.  Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie) pod adresem ul. Rozlazłowska 7, 96-500 Sochaczew. Termin składania ofert upływa dnia 16.02.2018r. o godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania ofert  o godzinie 11:15 w siedzibie Zamawiającego.

12.  Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):

45232421-9    Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

42123500-2    Turbosprężarki

 

Ogłoszenie - Dostawa wraz z montażem turbodmuchawy dla układu napowietrzającego (2018r.).pdf

 

SIWZ - Dostawa wraz z montażem turbodmuchawy dla układu napowietrzającego (2018r.).pdf

Załącznik nr 5 - Aktualne schematy podłączeniowe - Dostawa wraz z montażem turbodmuchawy dla układu napowietrzającego (2018r.).pdf

informacja z otwarcia ofert - dostawa wraz z montażem termodmuchawy dla ukł.napowietrzajacego reaktora biologicznego MOŚ.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość