przejdź do Sochaczew.pl
155749 odwiedzin
DOSTAWA WODOMIERZY Z SYSTEMEM ODCZYTU RADIOWEGO DLA POTRZEB „ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI – SOCHACZEW” SP. Z O. O.
A A A
data publikacji 22-12-2017
termin składania ofert 04-01-2018

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

DOSTAWA WODOMIERZY Z SYSTEMEM ODCZYTU RADIOWEGO DLA POTRZEB „ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI – SOCHACZEW” SP. Z O. O.

Prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w „ZWiK – Sochaczew” Sp. z o.o.

  1. Zamawiający:

„Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o.

Ul. Rozlazłowska 7

96-500 Sochaczew

  1. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.
  2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://zwik.sochaczew.pl/.
  3. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych wodomierzy z cechą legalizacyjną w roku dostawy do wody zimnej od 0,1oC do + 50oC z zamontowanym modułem do odczytu radiowego dla potrzeb Zamawiającego oraz armatury niezbędnej do ich montażu. Wodomierze: a) muszą być zgodne z: Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych /Dz.U. 2007 nr 209 poz. 1513 z późn. zm./;  Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych /Dz.U. 2008 nr 5 poz. 29 z późn. zm./;  oraz powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-ISO 4064:2014 lub PN-EN14154:2007;  b) muszą posiadać aktualne zatwierdzenie typu EWG lub certyfikat badania typu WE według MID w dowolnej pozycji zabudowy obowiązujące na terenie całej UE. Wymagane jest załączenie deklaracji zgodności CE z PN-EN 14154 oraz Dyrektywą 2004/22/WE (MID) lub informacji producenta o zgodności z PN-ISO 4064 oraz Dyrektywą EEC 75/33 na oferowane wodomierze; c)         muszą posiadać aktualny atest higieniczny PZH;

Wymagania dotyczące wodomierzy:

a)  dla DN 15 i DN 20: wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne; przepływ nominalny DN15 – Q3=2,5 m3/h, dł. L= 110 mm, DN20 – Q3=4,0 m3/h, dł. L= 130 mm, zgodnie z PN-EN 14154; klasa metrologiczna: minimum R≥160-H zgodnie z PN-EN 14154; korpus wodomierza wykonany z mosiądzu pokrywanego galwanicznie z trwale oznaczonym typem mosiądzu; liczydło wodomierza ośmiopozycyjne z dokładnością odczytu 1 litr; odporność wodomierza na zewnętrzne pole magnetyczne (czteropolowe sprzęgło magnetyczne, pierścień antymagnetyczny); dwustronne łożyskowanie wirnika na kamieniach technicznych; brak opaski wykonanej z tworzywa sztucznego łączącej korpus wodomierza z liczydłem; możliwość wyposażenia wodomierza w moduł radiowy w trakcie eksploatacji wodomierza bez zrywania cech legalizacyjnych; możliwość aktualnego odczytu wzrokowego stanu wodomierza w przypadku uszkodzenia lub awarii modułu radiowego;

b)  dla DN25, DN32, DN40: wodomierze objętościowe suchobieżne; przepływy / parametry techniczne: DN 25 – Q3=6,3 m3/h, dł. L=260 mm, DN32 – Q3=10,0 m3/h, dł. L=260 mm, DN40 – Q3=16,0 m3/h, dł. L=300 mm; klasa metrologiczne R≥400; zapewnienie klasy pomiarowej dla każdej pozycji zabudowy wodomierza; odporność na działanie zewnętrznych pól magnetycznych; niski próg rozruchu;          korpus wodomierza wykonany z mosiądzu;      liczydło hermetyczne ośmiobębenkowe; maksymalne ciśnienie robocze P=16bar; brak konieczności stosowania odcinków prostych przed i za wodomierzem; możliwość montażu bezpośrednio na liczydle wodomierza (bez użycia adapterów) modułu radiowego, w trakcie eksploatacji, bez uszkodzenia cech legalizacyjnych.

Wymagania dotyczące modułów radiowych: konstrukcja modułowa (oddzielna od wodomierza). Nie dopuszcza się rozwiązań zintegrowanych w liczydle wodomierza oraz zespolonych z wodomierzem w sposób trwały, które w przypadku demontażu modułu naruszałyby cechy legalizacyjne wodomierza lub powodowały konieczność demontażu całego wodomierza z instalacji; montaż modułu bezpośrednio na liczydle wodomierza; transmisja danych: jednokierunkowa; nie dopuszcza się rozwiązań opartych na nadajnikach kontraktonowych i optycznych; klasa szczelności modułu: IP68; zasilanie modułu: bateria litowa o żywotności powyżej 10 lat; funkcje modułu radiowego: podanie aktualnego wskazania wodomierza, podanie informacji o alarmach, w tym: użyciu magnesu neodymowego, demontażu modułu radiowego, wycieku z podaniem ilości dni w miesiącu, stanie baterii, przepływie wstecznym, aktualna data i godzina odczytu z uwzględnieniem czasu letniego i zimowego oraz lat przestępnych), rejestr wskazań licznika z poprzednich 12 miesięcy (wskazanie, przepływ wsteczny); funkcje programowalne modułu: aktualna data i godzina, aktualne wskazanie wodomierza, interwał czasowy pomiędzy kolejnymi transmisjami radiowymi, programowalne miesiące, dni, godziny,  w których moduł radiowy dokonuje transmisji danych, próg wycieku próg przepływu wstecznego.

Zestawienie planowanych dostaw wodomierzy i armatury do wody zimnej:

- Wodomierz  DN 15 - 700 szt.

- Wodomierz  DN 20 – 10 szt.

- Wodomierz  DN 25 – 20 szt.

- Wodomierz  DN 32 - 20 szt.

- Wodomierz DN 40  -  10 szt.

- Redukcja mosiężna wodomierza Dn 20 x Dn 15 – 1400 szt.

- Redukcja mosiężna wodomierza Dn25 x Dn20 – 60 szt.

- Redukcja mosiężna wodomierza  DN 32 x DN 25 – 40 szt.

- Redukcja mosiężna wodomierza  DN 40 x  DN 32 -  20 szt.

- Uszczelka wodomierza  DN 15 – 1500 szt.

- Uszczelka wodomierza  DN 20 – 1500 szt.

- Uszczelka wodomierza  DN 25 - 50 szt.

- Uszczelka wodomierza  DN 32 - 40szt.

- Uszczelka wodomierza  DN 40 - 20 szt.

- Śrubunek wodomierza  DN 15 – 30 szt.

- Śrubunek wodomierza  DN 20 - 500 szt.

- Śrubunek wodomierza  DN 25 - 40 szt.

- Śrubunek wodomierza  DN 32 - 20 szt.

- Śrubunek wodomierza DN 40 – 20 szt.

Powyższe zestawienie planowanych dostaw określa szacunkowe ilości.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowego, bez możliwości zgłaszania roszczeń wobec Zamawiającego z tego tytułu.

  1. Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  2. Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
  3. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018r.
  4. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania w zakresie:

Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

W tym zakresie Zamawiający nie wymaga wykazania  spełnienia przez Wykonawcę żadnego odrębnego warunku.

       Posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia;

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 2 dostawy wodomierzy o wartości co najmniej 50 000,00 PLN (brutto) każda.

Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

W tym zakresie Zamawiający nie wymaga wykazania spełnienia przez Wykonawcę żadnego odrębnego warunku.

Sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 100 000 zł (słownie: sto tysięcy zł 00/100).

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

  1. Wadium: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

10.  Kryteria oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: Cena ofertowa - 100%

11.  Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie) pod adresem ul. Rozlazłowska 7, 96-500 Sochaczew. Termin składania ofert upływa dnia 04.01.2018r. o godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania ofert  o godzinie 11:15 w siedzibie Zamawiającego.

12.  Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

Ogłoszenie - Dostawa wodomierzy z systemem odczytu radiowegow (2018r.).pdf

 

SIWZ - Dostawa wodomierzy z systemem odczytu radiowego (2018r.).pdf

 

Informacja z otwarcia ofert - Dostawa wodomierzy z systemem odczytu radiowego (2018r.) .pdf

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa wodomierzy z systemem odczytu radiowego (2018r.).pdf

 kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość