przejdź do Sochaczew.pl
155749 odwiedzin
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE KOMUNLANYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH WYTWORZONYCH W MIEJSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SOCHACZEWIE W 2018 R.
A A A
data publikacji 24-11-2017
termin składania ofert 04-12-2017

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE KOMUNLANYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH WYTWORZONYCH W MIEJSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SOCHACZEWIE  W 2018 R.

Prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w „ZWiK – Sochaczew” Sp. z o.o.

 

  1. Zamawiający:

„Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o.

Ul. Rozlazłowska 7

96-500 Sochaczew

  1. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.
  2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://zwik.sochaczew.pl/ w zakładce PRZETARGI.
    1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 powstałych na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Sochaczewie z zachowaniem wymogów określonych niżej wyspecyfikowanymi przepisami:

- Ustawa o odpadach z dn. 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013 poz.21 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 06 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 2015 poz. 257)

-     Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2014 poz. 1973 z późn. zm.)

- Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2017r., poz. 519  z późn. zm.)

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie osadów ściekowych w ilości 5 000 ton osadu ściekowego uwodnionego w przeciągu roku. Podana ilość jest szacunkowa. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowego bez możliwości zgłaszania roszczeń wobec Zamawiającego z tego tytułu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa SIWZ.

  1. Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  2. Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
  3. Termin wykonania zamówienia: od dnia 02.01.2018 r.  do dnia 31.12.2018r.
  4. Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania w zakresie:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień jeżeli Wykonawca udokumentuje posiadanie aktualnego zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie oraz transport komunalnych osadów ściekowych wydane na podstawie Ustawy o odpadach przez właściwy organ.

- Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej dwie usługi, których przedmiotem jest zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych w ilości minimum 3 000 ton każda.

- Dysponują lub będą dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

W tym zakresie Zamawiający nie wymaga wykazania spełnienia przez Wykonawcę żadnego odrębnego warunku.

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy zł 00/100).

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

  1. Wadium: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

10.  Kryteria oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: Cena ofertowa - 100%

11.  Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego                              (w sekretariacie) pod adresem ul. Rozlazłowska 7, 96-500 Sochaczew. Termin składania ofert upływa dnia 04 grudnia 2017r. o godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu w którym upływa termin składania ofert  o godzinie 11:15 w siedzibie Zamawiającego.

12.  Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

 

Ogłoszenie - odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych w 2018r.pdf

 

SIWZ - odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych w 2018r.pdf

 

Informacja z otwarcia ofert - Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych w 2018r.pdf

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie osadów w 2018r.pdf


kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość