przejdź do Sochaczew.pl
155749 odwiedzin
DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO I ETYLINY 95 DO SAMOCHODÓW UŻYTKOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W 2018 R.
A A A
data publikacji 20-11-2017
termin składania ofert 28-11-2017

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO I ETYLINY 95 DO SAMOCHODÓW UŻYTKOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W 2018 R.

Prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w „ZWiK – Sochaczew” Sp. z o.o.

 

  1. Zamawiający:

„Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o.

Ul. Rozlazłowska 7

96-500 Sochaczew

  1. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.
  2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://zwik.sochaczew.pl/ w zakładce PRZETARGI.
    1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego w ilości do 33 000 l oraz etyliny 95 w ilości do 1 500 l do samochodów użytkowanych przez Zamawiającego. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Dostawa paliw będzie realizowana poprzez tankowanie do zbiorników pojazdów Zamawiającego na działających całodobowo stacjach Wykonawcy zlokalizowanych w promieniu do 10 km od siedziby Zamawiającego przy ul. Wiskozowej 10 w Sochaczewie. Paliwa będące przedmiotem dostawy muszą spełniać normy obowiązujące w Polsce zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 09 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015 poz. 1680 z późn. zm.). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu dostawy określonego w pkt. 1 według jego rzeczywistych potrzeb, bez możliwości zgłaszania roszczeń wobec Zamawiającego z tego tytułu. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczanego paliwa i jest zobowiązany do przedstawienia wraz z dostawą na żądanie Zamawiającego aktualnego świadectwa jakości paliwa, poświadczonego przez producenta paliwa lub atestu akredytowanego laboratorium, w języku polskim. Świadectwo winno być powiązane z dowodem dostawy lub wydania, poprzez umieszczenie na nim numeru i daty dostawy lub wydania. Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu ciągłość dostaw w okresie trwania umowy. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu osoby, które będą upoważnione do kontaktów i ustalania szczegółów dotyczących wykonania zamówienia, podając dane kontaktowe.

Wspólny słownik zamówień (CPV):

09134100-8       Olej napędowy

09132100-4       Benzyna bezołowiowa

  1. Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  2. Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
  3. Termin wykonania zamówienia: od dn. 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r. lub do wyczerpania planowanej każdej z ilości dostaw lub do wyczerpania wartości przedmiotu zamówienia, w zależności , które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.

 

 

  1. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania w zakresie:

Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień jeżeli Wykonawca udokumentuje posiadanie aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi, zgodnie z wymogami ustawy z dn. 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 348 z późn. zm.).

Posiadania wiedzy i doświadczenia;

W tym zakresie Zamawiający nie wymaga wykazania spełnienia przez Wykonawcę żadnego odrębnego warunku.

Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że dysponuje co najmniej jedną całodobowo działającą stacją paliw odległą od siedziby Zamawiającego (ul. Wiskozowa 10) o nie więcej niż 10 km.

Sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 100 000,00 złotych (słownie: sto tysięcy zł 00/100).

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

  1. Wadium: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

10.  Kryteria oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: Cena ofertowa -         100%

11.  Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie) pod adresem ul. Rozlazłowska 7, 96-500 Sochaczew. Termin składania ofert upływa dnia 28.11.2017r. o godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu w którym upływa termin składania ofert  o godzinie 11:15 w siedzibie Zamawiającego (pokój JRP).

12.  Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

 

Ogłoszenie - Dostawa oleju napędowego i etyliny 95 ZWiK 2018r.pdf

 

SIWZ - Dostawa oleju napędowego i etyliny 95 ZWiK 2018r.pdf

 

Informacja z otwarcia ofert - Dostawa oleju napędowego i etyliny 95 w 2018r..pdf

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa oleju napędowego i etyliny ZWiK 2018r.pdf


kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość