przejdź do Sochaczew.pl
147798 odwiedzin
Dostawa wraz z montażem stacjonarnego agregatu prądotwórczego dla potrzeb sieciowej tłoczni ścieków PP-1 w Sochaczewie przy ul. Gawłowskiej na dz. nr ew. 184/3 miasto Sochaczew tylko II postępowanie
A A A
data publikacji 28-09-2017
termin składania ofert 06-10-2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawa wraz z montażem stacjonarnego agregatu prądotwórczego dla potrzeb sieciowej tłoczni ścieków PP-1 w Sochaczewie przy ul. Gawłowskiej na dz. nr ew. 184/3 miasto Sochaczew.

 

Termin składania ofert do dnia 06-10-2017

 

Nazwa zamawiającego

„ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI – SOCHACZEW” SP. Z O.O.

 

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, ZWiK - Sochaczew Sp. z o.o. ul. Rozlazłowska 7, Sochaczew.
Termin składania ofert upływa dnia 06.10.2017 r. o godz. 11:00.
Ofertę należy złożyć w ostemplowanej, nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego, posiadającej oznaczenie: „Przetarg nieograniczony: Dostawa wraz z montażem stacjonarnego agregatu prądotwórczego dla potrzeb sieciowej tłoczni ścieków PP-1 w Sochaczewie przy ul. Gawłowskiej na dz. nr ew. 184/3 miasto Sochaczew. Nie otwierać przed 06.10.2017 r. godz. 11:15 " Koperta powinna ponadto posiadać nazwę i adres wykonawcy.
Oferty zostaną otwarte w dniu, w którym upływa termin składania ofert o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju JRP.

 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia Monika Wojciechowska, tel. 46 862 82 30 wew. 34 

 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa i montaż agregatu prądotwórczego wraz z podzespołami umożliwiającymi pracę urządzenia w ruchu automatycznym dla rezerwowego zasilania elektroenergetycznego przepompowni ścieków PP-1 w Sochaczewie przy ul Gawłowskiej na działce nr ew. 184/3 gm. Sochaczew wg wytycznych PGE.
Założenia projektowe do montażu stacjonarnego agregatu prądotwórczego:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa na miejsce wraz z rozładunkiem i montażem fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego wraz z podzespołami umożliwiającymi pracę urządzenia w ruchu automatycznym dla rezerwowego zasilania elektroenergetycznego przepompowni ścieków PP-1 w Sochaczewie przy ul Gawłowskiej na działce nr ew. 184/3 miasto Sochaczew wraz z wykonaniem zasilania, sporządzeniem dokumentacji powykonawczej, przeprowadzeniem uzgodnień i uzyskaniem pozwoleń od dystrybutora energii elektrycznej (Zakład Energetyczny Rejon Łowicz), jak również wykonaniem pomiarów odbiorczych w miejscu pracy agregatu i szkolenie pracowników obsługi w zakresie obsługi agregatu. Montaż agregatu stacjonarnego prądotwórczego należy wykonać w oparciu o wydane przez Zakład Energetyczny warunki L.dz../RM/PK/2956/2017 z dnia 12.07.2017r.
Zakres prac dodatkowych:
Posadowienie agregatu na wylanej płycie/fundamencie za ogrodzeniem, przed szafką sterowniczą przepompowni. Należy wycofać kabel zasilający z szafki przyłączowej, wprowadzić go do szafy sterowniczej agregatu oraz położyć nowy kabel (typu YKYżo5x10mm2) pomiędzy szafką a przyłączem agregatu.
Układ należy wyposażyć w sygnalizację stanu pracy po sieci GPRS, w celu kontroli jego pracy.
Agregat prądotwórczy wymagania minimalne:
• Moc agregatu prądotwórczego do zasilania rezerwowego przepompowni powinna być w zakresie mocy pozornej S = 63 ÷ 65 kVA, co w przełożeniu na moc czynną wynosi P = 50 ÷ 55 kW, przy współczynniku cos φ = 0,8.
• Agregat przystosowany do pracy w warunkach zewnętrznych w obudowie z wyciszeniem, wyposażony w układ SZR z możliwością wysłania sygnału stanu pracy (załączania i wyłączania) po sieci GPRS.
• Posadowienie agregatu na płycie/fundamencie, przed szafką sterowniczą przepompowni należy wycofać kabel zasilający z szafki przyłączowej, wprowadzić go do szafy sterowniczej agregatu oraz położyć nowy kabel (typu YKYżo5x10m2) pomiędzy szafką przyłącza a agregatem.
• Układ należy wyposażyć w sygnalizację stanu pracy po sieci GPRS, w celu kontroli jego pracy.
• wolnostojący, w wykonaniu zewnętrznym, zabudowany szczelnie, odporny na działanie czynników atmosferycznych, wyciszony w obudowie dźwiękochłonnej nie przekraczającej 75dB z odległości 3m,
• wyposażony w jednostkę napędową - silnik Diesel, norma spalin co najmniej Stage 2, z automatycznym rozruchem, monitoringiem poziomu paliwa włączonym do systemu SCADA
• wyposażony w elektroniczny regulator obrotów, z elektronicznym regulatorem napięcia prądnicy AVR, elektronicznym regulatorem obrotów silnika, z licznikiem motogodzin, z licznikiem kWh oraz woltomierzem i amperomierzem, wyłącznikiem głównym nadprądowym i awaryjnym (bezpieczeństwa),
• wyposażony w automatyczne zamykanie wyrzutni powietrza, wyposażony w systemem podgrzewania silnika, wyposażony w kompletny układ wydechowy spalin (tłumik, rury),
• zbiornik paliwa autonomiczny z kontrolą stanu o poj. ok 300dm3, pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać min. 15 godzin pracy ciągłej urządzeń przy mocy znamionowej,
• agregat musi być wyposażony w automatykę kontrolującą stan naładowania akumulatora rozruchowego i zabezpieczony w zasilacz ładujący akumulator rozruchowy,
• agregat musi być wyposażony w sterownik z systemem komunikacji działającym z systemem SCADA,
• montaż obok istniejącej tłoczni ścieków PP1 na płycie fundamentowej w sposób pozwalający na izolację drgań, a także wykonanie blokady wykluczającej możliwość włączenia napięcia z agregatu na sieć elektroenergetyczną,
• wykonanie fundamentu pod agregat wg wytycznych producenta agregatu
• ułożenie linii kablowych sterowniczych i odbioru mocy, dobranych pod prądy znamionowe agregatu i przewody zasilania od agregatu prądotwórczego do układu samoczynnego załączenia rezerwy (SZR),
• wykonanie sygnalizacji pracy agregatu prądotwórczego oraz zasilania tłoczni PP1 w istniejącym systemie sterowania i monitoringu,
• agregat musi mieć zamknięcie i zabezpieczenie antywłamaniowe włączone do systemu komunikacji SCADA
• gwarancja min. 36 miesięcy.

 

Kategoria ogłoszenia Dostawy 

Podkategoria ogłoszenia Dostawy inne 

 

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: sochaczewski Miejscowość: Sochaczew

 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem realizacji zamówienia jest zabezpieczenie prawidłowej pracy tłoczni ścieków PP1 zlokalizowanej na dz. nr ew. 184/3 przy ul. Gawłowskiej w Sochaczewie. Agregat w przypadku braku zasilania sieciowego będzie się automatycznie uruchamiał, zapewniając bieżącą pracę tłoczni. Sieciowa tłocznia ścieków PP1 została zrealizowana w ramach Projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta Sochaczew - etap I" i zbiera ścieki z całego osiedla Karwowo, w tym Szpitala Powiatowego, kierując ścieki na Miejską Oczyszczalnię Ścieków, przez co jest kluczowa dla całego układu sieci kanalizacji sanitarnej. Jakakolwiek przerwa w dostawie prądu może powodować poważne zagrożenie zarówno dla środowiska jak i ludzi.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa i montaż agregatu prądotwórczego wraz z podzespołami umożliwiającymi pracę urządzenia w ruchu automatycznym dla rezerwowego zasilania elektroenergetycznego przepompowni ścieków PP-1 w Sochaczewie przy ul Gawłowskiej na działce nr ew. 184/3 gm. Sochaczew wg wytycznych PGE.
Założenia projektowe do montażu stacjonarnego agregatu prądotwórczego:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa na miejsce wraz z rozładunkiem i montażem fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego wraz z podzespołami umożliwiającymi pracę urządzenia w ruchu automatycznym dla rezerwowego zasilania elektroenergetycznego przepompowni ścieków PP-1 w Sochaczewie przy ul Gawłowskiej na działce nr ew. 184/3 miasto Sochaczew wraz z wykonaniem zasilania, sporządzeniem dokumentacji powykonawczej, przeprowadzeniem uzgodnień i uzyskaniem pozwoleń od dystrybutora energii elektrycznej (Zakład Energetyczny Rejon Łowicz), jak również wykonaniem pomiarów odbiorczych w miejscu pracy agregatu i szkolenie pracowników obsługi w zakresie obsługi agregatu. Montaż agregatu stacjonarnego prądotwórczego należy wykonać w oparciu o wydane przez Zakład Energetyczny warunki L.dz../RM/PK/2956/2017 z dnia 12.07.2017r.
Szczegółowy zakres prac określony został w pkt. III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
SIWZ dostępna jest pod adresem http://zwik.sochaczew.pl/auctionshow/19935?title=Dostawa-wraz-z-montazem-stacjonarnego-agregatu-pradotworczego-dla-potrzeb-sieciowej-tloczni-sciekow-PP-1-w-Sochaczewie-przy-ul-Gawlowskiej-na-dz-nr-ew-184-3-miasto-Sochaczew-tylko-II-postepowanie&sochaczew

Kod CPV 31122000-7 

Nazwa kodu CPV Jednostki prądotwórcze 

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia zrealizowany został w terminie 60 dni od daty zawarcia umowy.

 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W tym zakresie Zamawiający nie wymaga wykazania spełnienia przez Wykonawcę żadnego odrębnego warunku.

 

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej jedną dostawę agregatu prądotwórczego o mocy Sn min. 60kVA. Potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający będzie badać na podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentów - oświadczenia sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ i dowodów określających czy dostawy zostały wykonane należycie.

 

Potencjał techniczny

W tym zakresie Zamawiający nie wymaga wykazania spełnienia przez Wykonawcę żadnego odrębnego warunku.

 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą następujące kwalifikacje: kierownik robót elektrycznych, posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278 z późn. zm.) lub ważne uprawnienia budowlane wydane według wcześniejszych przepisów lub uprawnienia równoważne według przepisów kraju ich uzyskania. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana na podstawie oświadczenia sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ zgodnie z pkt. VI.1.3 SIWZ

 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W tym zakresie Zamawiający nie wymaga wykazania spełnienia przez Wykonawcę żadnego odrębnego warunku.

 

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania nieistotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru, możliwa jest w przypadkach określonych w §42 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta Sochaczew”.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.
I. Zmiana terminu wykonania
I.1. zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności:
a) klęski żywiołowe
b) warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla danej pory roku, uniemożliwiające prowadzenie Robót;
I.2. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:
a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego, z przyczyn za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
I.3. zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, w szczególności:
a) przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. niezbędnych do realizacji Robót;
b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. I.1 – I.3 termin wykonania przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
II. Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;
b) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu, o ile zmiana taka nie powoduje zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy;
c) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy.
d) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 3571 §1 Kodeksu cywilnego.
e) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt II.a,c,d,e możliwa jest zmiana sposobu wykonania i/lub materiałów i/lub technologii robót i/lub lokalizacji budowanych urządzeń i/lub obiektów budowlanych.
W przypadku pkt. II.b zmiany dostosują sposób rozliczeń lub płatności do wymogów zmienionej umowy o dofinansowanie projektu lub nowych wytycznych dotyczących realizacji projektu.
W przypadku pkt. II.c zmiany mogą dotyczyć zmniejszenia zakresu lub zmiany sposobu wykonania wykonywanych prac i/lub zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie prac, z których Zamawiający rezygnuje.
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów:
1. oświadczenia o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do niniejszej SIWZ;
2. wykaz dostaw (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ) wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
3. wykazu osób (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z warunkiem udziału określonym w pkt V.l.4 niniejszej SIWZ;
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów:
1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia o treści zgodnej z załącznikiem nr 5 do niniejszej SIWZ;
2. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo złożyć oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), o treści zgodnej z załącznikiem nr 6 do niniejszej SIWZ. Wykonawcy, którzy należą do grupy kapitałowej zobowiązani są załączyć do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.
W celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty karty katalogowe/dane techniczne oferowanego agregatu.

 

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego wagą:
Cena – 95 %
Gwarancja– 5 %
Sposób obliczenia wartości punktowej ocenianego kryterium:
Cena - Pod uwagę przy ocenie będzie brana cena całkowita brutto wskazana w formularzu ofertowym.
Punktacja zostanie przydzielona zgodnie z poniższym wzorem:
Yn = (Cmin/ Cn) x 95% x 100 pkt = A
Gdzie:
Yn - ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie,
Cmin - najniższa cena ofertowa zaoferowana w ważnej ofercie,
Cn - cena ofertowa ocenianej oferty

Gwarancja – Pod uwagę będzie brany udzielony przez Wykonawcę okres gwarancji jakości zgodnie z pkt 5) formularza ofertowego, z zastrzeżeniem, że nie może on być krótszy niż 36 miesięcy i nie może być dłuższy niż 60 miesięcy.
Punktacja zostanie przydzielona zgodnie z poniższym wzorem:
Xn = (Gn/G) x 5% x 100 pkt = B
Gdzie:
Xn - ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie,
Gn - okres gwarancji w ocenianej ofercie,
G - limit okresu gwarancji ustalony z góry przez Zamawiającego (60 miesięcy)
Ilość punktów uzyskanych przez daną ofertę: A+B.

 

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI - SOCHACZEW SP. Z O.O. 

Adres Rozlazłowska 7/0, 96-500 Sochaczew, mazowieckie , sochaczewski

Numer telefonu 46 862 82 30

Fax 22 112 12 40

NIP 8371666938

Tytuł projektu Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Miasta Sochaczew - etap II (część II) 

Numer projektu POIS.02.03.00-00-0144/16-00

 

Nr ogłoszenia nadany w Bazie Konkurencyjności - 1058534

 

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa wraz z montażem stacjonarnego agregatu prądotwórczego- 2 postepowanie.pdf


SIWZ - Dostawa wraz z montażem stacjonarnego agregatu prądotwórczego- 2 postepowanie.pdf

 

Informacja z otwarcia ofert - Dostawa wraz z montażem stacjonarnego agregatu prądotwórczego- 2 postepowanie.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa wraz z montażem stacjonarnego agregatu prądotwórczego- 2 postepowanie.pdf

 


kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość