przejdź do Sochaczew.pl
147797 odwiedzin
2 Postępowanie przetargowe - Budowa Sieci Kanalizacji Sanitanej w ul. Załamanej, Ks. Janusza i Torowej.
A A A
data publikacji 12-09-2017
termin składania ofert 27-09-2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Załamanej, Ks. Janusza i Towarowej

 

Termin składania ofert - do dnia 27-09-2017

 

Nazwa zamawiającego

„ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI – SOCHACZEW” SP. Z O.O. 

 

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, "ZWiK - Sochaczew" Sp. z o.o. ul. Rozlazłowska 7, Sochaczew.

Termin składania ofert upływa dnia 27.09.2017 r. o godz. 11:00.
Ofertę należy złożyć w ostemplowanej, nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego, posiadającej oznaczenie: „Przetarg nieograniczony: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Załamanej, Ks. Janusza i Towarowej. Nie otwierać przed 27.09.2017 r. godz. 11:15" Koperta powinna ponadto posiadać nazwę i adres wykonawcy.

Oferty zostaną otwarte w dniu, w którym upływa termin składania ofert o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju JRP.

 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Wojciechowska, tel. 883318017

 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Załamanej, Ks. Janusza i Towarowej.

W zakres prac związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej wchodzi wykonanie głównego kolektora kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC fi 200 wraz z przyłączami oraz zabudowa sieciowej przepompowni ścieków wraz z odcinkiem rurociągu tłocznego PE 90 o łącznej długości 0,531 km. Uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej stanowić będą studnie rewizyjne żelbetowe śr. 1200 mm oraz z tworzyw sztucznych śr. 600 mm.

 

Kategoria ogłoszenia - Roboty budowlane 

 

Podkategoria ogłoszenia - Roboty budowlane 

 

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: sochaczewski Miejscowość: Sochaczew

 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Projektowana kanalizacja sanitarna ma na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Sochaczew poprzez:

- kompleksową budowę szczelnego systemu kanalizacyjnego ścieków sanitarnych i likwidację zbiorników bezodpływowych (szamb);

- likwidację niekontrolowanych wylotów ścieków do istniejących cieków terenowych lub bezpośrednio do gruntu, przetransportowanie ścieków do istniejącego systemu kanalizacyjnego Miasta Sochaczew i dalej do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Centrum Sochaczewa, co umożliwi: odbiór i oczyszczenie ścieków komunalnych zgodnie z wymogami Dyrektywy 91/271/WG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, spełnienie przez Miasto Sochaczew wymogów Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, w tym jej skanalizowanie
- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej ze względu na: ochronę wód podziemnych będących źródłem zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców miasta Sochaczew, ochronę środowiska naturalnego, ochronę wód.

 

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Załamanej, Ks. Janusza i Towarowej.

W zakres prac związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej wchodzi wykonanie głównego kolektora kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC fi 200 wraz z przyłączami oraz zabudowa sieciowej przepompowni ścieków wraz z odcinkiem rurociągu tłocznego PE 90 o łącznej długości 0,531 km. Uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej stanowić będą studnie rewizyjne żelbetowe śr. 1200 mm oraz z tworzyw sztucznych śr. 600 mm:

- kanał grawitacyjny DN 200 mm z rur PVC – 400,0 m

- odgałęzienia sanitarne DN 200 mm z rur PVC – 11,0 m 

- odgałęzienia sanitarne DN 160 mm z rur PVC – 100,5 m

- przewód tłoczny PE 100 SDR 17 ɸ 90 – 19,5 m

- sieciowa przepompownia ścieków – 1 kpl.

Łączna długość kanalizacji sanitarnej – 531,0 m

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączony opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 9 do SIWZ) oraz dokumentacja projektowa (załącznik nr 10 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 11 do SIWZ). Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz dokumentacja składająca się na opis przedmiotu zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce PRZETARGI (http://zwik.sochaczew.pl/auctionshow/19773?title=2-Postepowanie-przetargowe-Budowa-Sieci-Kanalizacji-Sanitanej-w-ul-Zalamanej-Ks-Janusza-i-Torowej-&sochaczew )

 

Kod CPV - 45000000-7    Roboty budowlane 

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

 

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia zrealizowany został w terminie do dnia 31 maja 2018r.

 

Warunki udziału w postępowaniu 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W tym zakresie Zamawiający nie wymaga wykazania spełnienia przez Wykonawcę żadnego odrębnego warunku.

 

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienia na roboty budowlane, którego przedmiotem była budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości co najmniej 0,5 km wraz z zabudową sieciowe przepompowni ścieków. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana na podstawie oświadczenia sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ i dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone zgodnie z pkt. VI. ppkt. 1.2 SIWZ.

 

Potencjał techniczny

W tym zakresie Zamawiający nie wymaga wykazania spełnienia przez Wykonawcę żadnego odrębnego warunku.

 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą następujące kwalifikacje:
- uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278 z późn. zm.) lub ważne uprawnienia budowlane wydane według wcześniejszych przepisów lub uprawnienia równoważne według przepisów kraju ich uzyskania.
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana na podstawie oświadczenia sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ zgodnie z pkt. VI. ppkt. 1.3 SIWZ.

 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500.000,00 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie załączonego do oferty dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej j.w. zgodnie z pkt. VI. ppkt 1.4 SIWZ.

 

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania nieistotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru, możliwa jest w przypadkach określonych w §42 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta Sochaczew”. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w pkt XVIII Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów:

1.1 oświadczenia o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do niniejszej SIWZ;

1.2 wykaz robót budowlanych (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
1.3 wykazu osób (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z warunkiem udziału określonym w pkt V.l.4 niniejszej SIWZ;

1.4 opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy zł 00/100).

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia wykonawcy Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów:

2.1 oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia o treści zgodnej z załącznikiem nr 5 do niniejszej SIWZ;

2.2 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
3. Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo złożyć oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), o treści zgodnej z załącznikiem nr 6 do niniejszej SIWZ. Wykonawcy, którzy należą do grupy kapitałowej zobowiązani są załączyć do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

 

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w §28 ust. 1 lit. h) Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta Sochaczew”.

 

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego wagą:

Cena – 95 %

Gwarancja jakości dla robót budowlanych – 5 % 

Sposób obliczenia wartości punktowej ocenianego kryterium:

Cena - Pod uwagę przy ocenie będzie brana cena całkowita brutto wskazana w formularzu ofertowym.

Punktacja zostanie przydzielona zgodnie z poniższym wzorem:

Yn = (Cmin/ Cn) x 95% x 100 pkt = A

Gdzie:

Yn - ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie,

Cmin - najniższa cena ofertowa zaoferowana w ważnej ofercie,

Cn - cena ofertowa ocenianej oferty 


Gwarancja jakości – Pod uwagę będzie brany udzielony przez Wykonawcę okres gwarancji jakości zgodnie z pkt 5) formularza ofertowego, z zastrzeżeniem, że nie może on być krótszy niż 36 miesięcy i nie może być dłuższy niż 60 miesięcy.

Punktacja zostanie przydzielona zgodnie z poniższym wzorem:

Xn = (Gn/G) x 5% x 100 pkt = B

Gdzie:

Xn - ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie,

Gn - okres gwarancji w ocenianej ofercie,

G - limit okresu gwarancji ustalony z góry przez Zamawiającego (60 miesięcy) 


Ilość punktów uzyskanych przez daną ofertę: A+B.

 

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

„ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI – SOCHACZEW” SP. Z O.O.

Adres

Rozlazłowska 7/0

96-500 Sochaczew

mazowieckie , sochaczewski

Numer telefonu - 46 862 82 30  

Fax - 22 112 12 40 

NIP - 8371666938 

Tytuł projektu - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Miasta Sochaczew - etap II (część II) 

Numer projektu - POIS.02.03.00-00-0144/16-00 

 

Nr ogłoszenia nadany w Bazie Konkurencyjności - 1054902

 

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Załamanej, Ks. Janusza i Towarowej-2postepowanie.pdf

SIWZ - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Załamanej, Ks. Janusza i Towarowej-2postepowanie.pdf

Załącznik nr 8 - Przedmiar robót - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Załamanej, Ks. Janusza i Towarowej-2postepowanie.pdf

Załącznik nr 9 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Załamanej, Ks. Janusza i Towarowej-2postepowanie.pdf

Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Załamanej, Ks. Janusza i Towarowej-2postepowanie.part1.rar

Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Załamanej, Ks. Janusza i Towarowej-2postepowanie.part2.rar

Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Załamanej, Ks. Janusza i Towarowej-2postepowanie.part3.rar

Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Załamanej, Ks. Janusza i Towarowej-2postepowanie.part4.rar

Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Załamanej, Ks. Janusza i Towarowej-2postepowanie.part5.rar

Załącznik nr 11 - STWiOR - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Załamanej, Ks. Janusza i Towarowej-2postepowanie.pdf

 

Informacja z otwarcia ofert - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Załamanej, Ks. Janusza i Towarowej.pdf

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Załamanej, Ks. Janusza i Towarowej.pdfkontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość